ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yağmur suyu hattı inşaatı işleri yaptırılacaktır

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01197662
Şehir : İstanbul / Esenler
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ DEVİR 25.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/383226
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Esenler genelinde yağmursuyu kanalı , ızgara ,duvar , bordür , tretuar ve yol yapılması yapım işi (99kalem )
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.08.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
esenler belediyesi ihale şefliği birlik mh.mehmet akif inan cad.no:6-8 esenler-ist.
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YAĞMUR SUYU HATTI İNŞAATI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Esenler Belediyesi
Esenler Genelinde Yağmursuyu Kanalı ,Izgara, Duvar, Bordür, Tretuar Ve Yol Yapılması Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

ihale kayıt numarası : 2020/383226
1-idarenin
a) adresi : birlik mah. m.akif inan cd. no:6-8 esenler/istanbul
b) telefon ve faks numarası : 2124400900 - 2124400976
c) elektronik posta adresi : c.tirmik@esenler.bel.tr
ç) ihale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

2-ihale konusu yapım işinin

a) niteliği, türü ve miktarı : esenler genelinde yağmursuyu kanalı , ızgara ,duvar , bordür , tretuar ve yol yapılması yapım işi (99kalem )
ayrıntılı bilgiye ekap’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) yapılacağı yer : esenler ilçesi
c) işe başlama tarihi : sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) işin süresi : yer tesliminden itibaren 250 (iki yüz elli) takvim günüdür.

3- ihalenin

a) yapılacağı yer : esenler belediyesi ihale şefliği birlik mh.mehmet akif inan cad.no:6-8 esenler-ist.
b) tarihi ve saati : 12.08.2020 - 11:00

4. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
4.1.2.1. gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5ihale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. iş deneyim belgeleri:
son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
(a)alt yapı işleri ıv. grup benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
inşaat mühendisliği

5.ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. ihale dokümanının görülmesi:
7.1. ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını ekap üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. teklifler, ihale tarih ve saatine kadar esenler belediyesi ihale şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. istekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.diğer hususlar:
ihalede uygulanacak sınır değer katsayısı (n) : 1,20
teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR