İZMİR ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI III. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Yeni Foça balıkçı barınağı fener kuleleri yapılması işi yaptırılacaktır

İZMİR ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI III. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/371209
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ana ve Tali Mendirekler üzerine iki adet sancak feneri  kulesi yapılması ve kuleler üzerine çakar fenerler montajı yapılması ile ana mendirek üzeri taş dolgu eksikliklerinin KAT dolgu ile tamamlanması
İşin Yapılacağı Yer
:
Yeni Foça Balıkçı Barınağı / Foça / İZMİR
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.09.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı  III. Bölge Müdürlüğü Binası 4. Kat
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YENİ FOÇA BALIKÇI BARINAĞI FENER KULELERİ YAPIMI İŞİ
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI III. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR

Yeni Foça Balıkçı Barınağı Fener Kuleleri Yapımı İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019 / 371209
1-İdarenin
a) Adı : ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
III. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR
b) Adresi : ATATÜRK CADDESI NO:99
35220 ALSANCAK – KONAK / İZMİR
c) Telefon ve faks numarası : 2324952050 / 2324952064 - 2324648087
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:

2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı :Yeni Foça Balıkçı Barınağı Fener Kuleleri Yapımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :Ana ve Tali Mendirekler üzerine iki adet sancak feneri kulesi yapılması ve kuleler üzerine çakar fenerler montajı yapılması ile ana mendirek üzeri taş dolgu eksikliklerinin KAT dolgu ile tamamlanması.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Yeni Foça Balıkçı Barınağı / Foça / İZMİR
ç) Süresi/teslim tarihi :Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 04.09.2019 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
III. Bölge Müdürlüğü Binası 4. Kat

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: A-X Grubu İşler

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,0

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

(Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğümüzce, 30.11.2013 tarih ve 28837 sayılı Resmi Gazete İlanı ile Altyapı işlerinde N=1,0 olarak belirlenmiştir.)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR