ELAZIĞ DSİ 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Yeni sistem HAES cihazlarının alımı ve montajı yaptırılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00906407
Şehir : Elazığ / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNIŞIĞI 30.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
HABERKENT 30.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/605442
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Elazığ İli Palu İlçesi; Karaca bağ Köyü Taş tek Mezrası, Kasil Köyü ve Yarım Tepe Köyü Yerleşim Yerleri. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
DSİ 9. Bölge Müdürlüğü sınırları içinde, Hamzabey Barajı kapsamında, Elazığ İli Palu İlçesi; Karaca bağ Köyü Taş tek Mezrası, Kasil Köyü ve Yarım Tepe Köyü Yerleşim Yerleridir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.12.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DSİ 9.Bölge Müdürlüğü Barajlar ve HES Şube Müdürlüğü (Zubeyde Hanım cd. No 140-Elazığ) Misafirhane Harput Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

HAMZABEY (BALTAŞI) BARAJI GÖLÜ ÇEVRESİNDE BULUNAN YERLEŞİM YERLERİNİN TELEFON HABERLEŞMESİNİ SAĞLAYACAK YENİ SİSTEM HAES CİHAZLARININ TEMİNİ VE MONTAJI

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-9.BÖLGE ELAZIĞ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hamzabey (Baltaşı) Barajı Gölü Çevresinde Bulunan Yerleşim Yerlerinin Telefon Haberleşmesini Sağlayacak Yeni Sistem HAES Cihazlarının Temini ve Montajı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2018/605442
1-İdarenin
a) Adresi : Üniversite Mah. Zübeyde Hanim Cad. 140 23069 ELAZIĞ MERKEZ/ELAZIĞ
b) Telefon ve faks numarası : 4242386911 - 4242386921
c) Elektronik Posta Adresi : dsi9@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Elazığ İli Palu İlçesi; Karaca bağ Köyü Taş tek Mezrası, Kasil Köyü ve Yarım Tepe Köyü Yerleşim Yerleri.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : DSİ 9. Bölge Müdürlüğü sınırları içinde, Hamzabey Barajı kapsamında, Elazığ İli Palu İlçesi; Karaca bağ Köyü Taş tek Mezrası, Kasil Köyü ve Yarım Tepe Köyü Yerleşim Yerleridir.
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : DSİ 9.Bölge Müdürlüğü Barajlar ve HES Şube Müdürlüğü (Zubeyde Hanım cd. No 140-Elazığ) Misafirhane Harput Salonu
b) Tarihi ve saati : 13.12.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Erişim Şebekesi Fiber Optik Kablo Tesisi veya HAES Cihazlarının Temini ve montajını yapmış olmak.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Elektrik Mühendisi, Elektrik-Elektronik Mühendisi ve Elektronik ve Haberleşme Mühendisi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 9. Bölge Müdürlüğü Barajlar ve HES Şube Müdürlüğü /ELAZIĞ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 9.Bölge Müdürlüğü Barajlar ve HES Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
46.2 İş bu şartname hükümleri; 4734 sayılı Kanun, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliği esasları ile birlikte geçerlidir. 46.3. Şahıs şirketi ortaklarının, sermaye şirketi ortaklarının tamamının ve ihaleye katılan vekil ve temsilcilerinin T.C kimlik numaralarının teklif dosya kapsamında İdareye verilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR