KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON)

Yaya kaldırımı, yaya korkuluğu, sığınma cebi ve kavşak düzenleme işleri yaptırılacaktır

KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01156648
Şehir : Trabzon
Yayınlandığı Gazeteler

KARADENİZ 28.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/166665
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
5.000 m3 ocak ariyet kazısı yapılması ve kullanılması, 15.000 m prefabrik beton bordür yapılması,5.000 m3 Beton Yol ve Tretuvar yapılması, 5.000 m Q600 mm anma çaplı HDPE ve PP esaslı boru döşenmesi, 3.500 m3 alt temel yapılması Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü Yollarının Muhtelif Kesimleri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.04.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KARAYOLLARI 10.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YAYA KALDIRIMI İHALE İLANI-TRABZON

Karayolları 10 Bölge Müdürlüğü Yollarının Muhtelif Kesimlerine Yaya Kaldırımı, Yaya Korkuluğu, Sığınma Cebi ve Kavşak Düzenlemeleri Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/166665
1-İdarenin
a) Adı : KARAYOLLARI 10.BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ TRABZON
b) Adresi : KARAYOLLARI 10.BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ YILDIZLI MEVKII 61310 AKÇAABAT/TRABZON
c) Telefon ve faks numarası : 4624555000 - 4624555083
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Karayolları 10 Bölge Müdürlüğü Yollarının Muhtelif Kesimlerine Yaya Kaldırımı, Yaya Korkuluğu, Sığınma Cebi Ve Kavşak Düzenlemeleri Yapılması
b) Niteliği, türü ve miktarı : 5.000 m3 ocak ariyet kazısı yapılması ve kullanılması, 15.000 m prefabrik beton bordür yapılması,5.000 m3 Beton Yol ve Tretuvar yapılması, 5.000 m Q600 mm anma çaplı HDPE ve PP esaslı boru döşenmesi, 3.500 m3 alt temel yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü Yollarının Muhtelif Kesimleri
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 250 (iki yüz elli) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.04.2020 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
Kendi malı olması istenilen makine parkı
1. 1 adet minimum 25 ton kapasiteli Ekskavatör
2. 3 adet kamyon (En az 15 ton kapasiteli 2014 model ve üstü)
3. 1 adet 5 ton kapasiteli Ekskavatör
4. 1 adet kanal kazıyıcı yükleyici
(*) İdari şartnamede, aday veya isteklinin kendi malı olması istenen ve teknik kriterlerine yönelik düzenleme yapılan, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.
(*)Adayın veya isteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Tevsik işleminin aslına uygunluğu noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞDE 11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı RG yer alan A.V.GRUP :KARAYOLU İŞLERİ (ALT YAPI+ÜST YAPI) benzer is olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olanlar için İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ Bölümü Diploması İhale Konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı
Her türlü inşaat temelllerinde (Köprü temelleri hariç) kuruda veya suda her dozda demirsiz beton (C30/37 hazır beton harcı ile) 0,7% 1% 1
Her cins ve klâstaki zeminde toprak işleri kazısı yapılması ve kullanılması (Dolguya gelen her cins ve klastaki kazı malzemesinin sulanması, sıkıştırılması, dolgu altlarındaki her cins zayıf (Bitkisel toprak vs.) ve oynak (Batak ve balçık) zeminlerin kazılması ve kullanılması, dolgu veya depoya gidecek malzemenin nakli dahil) 1% 2% 1
Her cins ve klastaki zeminde ocak ariyet kazısı yapılması ve kullanılması (Dolguya gidecek her cins ve klastaki kazı malzemesinin sulanması, sıkıştırılması ve malzemenin iş başına nakli) 1% 2% 1
Her cins ve klastaki zeminde reglaj (Her platform ve genişlikte) 0,2% 0,28% 1
Dolgu altına ocak taşından veya kazı taşından makine ile istifsiz taş dolgu yapılması (Taş nakli dahil) 0,6% 0,85% 1
Şevlerde, refüjlerde, bordürle çevrili refüjlerde, eşanjörlerde ve düz sahalarda bitkisel toprak tabakası teşkili (Ocak veya depo malzemesinden veya mevcut bitkisel toprak kazısından) (Nakliye ve su nakli dahil) 1% 2% 1
Elenmiş Malzeme ile Sanat yapıları ve köprü temel tabanına, beton yol ve tretuvar altlarına kum , çakıl tabakası serilmesi ve drenaj hendekleri ile her türlü büz yanlarında kum, çakıl dolgu yapılması (Ocak-konkasör arası taş nakli ve kırmataş nakli dahil) 5% 8% 2
Prefabrik beton bordür yapılması, iş başına nakli ve yerine döşenmesi (0,15*0,30) 7% 11% 4
Bordür Sökülmesi 0,3% 0,42% 1
Her derinlikte,her cins ve klastaki zeminde kuruda veya suda drenaj, kanalizasyon hendeği, duvar temeli kutu menfez, gido mahmuz, taş dolgu ve tahkimat işleri temellerinin, tabliyeli veya kemer menfez kazılması (Heyelan etmiş sahada yapılacak drenaj hendeği ve duvar temelinin kazılması hariç) (Makine ile)(Dolgu veya depoya gidecek kazının nakli dahil) 3% 5% 2
Her türlü inşaatta temel dışında kuruda veya suda her dozda demirsiz beton (C30/37 hazır beton harcı ile) 1% 2% 1
Her türlü inşaatta (Kirişli kutu menfezler,köprüler ve betonarme kazık hariç,plak ve kompozit menfezler dahil) kuruda veya suda her dozda demirli beton (C30/37 hazır beton harcı ile) 0,5% 0,8% 1
BETONARME İÇİN Q8 - Q32 mm.LİK NERVÜRLÜ ÇELİK TEMİNİ VE İŞÇİLİĞİ (Yüklenmesi, iş başına taşınması, boşaltılması ve istifi dahil) 1% 2% 1
Ocak taşı veya kazı taşı ile moloz taş inşaat (300 dozlu) (Moloz ve çap.mol.taş inş.yüz.gömme oluklu derz yapılması,çimento zati bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması,istif,muhafazası ve nakli,ocak-konkasör arası taş nakli,kumun nakli (Kırmataş kum ile),Taş nakli dahil) 6% 9% 3
Ocak taşı veya kazı taşı ile istifsiz taş dolgu (Taş nakli dahil) 0,45% 0,65% 1
Beton Yol Ve Tretuvar (Beton Santrali İle) (Çimentonun bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması ve istifi, ocak-konkasör arası taş nakli, kırmataş kum-çakıl nakli, taze beton nakli dahil) 17% 27% 9
Profil demirden (U,L,I,Sac,Vs) korkuluk yapılması ve yerine konulması (Malzeme dahil) (Boyama dahil) (Profilli demirin yüklenmesi, iş başına taşınması,boşaltılması ve istifi dahil) 3% 5% 2
Kompozit malzemeden ızgara kapak temini (460*660 ebatlarında) (Nakliye dahil) 1% 2% 1
YAYA YÜRÜYÜŞ YOLLARINDA KULLANILMAK ÜZERE, KAROSİMAN TERRAZO KARO İLE HİSSEDİLEBİLİR ZEMİN KAPLAMASI YAPILMASI (KIRILMA DAYANIMI ŞARTLARI (SINIF 2) EĞİLME DAYANIMI MİNİMUM 3,2 MPA AŞINMA DİRENÇ SINIFI (3-H), YÜZEY ALANI <= 1600 cm2 , YİVLİ-YİVSİZ, HER RENKTE) (Malzeme, İşçilik, Nakliye Herşey Dahil) 5% 8% 3
Q300 mm anma çaplı koruge drenaj boruları yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve polipropilen (PP) esaslı boru döşenmesi (Boru nakli dahil) 0,25% 0,38% 1
Q600 mm anma çaplı koruge drenaj boruları yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve polipropilen (PP) esaslı boru döşenmesi (Boru nakli dahil) 17% 27% 10
Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 50 mm. (2") lik malzeme ile alttemel yapılması (ocak-konkasör arası taş nakli ;alttemel malzemesinin serim yerine nakli ve su nakli dahil) 3% 4% 1
OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ (1'') lik MALZEME İLE TEMEL YAPILMASI (Nakliye Dahil) 3% 4% 1

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Sınır değer katsayısı N=1,00 olarak uygulanması 4 Aralık 2015 tarihli ve 29552 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR