DSİ 71. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ- SAMSUN

Vezirköprü Barajı dolusavak heyelan önlenmesi işi yaptırılacaktır

DSİ 71. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ- SAMSUN

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01115372
Şehir : Samsun / İlkadım
Semt-Mahalle : BAHÇELİEVLER MAH. / BAHÇELİEVLER
Yayınlandığı Gazeteler

VATANDAŞ 15.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/721773
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2760,000 m³ ocak taşı ile istifli tahkimat yapılması,, 2100,00 m² membran kaplanması, 210,000 m³ beton dökülmesi, Makine ile her türlü zeminde 2364,000 m³ kazı yapılması, Ø 200 çapında 800 m PVC esaslı koruge boru döşenmesi işleri Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Vezirköprü Barajı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.01.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DSİ 71.Şube Müdürlüğü-Esenevler Mah.Atatürk Bulvarı No:205 55300 Atakum/SAMSUN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

VEZİRKÖPRÜ BARAJI DOLUSAVAK HEYELAN ÖNLENMESİ
DSİ 7.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ- SAMSUN


Vezirköprü Barajı Dolusavak Heyelan Önlenmesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2019/721773

1-İdarenin
a) Adresi : Bahçelievler Mah. Istiklâl Caddesi No:138 55070 Bahçelievler İLKADIM/SAMSUN
b) Telefon ve faks numarası : 3622307900 - 3622340387
c) Elektronik Posta Adresi : dsi7@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2760,000 m³ ocak taşı ile istifli tahkimat yapılması,, 2100,00 m² membran kaplanması, 210,000 m³ beton dökülmesi, Makine ile her türlü zeminde 2364,000 m³ kazı yapılması, Ø 200 çapında 800 m PVC esaslı koruge boru döşenmesi işleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Yapılacağı yer : Vezirköprü Barajı
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 250 (iki yüz elli) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : DSİ 71.Şube Müdürlüğü-Esenevler Mah.Atatürk Bulvarı No:205 55300 Atakum/SAMSUN
b) Tarihi ve saati : 30.01.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5.İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
27.04.2016 Tarih ve 29696 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Yapım İşleri iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğ'in" A/IX grup işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini /diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Türkiye'deki Veya Yurtdışındaki Denkliği YÖK Tarafından Kabul Edilmiş Üniversitelerin Mühendislik-Mimarlık Fakültelerinin İnşaat Mühendisliği Bölümünden Mezun Gerçek Kişilere Ait Diplomalar İhale Konusu İş Ve Benzer İşlere Denk Sayılacaktır

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİFİN BELİRLENMESİNDE KULLANILACAK FİYAT DIŞI UNSUR OLARAK DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK İŞ KALEMLERİ VE PUANLAMA ESASLARI
İŞ KALEMİ NO İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması İsteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline (F) oranı Verilecek Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanı (KTP)


VEZ.BARJ- 1
Ocak taşı ile istifli tahkimat yapılması(nakliye dahil 1 km) % 85,10'dan fazla ise 0
% 45,82 ile % 85,10’e eşit veya arasında ise 22,91
% 45,82' den az ise 0


VEZ.BARJ- 2
1,5 mm kalınlıkta, EPDM esaslı(düz tip ya da sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması % 22,35 'den fazla ise 0
% 12,03 ile % 22,35’e eşit veya arasında ise 6,02
% 12,03 den az ise 0VEZ.BARJ- 3
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil) % 10,05 'den fazla ise 0
% 5,41 ile % 10,05’e eşit veya arasında ise 2,71
% 5,41’ dan az ise 0VEZ.BARJ- 4
Çeşitli Kazı Yapılması(Nakliye Dahil) % 4,60 'den fazla ise 0
% 2,48ile % 4,60’e eşit veya arasında ise 1,24
% 2,48’ dan az ise 0


VEZ.BARJ- 5
Barajlarda filtre malzemesi konulması (Elenmiş) Nakliye Dahil. %2,76 'den fazla ise 0
%1,48 ile %2,76’e eşit veya arasında ise 0,74
%1,48 dan az ise 0


VEZ.BARJ- 6
Ø 200 mm anma çaplı PVC esaslı koruge drenaj borusu temini ve yerine montajı

% 2,59 'den fazla ise

0
%1,39 ile % 2,59’e eşit veya arasında ise 0,70
%1,39’ dan az ise 0


VEZ.BARJ- 7


Proje Bedeli
%2,55 'den fazla ise 0
%1,38 ile % 2,55’e eşit veya arasında ise 0,68
%1,38’ dan az ise 0

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 71.Şube Müdürlüğü Evrak Kayıt Servisi-Esenevler Mah.Atatürk Bulvarı No:205 55300 Atakum/SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
16.07.2015 tarih 29418 sayılı Resmi Gazete

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR