GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yol ve tretuvarların yenilenmesi işi yaptırılacaktır

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01154272
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE DAMGA 23.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/155990
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
55 KALEM İLÇE GENELİNDE YOL VE TRETUVARLARIN YENİLENMESİ VE BAKIM ONARIMININ YAPILMASI İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.04.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
MERKEZ MAH. ORDU CAD. NO:20 GAZİOSMANPAŞA/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLÇE GENELİNDE YOL VE TRETUVARLARIN YENİLENMESİ VE BAKIM ONARIMININ YAPILMASI İŞİ

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜİLÇE GENELİNDE YOL VE TRETUVARLARIN YENİLENMESİ VE BAKIM ONARIMININ YAPILMASI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2020/155990

1-İdarenin
a) Adresi : MERKEZ MAH. CUMHURİYET MEYDANI 20 GAZİOSMANPAŞA/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124535364 - 2124535353
c) Elektronik Posta Adresi : ulasimhizmetleri@gaziosmanpasa.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 55 KALEM İLÇE GENELİNDE YOL VE TRETUVARLARIN YENİLENMESİ VE BAKIM ONARIMININ YAPILMASI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ SINIRLARI DAHİLİNDE
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 210 (iki yüz on) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : MERKEZ MAH. ORDU CAD. NO:20 GAZİOSMANPAŞA/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 15.04.2020 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
CİNSİ VE ÇEŞİDİ ÖZELLİĞİ VE KAPASİTESİ ADET
ASFALT ÜRETİM TESİSİ (PLENT) -İSTANBUL AVRUPA YAKASI SINIRLARI DAHİLİNDE KURULU OLMASI
-MİN. 320 TON/SAAT ÜRETİM KAPASİTESİNDE OLMASI
1
BETON ÜRETİM TESİSİ (SANTRAL) -İSTANBUL AVRUPA YAKASI SINIRLARI DAHİLİNDE KURULU OLMASI
-MİN. 80 M3/SAAT ÜRETİM KAPASİTESİNDE OLMASI
1

İSTEKLİLER ASFALT PLENTİ VE BETON SANTRALİNİN KENDİSİNE AİT OLDUĞUNU BELİRTEN EVRAKLARI İHALE KATILIM ZARFINDA İDAREYE SUNMAK ZORUNDADIR
Makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili kendi malı olduğuna dair belgelerin başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur. Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu ile tevsik edilir.Tevsik işleminin aslına uygunluğunun noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde, örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.
Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.
İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
YAPIM İŞLERİ İŞ DENEYİMİNDE DEĞERLENDİRİLECEK BENZER İŞLERE DAİR TEBLİĞDE YER ALAN (A) V.GRUP: KARAYOLLARI İŞLERİ(ALT YAPI + ÜST YAPI) BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş deneyim belgesi yerine diplomalarını idareye sunmak isteyen İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirmiş olan gerçek kişilerin diplomaları iş deneyim belgelerine denk sayılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması
“Teklif fiyatı puanlaması 70 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 70 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 70) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde;
TP: Teklif puanı,
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı,
ifade eder.”
A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması
“Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 30 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sıra No İş Kalemi Adı Puanı
1 El ile yumuşak toprak kazılması 0
2 Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı) 0
3 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulmas 0
4 Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. 0
5 Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması 0
6 Ocak taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması
M3
0
7 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) 2
8 İDARE MALI TAŞ İLE DUVAR YAPILMASI 0
9 MEVCUT PARKE TAŞLARI İLE KALDIRIM YAPILMASI 3
10 BETON YOL KIRILMASI 0
11 PARKE,BETON PLAK,ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ VE NAKLİYESİ 1
12 Tamirat Bordür sökülmesi 0
13 250/400 çimento dozlu harçla düz sıva yapılması 0
14 MEVCUT TAŞLARLA BORDÜR YAPILMASI 0
15 STABİLİZE HAZIRLANMASI VE MAKİNE İLE SERİLMESİ 0
16 STABİLİZE DOLGU YAPILMASI (EL İLE DOLDURULUP EL İLE SIKIŞTIRMA) 0
17 MERDİVEN BASAMAKLARI İÇİN HER CİNS DÜZ YÜZEYLİ BETON VE B.A.BETONU KALIBI YAPILMASI 0
18 YAMA ALANLARINA ASFALT KARIŞIMININ MİNİ FİNİŞER İLE SERİLMESİ, SİLİNDİR İLE SIKIŞTIRILMASI ( YAMA YERİNİN MİNİ ASFALT KAZIMA MAKİNESİ İLE KAZILMASI DAHİL MOLOZ NAKLİ HARİÇ) ( ASFALT VE EMİSYON NAKLİ DAHİL ) 0
19 İGDAŞ’a ait şebeke kutularının yükseltilmesi 0
20 MÜTEAHHİT MALI ASFALT BETONU BİNDER TABAKASI KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAKTAŞI İLE ASFALTIN NAKLİYESİ VE FİNİŞER İLE SERİLİP SIKIŞTIRILMASI 3
21 MÜTEAHHİT MALI ASFALT BETONU AŞINMA TABAKASI (TİP-1) (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE)ASFALT NAKLİ VE YAMA YAPILMASI 3
22 MÜTEAHHİT MALI ASFALT BETONU AŞINMA TABAKASI TİP-1 (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAKTAŞI İLE)ASFALT NAKLİ VE EL İŞÇİLİĞİ İLE SERİLMESİ 3
23 MÜTEAHHİT MALI STABİLİZENİN HAZIRLANMASI VE EL İLE SERİLMESİ(NAKLİYE DAHİL) 0
24 MÜTEAHHİT MALI ASFALT BETONU AŞINMA TABAKASI TİP-2 (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAKTAŞI İLE NAKLİYE HARİÇ, PLENT ALTI) 2
25 ASFALTIN DERZ KESME MAKİNESİ İLE KESİLMESİ 0
26 EK YERLERİNE BLOWN ASFALT (YALITIM) YAPILMASI 0
27 MÜTEAHHİT MALI ASFALT BETONU AŞINMA TABAKASI (TİP-1) KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAKTAŞI İLE ASFALTIN NAKLİYESİ VE FİNİŞER İLE SERİLİP SIKIŞTIRILMASI 7
28 BETON KALDIRIM YAPILIP, YÜZEYİNİN BASKI YAPILMASI 0
29 PREKAST KUTU KANAL TEMİNİ VE MONTAJI(13X16cm) 0
30 PARKE, BETON PLAK, ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ 0
31 BORDÜR SÖKÜLMESİ 0
32 NEVÜRLÜ ÇELİK HASIRIN TEMİNİ VE YERİNE KONULMASI İŞÇLİĞİ (NAKLİYE HARİÇ)1,500 - 3,000 KG/M2 (3,000 KG/M2 DAHİL) 0
33 ASFALT KAZIMA MAKİNESİ İLE HER CİNS BİTÜMLÜ KARIŞIM KAPLAMALARIN KAZILMASI 2
34 ​Beton Bordür Nakli 0
35 SAC VEYA PROFİLDEN DÜZ YÜZEY BETON VEYA BETONARME KALIP YAPILMASI 0
36 Moloz Taş Nakli 0
37 Parke, Kaba Yonu Taşı Nakli 0
38 Kırmataş Nakli 0
39 Çakıl Nakli 0
40 Nervürlü Çelik Nakli 0
41 Hasır Çelik Nakli 0
42 ​Normal Çimento Nakli 0
43 Kazı ve Moloz Nakli 0
44 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, c 25/30 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil) 0
45 BETON BORDÜR YAPIMI 0
46 MİNERAL YÜZEYLİ BETON BORDÜR YAPILMASI 0
47 ROBOT İLE AKSESUAR YAMA YAPILMASI 2
48 8 cm yüksekliğinde Mineral Yüzeyli beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) 2
49 L TİPİ AĞAÇ DİBİ BORDÜR YAPILMASI 0
50 MİNERAL YÜZEYLİ BETON AĞAÇDİBİ IZGARA YAPILMASI 0
51 2 MM kalınlığında çift kompenantlı boya ile yaya geçitleri, yavaşlama, uyarı ve şerit çizgilerinin çizilmesi 0
52 3 MM kalınlığında çift kompenantlı boya ile yaya geçitleri, yavaşlama, uyarı ve şerit çizgilerinin çizilmesi 0
53 Mineral yüzeyli sınır elemanı döşenmesi ( Her türlü nakliye dahil) 0
54 Dairesel muayene baca kapaklarının yükseltilerek asfalt seviyesine getirilmesi 0
55 60X60 ızgaraların yükseltilerek asfalt seviyesine getirilmesi 0


Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %80 - %120 aralığında (%80 ve %120 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %80 - %120 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.

A.3. Toplam puan
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli
Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
TTP: İsteklinin toplam puanı,
ifade eder. “
Şeklinde Hesap Yöntemi Oluşturulmuştur.
B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.”

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BÜROSU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR