TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yeraltı güç kablosu bağlantı projesi yapım işi ihalesi

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01168647
Şehir : Ankara / Çankaya
Semt-Mahalle : NASUH AKAR MAH. / BALGAT
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNBOYU 05.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/262683
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4000 metre güzergâh uzunluğunda yeraltı güç kablosu Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.07.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Ticaret Dairesi Başkanlığı, Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. T Blok Beyaz Salon
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TKABY.52 REF 154 KV, 1600 MM², 4 + 3 + 0,5 KM 154 kV, 1600 MM² KABLO VE 3 KM KABLO ALTYAPISI KARAKTE. TOPKAPI KABLO İRTİBATLARI KAPSA 154 KV, 1600 MM² KABLO, 4 KM KARAKTE. DAVUTPAŞA-TOPKAPI XLPE İZOLELİ YERALTI GÜÇ KABLOSU BAĞLANTI PROJESİ

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) MERKEZ


TKABY.52 Ref 154 kV, 1600 mm², 4 + 3 + 0,5 km 154 kV, 1600 mm² Kablo ve 3 km Kablo Altyapısı Karakte. Topkapı Kablo İrtibatları Kapsa 154 kV, 1600 mm² Kablo, 4 km karakte. Davutpaşa-Topkapı XLPE İzoleli Yeraltı Güç Kablosu Bağlantı Projesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer

almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2020/262683

1-İdarenin
a) Adresi : Nasuh Akar Türk Ocağı 2/15 06520 Balgat ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122038817 - 3122038288
c) Elektronik Posta Adresi : abdullah.sarisaray@teias.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 4000 metre güzergâh uzunluğunda yeraltı güç kablosu
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İstanbul
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 360 (üç yüz altmış) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Ticaret Dairesi Başkanlığı, Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. T Blok Beyaz Salon
b) Tarihi ve saati : 03.07.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
27/04/2016 tarih ve 29696 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğ’inin eki Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi’ndeki D/I Grubu İşler (Enerji İletim Şebekesi ve Tesis İşleri) dir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Elektrik veya elektrik-elektronik mühendisliği diplomaları benzer işe denk sayılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Değerlendirme; “fiyat puanlaması” ile “kalite ve teknik nitelik puanlaması” (fiyat dışı unsur puanlaması) olmak üzere iki bölümde yapılacaktır.

A- Fiyat Puanı (FP)
Geçerli teklif veren İstekliler için “fiyat puanlaması” 71 tam puan üzerinden yapılacaktır.
Yapılan bu değerlendirme sonucunda; geçerli teklifler içinde en düşük teklif fiyatına sahip istekli 71 tam puan alacak olup, diğer isteklilere ait fiyat puanı; FPist = (TFmin / TFist) x 71 formülü ile hesaplanacaktır. Hesap sonucu bulunan FPist değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.
Bu formülde;
FPist:İsteklinin fiyat puanını,
TFmin:Geçerli teklifler içinden istekliler arasında en düşük teklif fiyatını,
TFist:İsteklinin teklif fiyatını
ifade eder.
B- Fiyat Dışı Unsur Puanı (FDUP)
B-1. Kalite ve Teknik Nitelik Puanı (KTNP)
Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan kalite ve teknik nitelik puanlaması toplamda 25 tam puan üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacak hususlar aşağıda; B-1.1, B-1.2, B-1.3 ve B-1.4 maddelerinde belirtilmektedir. B-1.1, B-1.2 ve B-1.3 maddelerinde yer aldığı gibi, “Değerlendirmede Kullanılacak Değerler Tabloları” Teklif Sahibi tarafından mutlak suretle doldurulup teklif ile birlikte verilmeli ve aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınmalıdır.
Teklif sahibi, teklifinde önerdiği güç kablosuna ilişkin olarak mutlak suretle kablo imalatçısının adını “Değerlendirmede Kullanılacak Değerler Tabloları”nda belirtecektir.
Birden fazla yüksek gerilim güç kablosu imalatçısının teklifte öngörülmesi halinde, her bir yüksek gerilim güç kablosu için ayrı ayrı olmak üzere “Değerlendirmede Kullanılacak Değerler Tabloları” hazırlanarak teklifle birlikte sunulacaktır. Bu durumda puanlamaya esas teklifin belirlenmesinde cezai açıdan en olumsuz değerler (en yüksek kayıp değerleri vb.) dikkate alınacaktır.
Ayrıca, Teklif Sahibi sözleşme imzalanmasına kadar sunulmak üzere, güç kablosu ve aksesuarlarına ait “Üretici Yetki Belgesi” formunu (teklif dokümanları ekinde yer alan) doldurarak TEİAŞ’a sunacaktır. Üretici Yetki Belgesi sunulmayan imalatçıların malzemeleri sözleşme kapsamında kullanılmayacaktır.
B-1.1. Kayıp Cezası Puanı Değerlendirmesi
Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan kayıp cezası puanlaması 8 tam puan üzerinden yapılacaktır.
TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ AŞAMASINDA, HER BİR TEKLİF SAHİBİ TARAFINDAN, TEKLİF EDİLEN YERALTI KABLO BAĞLANTI PROJESİNE AİT KAYIP DEĞERLERİNİ GÖSTERİR “DEĞERLENDİRMEDE KULLANILACAK DEĞERLER TABLOSU”NDA YER ALAN;
• TOPLAM AKTİF GÜÇ KAYIPLARI ((4.00 km) x BEHER KM BAŞINA AKTİF GÜÇ KAYBI DEĞERİ) VE
• TOPLAM REAKTİF GÜÇ KAYIPLARI ((4,00 km) x BEHER KM BAŞINA REAKTİF GÜÇ KAYBI DEĞERİ)
SIRASIYLA; 5.000,-(BEŞBİN)TL/KW VE 35,-(OTUZBEŞ)TL/KVAR TUTARLARI İLE ÇARPILARAK (teklif edilen 154 kV yeraltı kablo bağlantı projesindeki maksimum toplam kayıplar (aktif ve reaktif kayıplar) için Teknik Şartname Madde 1.6’da ceza olarak belirtilen bedeller) İLGİLİ TEKLİF SAHİBİNE UYGULANACAK CEZA HESAPLANACAKTIR.
Teklif değerlendirmesinde, çift devre yonca (tre-foil) formasyonda gerçekleştirilecek kablo bağlantısı işlerinde her bir devre için hesaplanan kayıp değerleri 2 (iki) ile çarpılacaktır.
Bu projede;
Üç faz için kabul edilebilir maksimum toplam aktif güç kaybı (km başına kW kayıp değeri) 150kW/km’dir.
Üç faz için kabul edilebilir maksimum toplam reaktif güç kaybı (km başına kVAR kayıp değeri) 1500kVAR/km’dir.
Teklifinde; “Değerlendirmede Kullanılacak Değerler Tabloları”nı vermeyen ve/veya “Değerlendirmede Kullanılacak Değerler Tabloları”nı doldurmayan Teklif Sahibinin teklifi, uygun bulunmayarak reddedilecektir.
Teklif Sahibi teklifinde;
“Değerlendirmede Kullanılacak Değerler Tabloları”nda beyan ettiği değerleri ispatlayıcı detaylı aktif ve reaktif kayıp hesaplamalarını ve metotlarını vermemiş ise veya “Değerlendirmede Kullanılacak Değerler Tabloları”nda verilen değerler, sunulan hesaplamalarla uyumsuz ise ya da Hesaplamalar İşverenin öngördüğü şartlarda yapılmamış ise veya
İhale Dokümanları içerisinde yer alan formatta, 154/400 kV XLPE güç kablosu için kablo imalatçısından temin edeceği; ihale referansının ve hangi firmaya verildiğinin belirtildiği imalatçı firma kaşesine ve yetkili kişi imzasına (“Üretici Yetki Belgesi”ni imzalayan kişinin yetki belgesinin verilmesi gerekmektedir) sahip “Üretici Yetki Belgesi”ni (Standart Form TEİAŞ 034/Y) vermemiş ise
teklifin kabul edilebilir maksimum değerleri sağladığı kabul edilerek, buna göre değerlendirme yapılacaktır.
Teklif sahibi aynı zamanda 154/400 kV XLPE güç kablosu imalatçısı olup ihale kapsamında kendi 154/400 kV XLPE güç kablosunu kullanacağını beyan etmiş ise Üretici Yetki Belgesi”ni (Standart Form TEİAŞ 034/Y) teklifi ekinde vermesine gerek yoktur.
Yapılan bu değerlendirme sonucunda; teklif edilen en düşük toplam kayıp cezasına sahip istekli 8 tam puan alacak olup, diğer isteklilere ait kayıp cezası puanı; KCPist = (KCBmin / KCBist) x 8 formülü ile hesaplanacaktır. Hesap sonucu bulunan KCPist değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

Bu formülde;
KCPist:İsteklinin kayıp cezası puanını,
KCBmin:Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük kayıp cezası bedelini,
KCBist:İsteklinin teklifi için hesaplanan toplam kayıp cezası bedelini
ifade eder.
B-1.2. Ek Cezası Puanı Değerlendirmesi
Bu ihalede yüksek gerilim güç kabloları ve fiber optik kablolar için ek sayısı İdarece belirlendiğinden “Ek Cezası Puanı Değerlendirmesi” yapılmayacaktır. Yani tüm teklif sahiplerine, “Ek Cezası Puanı Değerlendirmesi” için sıfır (0) puan verilecektir.
B-1.3. Tamir İşleri Puanı Değerlendirmesi
Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan tamir işleri puanlaması 2 tam puan üzerinden yapılacaktır.
Teklif edilen 154 kV yeraltı kablo bağlantı projesinde teklif sahibi tarafından, garanti süresinin bitiminden itibaren 5 yıllık bir süre boyunca kabloda oluşabilecek herhangi bir arızayı onarmak üzere ve garanti süresi boyunca da kendilerinden kaynaklanmayan sebeplerle ve üçüncü şahıslardan kaynaklanan sebeplerden oluşabilecek arızaları onarmak üzere, Teknik Şartname Madde 2.11’deki tamir işleri hizmetleri için;
“Değerlendirmede Kullanılacak Değerler Tabloları”nda yer alan, tamir fiyatlarının değerlendirmesi sonucunda; teklif edilen en düşük toplam tamir işleri bedeline sahip istekli 2 tam puan alacak olup, diğer isteklilere ait tamir işleri puanı; TİPist = (TİBmin / TİBist) x 2 formülü ile hesaplanacaktır. Hesap sonucu bulunan TİPist değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.
Bu formülde;
TİPist:İsteklinin tamir işleri puanını,
TİBmin:Geçerli teklifler içinden, istekliler arasında teklif edilen en düşük toplam tamir işleri bedelini,
TİBist:İsteklinin teklif ettiği toplam tamir işleri bedelini
ifade eder.
Teklifinde; “Değerlendirmede Kullanılacak Değerler Tabloları”nı vermeyen ve/veya “Değerlendirmede Kullanılacak Değerler Tabloları”nı doldurmayan Teklif Sahibinin teklifi, uygun bulunmayarak reddedilecektir.
“DEĞERLENDİRMEDE KULLANILACAK DEĞERLER TABLOSU - 2/2 (TAMİR İŞLERİ)” bölümünde;
1 Sıra No’lu “Güç Kablosu” için İstekliler tarafından teklif edilecek Birim Fiyat, İsteklinin Birim Fiyat Teklif Cetvelinin E.1 No’lu “89/154 kV 1x1600 mm², XLPE İzoleli GÜÇ KABLOSU TEMİNİ” için Teklif Edilen Birim Fiyattan düşük olamaz.
3 Sıra No’lu “Güç Kablosu Eki” ve 6 Sıra No’lu “Beher İlave Güç Kablosu Eki” için İstekliler tarafından teklif edilecek Birim Fiyat, İsteklinin Birim Fiyat Teklif Cetvelinin E.10 No’lu “154 kV Pre-Moulded Tip GÜÇ KABLOSU İZOLE (ÇAPRAZLAMA) EKİ TEMİNİ” ve E.11 No’lu “154 kV Pre-Moulded Tip GÜÇ KABLOSU İZOLE (ÇAPRAZLAMA) EKİ MONTAJ/TESİSİ” iş kalemleri kapsamında Teklif Edilen 1 adet “Güç Kablosu Eki” için hesaplanacak Temin + Montaj/Tesis Birim Fiyatının Toplamından düşük olamaz.
4 Sıra No’lu “Dahili Kablo Başlığı” ve 7 Sıra No’lu “Beher İlave Dahili Kablo Başlığı” için İstekliler tarafından teklif edilecek Birim Fiyat, İsteklinin Birim Fiyat Teklif Cetvelinin E.25 No’lu “154 kV, (porselen/polimer buşingli) YG DAHİLİ KABLO BAŞLIĞI TEMİNİ (ii)” ve E.26 No’lu “154 kV, (porselen/polimer buşingli) YG DAHİLİ KABLO BAŞLIĞI MONTAJ/TESİSİ (ii)” iş kalemleri kapsamında Teklif Edilen 1 adet “Harici Kablo Başlığı” için hesaplanacak Temin + Montaj/Tesis Birim Fiyatının Toplamından düşük olamaz.
5 Sıra No’lu “Fiber Optik Kablo Eki” ve 8 Sıra No’lu “Beher İlave Fiber Optik Kablo Eki” için İstekliler tarafından teklif edilecek Birim Fiyat, İsteklinin Birim Fiyat Teklif Cetvelinin E.38 No’lu “FİBER OPTİK KABLO EK KUTUSU TEMİNİ” ve E.39 No’lu “FİBER OPTİK KABLO EK KUTUSU MONTAJ/TESİSİ” iş kalemleri kapsamında Teklif Edilen 1 adet “Fiber Optik Kablo Ek Kutusu” için hesaplanacak Temin + Montaj/Tesis Birim Fiyatının Toplamından düşük olamaz.
Yukarıdaki 4 madde halinde belirtilen şartlardan herhangi birinin sağlanmaması halinde İstekli, Tamir İşleri Puanı olarak 0 (sıfır) puan alacaktır.
Ayrıca,“DEĞERLENDİRMEDE KULLANILACAK DEĞERLER TABLOSU - 2/2 (TAMİR İŞLERİ)”nin toplam fiyatlarında ve/veya genel toplamında aritmetik hata yapması halinde de İstekli, Tamir İşleri Puanı olarak 0 (sıfır) puan alacaktır.
B-1.4. Sınırlandırılmış Teklif Bedeli Puanı Değerlendirmesi
Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan sınırlandırılmış teklif bedeli puanlaması, aşağıda belirlenen 7 iş kalemi için toplam 15 puan üzerinden yapılacaktır.
Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için, isteklinin teklif ettiği toplam bedelin isteklinin teklifinin genel toplam bedeline oranı hesaplanacak ve bu oran İdarece belirlenmiş ALT SINIR ile ÜST SINIR değerlerine eşit veya bu değerler arasında kalıyorsa tabloda belirtilen tam puanlar verilecektir. Söz konusu iş kalemleri için tespit edilen oranlar, tabloda belirtilen alt ve üst sınır aralığının dışındıysa o iş kalemi için istekliye 0 (sıfır) puan verilecektir.
SINIRLANDIRILMIŞ TEKLİF BEDELİ PUANI DEĞERLENDİRMESİNE ALINACAK İŞ KALEMLERİ VE PUANLAMAYA ESAS ORANLAR AŞAĞIDAKİ TABLO’DA VERİLMEKTEDİR:

İş Kalemi No İş Kalemi Kısa Adı Tanımı İsteklinin İş Kalemi İçin Teklif Ettiği Toplam Bedelin İsteklinin Teklifinin Genel Toplam Bedeline Oranı ALT SINIRI (%) İsteklinin İş Kalemi İçin Teklif Ettiği Toplam Bedelin İsteklinin Teklifinin Genel Toplam Bedeline Oranı ÜST SINIRI (%) Sınırlandırılmış Teklif Bedeli Puanı (STBP)
E.1 89/154 kV 1x1600 mm², XLPE İzoleli GÜÇ KABLOSU TEMİNİ 48,00 62,00 7,5
E.3 HDPE borulu kablo geçiş projesi ile GÜÇ KABLOSU MONTAJ/TESİSİ 0,70 1,60 1,00
E.10 154 kV Pre-Moulded Tip GÜÇ KABLOSU İZOLE (ÇAPRAZLAMA) EKİ TEMİNİ 1,20 2,25 1,00
E.25 154 kV, (porselen/polimer buşingli) YG DÂHİLİ KABLO BAŞLIĞI TEMİNİ (ii) 0,15 0,45 0,50
E.30 24 Fiberli FİBER OPTİK KABLO TEMİNİ 0,12 0,30 0,50
I.2 Tranşe içinde HDPE boru içinden kablo serimi için KABLO KANALI İNŞAATI (YAPIMI) 9,00 17,00 2,00
I.3 Doğrudan delme (yatay sondaj) metodu ile HDPE BORULU ÖZEL KARAYOLU/DERE/DEMİRYOLU GEÇİŞİ İNŞAATI (YAPIMI) 12,00 22,00 2,50
Sınırlandırılmış Teklif Bedeli Toplam Puanı 15

B-2.1. Sicil Puanı 1 (SP1) (3 PUAN)

Bu puan, Teşekkülümüz yatırım programında yer alan Merkez ve/veya Taşra Teşkilatı tarafından ihalesi yapılan tesis yapım işlerinde (TM, Kablo veya EİH Tesis İşi) teklif sahibinin yükleniminde, ihale ilan tarihinden itibaren son beş yıldaki yapım işlerinin geçici kabulü yapılmış (Geçici Kabul İtibar Tarihi dikkate alınacak) ve süre uzatım çalışması sonuçlanmış işlerdeki toplam gecikme cezası kesilen gün sayısının, işlerin süre uzatımı verilmiş yapım süreleri (sözleşmesindeki yapım süresi + süre uzatımı değerlendirmesi sonucu verilen süre) toplamına oranının yüzdesi dikkate alınarak hesaplanacaktır. (Bu puan hesaplanırken, 18.01.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7161 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair Kanun"nun 32.maddesine göre başvuruda bulunulup süre uzatımı çalışmaları sonuçlandırılmayan yapım işleri değerlendirmeye alınmayacaktır.)

ST= S1+S2+S3+.....+Sn
GT=G 1+G2+G3+.....+Gn
S: Her bir sözleşmenin süre uzatımı verilmiş yapım süresi, (sözleşmesindeki yapım süresi + süre uzatımı değerlendirmesi sonucu verilen süre)
G: Her bir sözleşmede gecikme cezası kesilen gün sayısı,
Y: Gecikme Yüzdesi
Y= (GT/ST)*100

Gecikme Yüzdesi Puan
≤ 1
1 < Y ≤ 2
2 < Y ≤ 3
3 < Y ≤ 4
4 < Y ≤ 5
5 < Y ≤ 6
6 < Y ≤ 7
7 < Y ≤ 8
8 < Y ≤ 9
9 < Y ≤ 10
10 < Y ≤ 15
15 < Y ≤ 20
20 < Y ≤ 25
25 < Y ≤ 30
30 < Y ≤ 35
35 < Y ≤ 40
40 < Y ≤ 45
45 < Y ≤ 50
50 < Y ≤ 60
60 < Y ≤ 70
70 < Y ≤ 85
85 < Y ≤ 90
90 < Y ≤ 100
100 < Y
3
2,8
2,6
2,4
2,2
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0

İsteklinin iş ortağı olması durumunda, puan hesabında her bir ortağın Teşekkülümüz yatırım programında yer alan Merkez ve/veya Taşra Teşkilatı tarafından ihalesi yapılan tesis yapım işlerinde (TM, Kablo veya EİH Tesis İşi) yükleniminde bulunulan ve ihale ilan tarihinden itibaren son beş yıldaki yapım işlerinin geçici kabülü yapılmış (Geçici Kabul İtibar Tarihi dikkate alınacak) ve süre uzatım çalışması sonuçlanmış işlerdeki toplam gecikme cezası kesilen gün sayısının işlerin süre uzatımı verilmiş yapım süreleri (sözleşmesindeki yapım süresi + süre uzatımı değerlendirmesi sonucu verilen süre) toplamına yüzdesi dikkate alınacaktır. Kısaca, bu isteklinin değerlendirmeye esas puanı belirlenirken, her ortağın tekil olarak yürüttüğü işlerdeki gecikme yüzdelerinin toplam değeri baz alınacaktır.

B-2.2. Sicil Puanı 2 (SP 2) (1 PUAN)

İsteklinin, Teşekkülümüz yatırım programında yer alan Merkez ve/veya Taşra Teşkilatı tarafından ihalesi yapılan tesis yapım işlerinde (TM, Kablo veya EİH Tesis İşi) yükleniminde bulunulan ve ihale ilan tarihi itibari ile geriye doğru son 5 yıl içinde fesih edilen veya son 3 yıl içinde devir ettiği yapım işleri üzerinden puanlama yapılacaktır. (Bu puanın hesaplanmasında, 18.01.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7161 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair Kanun" nun 32.maddesine göre fesih veya devir yapılan yapım işleri değerlendirmeye alınmayacaktır.)
İsteklinin fesih veya devir edilen işi varsa 0 puan,
İsteklinin fesih veya devir edilen işi yoksa 1 puan,
olarak hesaplanır.
B-3. Fiyat Dışı Unsur Puanı (FDUP)
Fiyat Dışı Unsur Puanı;

Kalite ve Teknik Nitelik Puanı ve Sicil Puanı toplamıdır.
FDUP = KTNP + SP
KTNP =KCP+ECP+TİP+STBP
SP = SP1 + SP2
C. Toplam Puan (TP)
Toplam Puan, Fiyat Puanı ile Fiyat Dışı Unsur Puanlarının toplamıdır.
TP = FP + FDUP
D. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde;
Teklif fiyatı daha düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Ticaret Dairesi Başkanlığı, Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2, ABCD Blok, Kat:15, Oda No:15053/B Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 31 Mayıs 2017 tarih ve 30082 sayılı Resmi Gazete'nin "İlanlar" bölümündeki duyurusunda yer alan hususlar doğrultusunda, Kamu İhale Genel Tebliği'nin "Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi" başlıklı 45. maddesi çerçevesinde yapılacak hesaplamalarda (N) sınır değer katsayısı (1,00) olarak dikkate alınacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR