DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Yangın merdiveni tadilatı ve asansör yapım işi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00752481
Şehir : Denizli / Kale
Yayınlandığı Gazeteler

HİZMET 14.02.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YENİ OLAY 14.02.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/65238
Niteliği, Türü, Miktarı
:
1.KISIM KALE DEVLET HASTANESİ YANGIN MERDİVENİ TADİLATI YAPIM İŞİ 2.KISIM KALE DEVLET HASTANESİ ASANSÖR YAPIM İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Denizli Kale Devlet Hastanesi
İhale Tarihi
:
23.02.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
SIRAKAPILAR MAHALLESİ ŞEHİT ALBAY KARAOĞLANOĞLU CADDESİ NO:1/B AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ KAT:3 SATINALMA BİRİMİ MERKEZEFENDİ/DENİZLİ
İhale Usulü
:
4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Türü
:
Yapım İşi
HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KALE DEVLET HASTANESİ YANGIN MERDİVENİ TADİLATI VE ASANSÖR YAPIM İŞLERİ

DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ


KALE DEVLET HASTANESİ YANGIN MERDİVENİ TADİLATI VE ASANSÖR YAPIM İŞLERİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2018/65238

1-İdarenin
a) Adresi : SIRAKAPILAR MAHALLESİ ŞEHİT ALBAY KARAOĞLANOĞLU CADDESİ NO:1/B 20010 MERKEZEFENDİ/DENİZLİ
b) Telefon ve faks numarası : ********** - **********
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma2001@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1.KISIM KALE DEVLET HASTANESİ YANGIN MERDİVENİ TADİLATI YAPIM İŞİ 2.KISIM KALE DEVLET HASTANESİ ASANSÖR YAPIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Denizli Kale Devlet Hastanesi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : SIRAKAPILAR MAHALLESİ ŞEHİT ALBAY KARAOĞLANOĞLU CADDESİ NO:1/B AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ KAT:3 SATINALMA BİRİMİ MERKEZEFENDİ/DENİZLİ
b) Tarihi ve saati : 23.02.2018 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
1.KISIM KALE DEVLET HASTANESİ YANGIN MERDİVENİ TADİLATI YAPIM İŞİ İÇİN; YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİMİNDE DEĞERLENDİRİLECEK BENZER İŞLERE DAİR TEBLİĞDE YER ALAN (B) ÜST YAPI (BİNA) İŞLERİ III.GRUP İŞLER BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
2.KISIM KALE DEVLET HASTANESİ ASANSÖR YAPIM İŞİ İÇİN; YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİMİNDE DEĞERLENDİRİLECEK BENZER İŞLERE DAİR TEBLİĞDE YER ALAN (C) SIHHI TESİSAT VE MEKANİK TESİSAT İŞLERİ III. GRUP: ASANSÖR ELEKTRO-MEKANİK İŞLERİ BAŞLIKLI 1- SIRADAKİ ASANSÖR İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
1.KISIM İÇİN; İNŞAAT MÜHENDİSİ VEYA MİMAR 2.KISIM İÇİN; ELEKTRİK MÜHENDİSİ VEYA ELEKTRONİK MÜHENDİSİ VEYA MAKİNE MÜHENDİSİ


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı SIRAKAPILAR MAHALLESİ ŞEHİTALBAY KARAOĞLANOĞLU CADDESİ NO:1/B AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ KAT: 3 SATINALMA BİRİMİadresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SIRAKAPILAR MAHALLESİ ŞEHİT ALBAY KARAOĞLANOĞLU CADDESİ NO:1/B AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ KAT:3 SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR