OSMANGAZİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ESKİŞEHİR

Trafo binası hizmet binasına dönüştürülecektir

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00907437
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

SAKARYA 01.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/YAP-YTR/94
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Birim Fiyat Cetvelinde verilmiştir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.12.2018 14:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
12.12.2018 Çarşamba günü saat: 13:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü 1. Kat Atatürk Toplantı Salonu İstiklal Mah. Şair Fuzuli Cad. No: 7 Odunpazarı /ESKİŞEHİR
İhale Usulü
:
Elektrik Dağıtım Şirketleri Satın Alma-Satma ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Yapım İşi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması Yönetmeliği 6. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

OSMANGAZİ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ESKİŞEHİR

Şirketimiz; Eskişehir Santral Sokak Trafo Binasının hizmet binasına dönüştürülmesi işini, açık ihale usulü ile ihale edecektir.
1. Şirketin:
a) Adresi : İstiklal Mah. Şair Fuzuli Cd. No: 7 26010 Odunpazarı /ESKİŞEHİR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 211 60 00 0(222) 230 15 53
c) Kayıtlı Elektronik Posta Adresi : osmangaziedas.satinalma@hs03.kep.tr
ç) İnternet adresi www.osmangaziedas.com.tr
d) İtiraz ve şikayetlerin yapılabileceği ve Şenay BARIN TAKOS/ Satınalma yöneticisi
ihale ile ilgili bilgi alınabilecek personel senay.barin@oedas.com.tr
irtibat bilgileri: 0 (222) 211 60 00/26074
e)İhale dokümanının görülebileceği adresi : Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma ve
Lojistik Müdürlüğü Odunpazarı/ESKİŞEHİR
2. İhalenin:
a) İhale Kayıt No: 2018/YAP-YTR/94
b) Adı: Eskişehir Santral Sokak Trafo Binasının Hizmet Binasına Dönüştürülmesi İşi
c) Yapılacağı yer: Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü 1. Kat Atatürk Toplantı Salonu İstiklal Mah. Şair Fuzuli Cad. No: 7 Odunpazarı /ESKİŞEHİR
ç) Tekliflerin sunulacağı en son tarih ve saat : 12.12.2018 Çarşamba günü saat: 13:30
d) İhale (Tekliflerin Açılma) Tarih ve saati: 12.12.2018 Çarşamba günü saat: 14:00
e) Açık Eksiltme Tarihi ve saati: 12.12.2018 Çarşamba günü saat: 14:00
f) Malzemenin teslim edileceği yer : Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin bildireceği il dağıtım listesine
göre İl İşletme Müdürlükleri ambarına teslim edilecektir.
3-İhale konusu işin:
a) Niteliği, türü ve miktarı: Birim Fiyat Cetvelinde verilmiştir.
b) İşe Başlama: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (on) takvim günü içinde yer teslimi yapılarak işe başlanır.
c ) İşin Süresi: 90 gün
4-Katılma şartları ve İstenen Belgeler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi ve Vekaletname ya da İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
5- İhale konusu işe ait tüm belgeler ihale dosyasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. İhale dokümanı, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Satınalma ve Lojistik Müdürlüğü adresinde görülebilir İhale dokumanı elden imza karşılığı olarak verilecek ya da kayıtlı e-posta adresine (kep) gönderilecektir.
6- Kısmi teklif verilmesi; bu ihalede kısmi teklif verilebilir.
7-İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3 undan az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarının süresi 60 (altmış) takvim gününden az olamaz.
8- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
9-Diğer hususlar:
- Yapılacak olan ihalelerde, gelen tekliflerin üçten az olması durumunda ihale iptal edilebilir. Tekrar edilen açık usul ihalelerinde teklif sayısı şartı aranmaz.
- İhaleye kamu kurum ve kuruluşları tarafından yasaklı olarak belirlenen firmalar katılamazlar.
- Şirketimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR