MUĞLA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Yol onarım ve sanat yapısı yapım ihalesi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00823320
Şehir : Muğla / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

MUĞLA HABER 14.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/299342
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Muğla Merkez şefliği (Soğuk D.-Kozoluk D.)521 kod nolu sanat yapısı(9+200 KM),Üst yapı (9+200 KM),514 kod nolu yeni yol(1+730 KM) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Muğla Merkez şefliği (Soğuk D.-Kozoluk D.)521 kod nolu sanat yapısı, Üst yapı , 514 kod nolu yeni yol
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.07.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Muğla Orman İşletme Müdürlüğü Emirbeyazıt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:8/1 MUĞLA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-MUĞLA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MUĞLA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI MUĞLA İŞLETME ŞEFLİĞİ (SOĞUK D-KOZOLUK D) ORMAN YOLLARINDA SANAT YAPISI,ÜST YAPI,YENİ YOL

Muğla Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Muğla İşletme Şefliği (Soğuk D-Kozoluk D) Orman Yollarında Sanat Yapısı,Üst Yapı,Yeni yol yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2018/299342

1-İdarenin

a) Adresi

:

Emirbeyazıt Mah. Cumhuriyet Cad. No: 8/1 - 48000 MENTEŞE/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası

:

2522141202 - 2522124035

c) Elektronik Posta Adresi

:

muglaisl@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Muğla Merkez şefliği (Soğuk D.-Kozoluk D.)521 kod nolu sanat yapısı(9+200 KM),Üst yapı (9+200 KM),514 kod nolu yeni yol(1+730 KM)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Muğla Merkez şefliği (Soğuk D.-Kozoluk D.)521 kod nolu sanat yapısı, Üst yapı , 514 kod nolu yeni yol

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Muğla Orman İşletme Müdürlüğü Emirbeyazıt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:8/1 MUĞLA

b) Tarihi ve saati

:

03.07.2018 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğin A/V Grubu işler benzer iş olarak değerlendirilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Orman Mühendisliği


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Muğla Orman İşletme Müdürlüğü(İhale Birimi) Emirbeyazıt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:8/1 MUĞLA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muğla Orman İşletme Müdürlüğü(İdare Yetkilisi İsmail KİLLİK) Emirbeyazıt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:8/1 MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini,
Muğla Orman İşletme Şefliği 521 kod nolu orman yolunda Üst yapı ,521 kod nolu orman yolunda Sanat yapısı yapım işidir. İşin yapılması sırasında, 3. şahıslara ait tesis ve yapıların zarar görmesinden yüklenici sorumlu olacaktır ihale dokümanında belirtilen iş kısımları için, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir.
Muğla Orman İşletme Şefliği 514 kod nolu orman yolunun yapımı işidir. iş kalemleri için ise, teklif birim fiyat şeklinde verecektir.
İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle karma sözleşme imzalanacaktır.


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR