İSTANBUL TCDD 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Yol düzenlemesi işi yaptırılacaktır

İSTANBUL TCDD 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00859800
Şehir : İstanbul / Kadıköy
Yayınlandığı Gazeteler

SON HABER 10.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/436837
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
EDİRNE GAR SAHASI ASKERİ RAMPANIN YENİDEN DÜZENLENMESİ YAPIM İŞİ’nin 26 Kalem İle, Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki Tariflere ve İhale Dokümanında Yer Alan Projelere Uygun Olarak Yapımı” Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
1.BÖLGE MINTIKASI-EDİRNE GAR SAHASI RAMPA
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.09.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gar binası 3 kat komisyon bürosu oda no 315 Haydarpaşa /kadıköy / İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GAR SAHASI ASKERİ RAMPANIN YENİDEN DÜZENLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ

EDİRNE GAR SAHASI ASKERİ RAMPANIN YENİDEN DÜZENLENMESİ İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2018/436837

1-İdarenin
a) Adresi : Gar Binasi 3.Kat Komisyon Bürosu 4 34716 Haydarpaşa KADIKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2163378214 - 2163378214
c) Elektronik Posta Adresi : 1bolgealimsatim@tcdd.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : EDİRNE GAR SAHASI ASKERİ RAMPANIN YENİDEN DÜZENLENMESİ YAPIM İŞİ’nin 26 Kalem İle, Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki Tariflere ve İhale Dokümanında Yer Alan Projelere Uygun Olarak Yapımı”
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : 1.BÖLGE MINTIKASI-EDİRNE GAR SAHASI RAMPA
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Gar binası 3 kat komisyon bürosu oda no 315 Haydarpaşa /kadıköy / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 25.09.2018 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
AVI. GRUP: DEMİRYOLU İŞLERİ (Altyapı + Üstyapı) grubu veya XVIII. GRUP: SAHA İŞLERİ ” benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
“İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ”


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Değerlendirme “fiyat puanı” ile “fiyat dışı unsur puanı” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Fiyat Puanlaması
Fiyat puanlaması 30 tam puan üzerinden yapılacaktır.
Fiyat Puanı=[(Geçerli en düşük toplam teklif fiyatı)/(İsteklinin toplam teklif fiyatı)]X30
A.2. Fiyat Dışı Unsur Puanlaması
Fiyat dışı unsur puanlaması 30 tam puan üzerinden yapılacaktır.
Geçerli teklif veren isteklilere ait Fiyat Dışı Unsur Puanlamasına;
Tablo 1’de belirtilen Birim fiyat teklif cetvelinde bulunan iş kalemleri her biri tabloda karşısında gösterilen puan olmak üzere toplam 30 puan aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 1: Fiyat Dışı Unsur Olarak Belirlenen İş Kalemleri

Sıra No Poz No İş Kaleminin Adı Puanı
1 16.036/3/AN 25 cm.kalınlığında saha betonu (K sınıfı, kırmataş ile 350 doz) 4
2 D101 Güzergah ve Ariyet Kazıları 3
3 D102 Temel,Hendek Kazıları ve Geri Dolgu Yapılması 3
4 D104 Seçme Malzeme ile Alttemel Tabakası Teşkili ve Granüler Malzeme ile Yaklaşım Dolguları Teşkili 2
5 D108.2 Demirsiz Beton C20 3
6 D110.1 Nervürlü Donatı Çeliği StIII Temini ve İşçiliği 4
7 D110.2 Hasır Donatı Çeliği Temini ve İşçiliği 3
8 TCDD Ü.001-A Hat Sökülmesi 1
9 TCDD Ü.002 Makas Sökülmesi 1
10 EÖBF-02 300W (+-%5) TCDD Genel Müdürlüğü tek. Şart. Uygun, 2 yıl tam garantili* LED armatur 3
11 EÖBF-AYDN-DİREK 15 metre yükseklikte çelik galvanizli altıgen sepetli aydınlatma direği (temel, nakliye ve diğer her şey dahil, beton hariç) 3
TOPLAM 30


Yaklaşık Maliyet Oranı (YMO): Fiyat dışı unsur olarak belirlenen kalemin, yaklaşık maliyetteki fiyatının yaklaşık maliyete oranıdır.
Teklif Maliyet Oranı (TMO): Fiyat dışı unsur olarak belirlenen kalemin teklif fiyatının toplam teklif fiyatına oranıdır.
Yaklaşık Maliyet Oranından Sapma (YMOS)=(1-(TMO/YMO))X100
Yukarıdaki formül ile elde edilen değer -%15≤YMOS≤+%15 olması durumunda teklif edilen iş kalemi için tabloda karşısında gösterilen puan verilecektir. İsteklilerin teklifleri -%15≤YMOS≤+%15 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır.
Tablo 1'de verilen tüm fiyat dışı unsur olarak belirtilen iş kalemleri için ayrı ayrı puanlama yapılacaktır. Bu puanların toplamı İsteklinin fiyat dışı unsur puanı olacaktır.
A.3. Teklif Puanı
Teklif puanı, fiyat puanı ile fiyat dışı unsur puanının toplamıdır.
Teklif Puanı= Fiyat Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
B. Fiyat Dışı Unsurlar Dikkate Alınarak Değerlendirilmiş Teklif Bedeli
Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;
FDTF = (ETF x ETP)/TTP formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Teklif puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
ETP: En yüksek teklif puanı,
TTP: İsteklinin teklif puanı,
ifade eder.
C. Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir


EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİFİN BİRDEN FAZLA İSTEKLİ TARAFINDAN VERİLMİŞ OLMASI HALİNDE:
Teklif fiyatı daha düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı TCDD 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE VE FİNANSMAN SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ VEZNESİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TCDD 1.Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Oda no:315 H.Paşa /Kadıköy/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.1. İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N) = 1 “3 Mayıs 2016 tarih 29701 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan altyapı işlerinde sınır değer katsayısı (N) 1,00 olarak belirlenmiştir.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR