BURSA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Ziraat mektebi lojman yapısının restorasyon uygulama işi yaptırılacaktır

BURSA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00921380
Şehir : Bursa / Osmangazi
Yayınlandığı Gazeteler

BURSA HAKİMİYET 28.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/671890
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
BK+ZK+1NK+ÇK Toplam 632 m2 İnşaat Alanlı, Tescilli Anıt Eser Restorasyonu, Çevre Düzenlemesi Onarım
İşin Yapılacağı Yer
:
Bursa İli Osmangazi İlçesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.01.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bursa Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı Çırpan Mah. 2. Güçlü Sok. No:2 Kat:3 Osmangazi/ BURSA
İhale Usulü
:
Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Yapım İşi

Maliye B., Kamu İhale K. ve Kültür ve Turizm B. Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği 14. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BURSA İLİ OSMANGAZİ İLÇESİ 4516 ENVANTER NOLU ZİRAAT MEKTEBİ LOJMAN YAPISININ RESTORASYON UYGULAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR
YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIKLARI BURSA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

İhale Kayıt Numarası : 2018/671890
İşin Adı : Bursa İli Osmangazi İlçesi 4516 Envanter No'lu Ziraat Mektebi Lojman Yapısının Restorasyon Uygulama İşi
İhale Türü - Usulü : Yapım İşi - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Çırpan Mahallesi 2.Güçlü Sokak No:2
b) Telefon ve faks numarası : 2249992333 - 2242718754
c) Elektronik posta adresi : ihale@bursayikob.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.bursayikob.gov.tr
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : BK+ZK+1NK+ÇK Toplam 632 m2 İnşaat Alanlı, Tescilli Anıt Eser Restorasyonu, Çevre Düzenlemesi Onarım
b) Yapılacağı Yer : Bursa İli Osmangazi İlçesi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşme İmzalandığı tarihten itibaren 5 (beş ) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 400 ( Dörtyüz) takvim günüdür.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : Bursa Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı Çırpan Mah. 2. Güçlü Sok. No:2 Kat:3 Osmangazi/ BURSA
b) Tarihi ve saati : 15.01.2019 - 14:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1 a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri
1) Gerçek Kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
b)Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu
c)Bu şartnamede belirtilen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.
d)Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyennamesi,
.e)İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirtilen iş ortalığı beyannamesi.
f)Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliği %50-%50 ortak olmaları durumunda, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak ortaklığa ilişkin şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1-Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:


Adet / Pozisyonu Mesleki/ Ünvanı/ Mesleki Özellikleri
1
Şantiye Şefi
Mimar veya Resteratör Mimar
En az 5 yıl deneyimli
(Restorasyon alanında)
1
Şantiye Teknik Personeli
İnşaat Teknikeri
En az 3 yıl deneyimli
1
Şantiye Teknik Personeli
Makine Teknikeri
En az 3 yıl deneyimli
1
Şantiye Teknik Personeli
Elektrik Teknikeri
En az 3 yıl deneyimli
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan BI grubu işler ( 2863 sayılı yasa kapsamında Taşınmaz Kültür Varlığı niteliğinde olan tescilli taşınmaz kültür varlıklarının onarımı ve/veya restorasyonu ve/veya teşhir tanzimi ,Taşınmaz Kültür Varlığı olduğunun belgelendirilmesi, isteklilerin iş deneyim belgelerinin eklerinde, iş deneyim belgesine konu esere ilişkin düzenlenmiş kurul karar tutanaklarını sunmaları zorunludur şartı aranacaktır.) kabul edilecektir.
İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 – İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250-Türk Lirası karşılığı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Bursa/Cumhuriyet şubesi TR42 0001 5001 5800 7305 4702 81 Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı hesabına banka şubesinden veya elektronik ortamda işin İKN nosunu belirterek ve ihale doküman bedelinin yatırıldığını gösteren makbuz ile Bursa Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, , Çırpan Mahallesi 2. Güçlü Sokak No: 2 K:2 Osmangazi/BURSA adresinden temin edebilecektir. İhale doküman bedeli Alındı Belgesinin İdarenin yukarıda belirtilen adresinde ilgili personele teslim edilmek suretiyle ihale dokümanı satın alma işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. İlgili Banka hesabına bedeli yatırılan ancak idarece doküman satış işlemi gerçekleştirilmeyen istekliler ihale dökümanı satın almış sayılmaz.) satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BURSA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI Çırpan Mahallesi 2.Güçlü Sokak No:2 K:2 OSMANGAZİ / BURSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 takvim günüdür.
12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.
13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR