BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yol yapım ve onarımı, asfalt kaplama, kaldırım ve parke taşı döşemesi yapılacaktır

BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN01024192
Şehir : Diyarbakır / Bağlar
Yayınlandığı Gazeteler

MÜCADELE 11.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/325130
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
25.000,00 Ton Binder Asfalt Kaplama, 25.000,00 Ton Aşınma Asfalt Kaplama, 300,00 Dekar Çift Kat sathi Kaplama ,135.000,00 m3 Alttemel ile Temel ve 25.000,00 m2 Kaldırım Yapılması Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Bağlar Belediyesi sorumluluk alanında bulunan Muhtelif Cadde ve Sokaklar Bağlar/Diyarbakır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.08.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bağcılar Mah. Kamışlı Bulvarı Bağlar Belediyesi Ek Hizmet Binası-Destek Hizmetleri Müdürlüğü Bağlar/Diyarbakır
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
BAĞLAR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


Muhtelif Caddelerin Yol Yapım ve Onarımı, Asfalt Kaplama, Kaldırım ve Parke Taşı Döşeme yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2019/325130

1-İdarenin
a) Adresi : Bağcılar Mah. Kamışlı Bulvarı Bağlar Belediyesi Ek Hizmet Binası 21090 BAĞLAR/DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası : 4122801235 - 4122519319
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@baglar.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 25.000,00 Ton Binder Asfalt Kaplama, 25.000,00 Ton Aşınma Asfalt Kaplama, 300,00 Dekar Çift Kat sathi Kaplama ,135.000,00 m3 Alttemel ile Temel ve 25.000,00 m2 Kaldırım Yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Bağlar Belediyesi sorumluluk alanında bulunan Muhtelif Cadde ve Sokaklar Bağlar/Diyarbakır
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 365 (üç yüz altmış beş) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Bağcılar Mah. Kamışlı Bulvarı Bağlar Belediyesi Ek Hizmet Binası-Destek Hizmetleri Müdürlüğü Bağlar/Diyarbakır
b) Tarihi ve saati : 02.08.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

İsteklinin teklifi kapsamında kendi malı makine ile ilgili sunması gereken özel teknik şartnamede belirtilen belgelerin yanısıra;
Yüklenici iş yerinde aşağıda listesi verilen idarenin onaylayacağı araç ve ekipmanları işin başından sonuna kadar bulundurmak zorundadır.

Sıra No Çeşidi Adedi Model Kapasite ve Özellikleri
1 Ekskavatör 1 2010 Model ve üzeri En az 210 HP Gücünde (1 adet kendi malı)
2 Damperli Kamyon 8 2014 Model ve üzeri Azami yüklü ağırlığı En az 20 ton ( 8 adet Kendi malı)
3 Demir Bandajlı silindir 1 2010 Model ve üzeri (1 adet kendi malı )
4 Konkasör Gurubu 1 - 90 m3/saat kapasiteli (ÇED raporuna uygun kapalı sistem) (Geçerlilik tarihi uygun kapasite raporlu) (1 adet kendi malı )
5 Lastik tekerlekli silindir 1 2010 Model ve üzeri (1 adet kendi malı)
6 Mekanik Plent 1 - En az 400 ton/saat kapasiteli (Geçerlilik tarihi uygun kapasite raporlu) (1 adet kendi malı )
7 Asfalt Plenti 1 - 1 Adet Kurulu Asfalt plent ünitesi (Min 160 Ton/saat) (Plent en az 160 ton/saat kapasitede olacaktır(Geçerlilik tarihi uygun kapasite raporlu).(1 adet kendi malı)
8 Elektronik Duyargalı Finişer 2 2010 Model ve üzeri Elektronik Duyargalı en az 400 ton/saat kapasiteli (2 adet kendi malı )
9 Paletli Asfalt Kazıma Makinesi 1 2007 Model ve üzeri 2007 model ve üzeri(1 adet kendi malı )
10 Çift Kabinli Kamyon 1 2014 Model ve üzeri 2014 model ve üzeri ekip kamyonu (1 adet kendi malı)
11 Asfalt Distribitörü 1 2014 Model ve üzeri (Azami yük ağırlığı 25 ton,En az 320 Hp gücünde ,Isıtmalı hidrolik tertibatlı) (1 adet kendi malı)
12 Mobil mıcır yıkama tesisi 1 2014 Model ve üzeri (80 m3/sa kapasiteli) (1 adet kendi malı)
13 Kendi yürür mıcır serici 1 2014 Model ve üzeri (En az 260 hp gücünde) (1 adet kendi malı)
14 Roleytank 1 2014 Model ve üzeri (Çekicili) (O4 Sınıflı, Azami yük ağırlığı 25 ton, ısıtmalı) (1 adet kendi malı)
- idari şartnamede, aday veya isteklinin kendi malı olması istenen ve teknik kriterlerine yönelik düzenleme yapılan, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur. Aday ve istekliler de kendi malı olan tesisi,makine,teçhizat ve diğer ekipmanı demirbaş veya amortisamn defterinde kayıtlı olduğuna dair yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ya da noter tespit tutanağı ile tesvik edeceklerdir. Tevsik işleminin aslına uygunluğu noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur. Yüklenicinin, ihale konusu işin yapılabilmesi için yukarıda belirtilen ve bu işin yapılmasında ihtiyaç duyulan/duyulabilecek idare veya kontrol şefi tarafından ayrıca işyerinde bulundurulması istenilen her türlü tesis, makine ve teçhizatı işyerinde bulundurması ve çalıştırması zorunludur. İdari şartnamede, aday veya isteklinin kendi malı olması istenen ve teknik kriterlerine yönelik düzenleme yapılan, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur. Ayrıca yukarıdaki tabloda kendi malı olarak istenen makine ve ekipmanın teknik özelliklerini kanıtlamak üzere tevsik edici gerekli belgelerin (projeler, yetkili satıcı servisinden onaylı teknik özellikleri gösteren kataloglar, Üretici/Yetkili satıcısından veya Sanayi Odası, Ticaret Odası, Sanayi ve Ticaret Odaları'nın yetkililerince imzalanmış iş makinesi sicil fişi, kapasite raporu vb.) teklif dosyası kapsamında sunulması zorunludur. Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır. İş ortaklığında, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanır.
Ayrıca yukarıdaki tabloda kendi malı olarak istenen Asfalt Plenti, Konkasör Gurubu ve Mekanik Plent için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde kurulu olacaktır. Kapasitesi Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odalarının yetkililerince imzalanmış kapasite raporunun teklif dosyası kapsamında sunulması zorunludur.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'nde belirtilen, A-AltYapı İşleri-V.Grup İşler:Karayolu İşleri(Altyapı+Üstyapı) Benzer İş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bağcılar Mah. Kamışlı Bulvarı Bağlar Belediyesi Ek Hizmet Binası-Destek Hizmetleri Müdürlüğü Bağlar/Diyarbakır adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR