BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tretuvar, yol yapım ve onarım işi yaptırılacaktır

BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01153899
Şehir : İzmir / Buca
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARET 20.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/151674
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
MİKTARI: 30 KALEM MALZEME İŞİ OLUP, TÜRÜ; YAPIM İŞİDİR. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
BUCA BELEDİYESİ İLÇE SINIRLARIDIR.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.04.2020 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
BUCA BELEDİYESİ, ANA HİZMET BİNASI VALİ RAHMİ BEY MAHALLESİ MENDERES CADDESİ NO: 85 BUCA İZMİR ( 3.KAT 306 NO'LU DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE ODASI )
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BUCA İLÇE DAHİLİNDE BULUNAN MUHTELİF SOKAKLARDA TRETUVAR, YOL YAPIM VE ONARIM YAPILMASI İŞİ

BUCA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


BUCA İLÇE DAHİLİNDE BULUNAN MUHTELİF SOKAKLARDA TRETUVAR, YOL YAPIM VE ONARIM YAPILMASI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2020/151674
1-İdarenin
a) Adresi : MENDERES CADDESI NO: 85 BELEDİYE SARAYI 35150 BUCA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2324391010 - 2324520233
c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetleri@buca.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : MİKTARI: 30 KALEM MALZEME İŞİ OLUP, TÜRÜ; YAPIM İŞİDİR.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : BUCA BELEDİYESİ İLÇE SINIRLARIDIR.
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 220 (iki yüz yirmi) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : BUCA BELEDİYESİ, ANA HİZMET BİNASI VALİ RAHMİ BEY MAHALLESİ MENDERES CADDESİ NO: 85 BUCA İZMİR ( 3.KAT 306 NO'LU DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE ODASI )
b) Tarihi ve saati : 08.04.2020 - 09:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
19.06.2018 TARİH VE 30453/M SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİ’NDE YER ALAN A/V GRUBU KARAYOLU İŞLERİ (ALTYAPI+ÜSTYAPI) İŞLER BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR...
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNE AİT MEZUNİYET BELGESİ VEYA DİPLOMASI İHALE KONUSU İŞ VEYA İŞLERE DENK SAYILARAK KABUL EDİLECEKTİR...

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A.DEĞERLENDİRME “TEKLİF FİYATI PUANLAMASI” İLE “KALİTE VE TEKNİK DEĞER NİTELİK PUANLAMASI” OLMAK ÜZERE İKİ KISIMDA YAPILACAKTIR.
A.1. TEKLİF FİYATI PUANLAMASI (TFP= 40 PUAN)
TEKLİF FİYATI PUANLAMASI 40 TAM PUAN ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR. GEÇERLİ TEKLİF VEREN İSTEKLİLER ARASINDA TEKLİF EDİLEN EN DÜŞÜK TEKLİF FİYATI SAHİBİ İSTEKLİ 40 PUAN ALACAK OLUP, DİĞER İSTEKLİLERE AİT TEKLİF PUANLARI;
TFP= (TFMİN X 40) / TF FORMÜLÜ İLE HESAPLANACAKTIR.
BU FORMÜLDE;
TFP : TEKLİF FİYAT PUANI,
TFMİN : GEÇERLİ TEKLİFLER İÇİNDEN İSTEKLİLER ARASINDA TEKLİF EDİLEN EN DÜŞÜK TEKLİF FİYATI,
TF : İSTEKLİNİN TEKLİF FİYATI,
İFADE EDER.
A.2. KALİTE VE TEKNİK DEĞER NİTELİK PUANLAMASI (KTP= 60 PUAN)
A.2.1 KALİTE VE TEKNİK DEĞER NİTELİK PUANLAMASI 60 TAM PUAN ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR.
GEÇERLİ TEKLİF VEREN İSTEKLİLERE AİT KALİTE VE TEKNİK DEĞER NİTELİK PUANLAMASINA KONU İŞ KALEMLERİ AŞAĞIDAKİ TABLODA GÖSTERİLMİŞTİR.

SIRA NO POZ NO AÇIKLAMASI PUANI
1 18.189 DOĞAL PARKE TAŞI BETON PLAK ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ 6
2 16.002/MK-ANLZ 200 DOZLU DEMİRSİZ BETON 6
3 15.435.1204 75 X 30 X 15 CM BOYUTLARINDA NORMAL ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON BORDÜR DÖŞENMESİ (PAHLI, HER RENK) 7
4 15.435.1203 50 X 20 X 10 CM BOYUTLARINDA NORMAL ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON BORDÜR DÖŞENMESİ (PAHLI, HER RENK) 6
5 15.435.1005 8 CM YÜKSEKLİĞİNDE NORMAL ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON PARKE TAŞI İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (HER EBAT, RENK VE DESENDE) 8
6 15.435.1005ANLZ İDARE MALI BETON PARKE TAŞI İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (HER EBAT, RENK VE DESENDE) 8
7 ÖBF-1 40X40X3 7 CM EBATLARINDA KARO PLAKA İLE KILAVUZ İZ, YÖN DEĞİŞTİRME VE UYARICI YÜZEY DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI 6
8 ÖBF-2 TERCİHLİ YOL BORDÜRÜ 7
9 NF-1 MOLOZ NAKLİ 6

A.2.2 SÖZ KONUSU İŞ KALEMLERİ İÇİN İSTEKLİLERCE TEKLİF EDİLEN FİYATLARA AİT TUTARLARIN TOPLAM TEKLİFLERİNE ORANININ; AYNI İŞ KALEMLERİNİN YAKLAŞIK MALİYETTEKİ TUTARLARININ TOPLAM YAKLAŞIK MALİYETE ORANININ %90 - %110 ARALIĞINDA (%90 VE %110 DAHİL) KALMASI DURUMUNDA HER BİR İŞ KALEMİ İÇİN YUKARIDAKİ TABLODA YER ALAN PUANLAR VERİLECEKTİR. İSTEKLİLERİN TEKLİF ORANLARI %90 - %110 ARALIĞI DIŞINDA KALIYORSA İŞ KALEMLERİ İÇİN PUAN ALAMAYACAKLARDIR. KALİTE VE TEKNİK DEĞER NİTELİK PUANI, HER BİR İŞ KALEMİ İÇİN VERİLEN PUANLARIN TOPLAMIDIR.
A.2.3 İŞ GURUPLARI İÇİN İSE O İŞ GURUBUNDA YER ALAN HER BİR İŞ KALEMİ İÇİN VERİLEN TEKLİF TUTARLARININ TOPLAMININ TOPLAM TEKLİFLERİNE ORANININ HER BİR İŞ GURUBU İÇİN BELİRLENEN MİNİMUM VE MAKSİMUM TEKLİF ORANLARI ARALIĞINDA (MİNİMUM VE MAKSİMUM ORANLAR DAHİL) KALMASI DURUMUNDA HER BİR GRUBU İÇİN YUKARIDAKİ TABLODA YER ALAN PUANLAR VERİLECEKTİR.
A.2.4 TEKLİF ORANLARI HESAPLANIRKEN YUVARLAMA YAPILMAYACAKTIR.
A.2.5 İSTEKLİLERİN TEKLİF ORANLARI, BELİRLENEN MİNİMUM VE MAKSİMUM TEKLİF ORANLARI DIŞINDA KALIYORSA O İŞ KALEMLERİ/İŞ GURUPLARI İÇİN PUAN ALAMAYACAKLARDIR.
A.2.6 KALİTE VE TEKNİK DEĞER NİTELİK PUANI, HER BİR İŞ KALEMİ/İŞ GURUBU İÇİN VERİLEN PUANLARIN TOPLAMIDIR.
A.3 TOPLAM PUAN ( TP = TFP + KTP )
TOPLAM PUAN, TEKLİF FİYAT PUANI İLE KALİTE VE TEKNİK DEĞER NİTELİK PUANININ TOPLAMIDIR.
B. EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİF
EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİF, TOPLAM PUANI EN YÜKSEK OLAN İSTEKLİYE AİT TEKLİF BEDELİDİR.
NOT: (TOPLAM PUAN, VİRGÜLDEN SONRA EN YAKIN İKİ ONDALIK BASAMAKLI SAYIYA YUVARLANACAKTIR.)
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BUCA BELEDİYESİ, ANA HİZMET BİNASI VALİ RAHMİ BEY MAHALLESİ MENDERES CADDESİ NO: 85 BUCA İZMİR ( 3.KAT 306 NO'LU DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE ODASI ) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR