TOKAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Trafo bakım onarım ve işletme sorumluluğu hizmeti alınacaktır

TOKAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00996889
Şehir : Tokat / Merkez
Semt-Mahalle : HOCAAHMET MAH. / GEYRAS
Yayınlandığı Gazeteler

TOKAT GÜNEŞ 17.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
HÜRSÖZ 17.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/232966
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı Tokat Genelinde bulunan 26 Sağlık Tesisinin 1 yıl süre ile Trafo Bakım Onarım ve İşletme Sorumluluğu hizmet alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Tokat Devlet Hastanesi -Tokat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi -Tokat Cevdet Aykan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi - Erbaa Devlet Hastanesi - Zile Devlet Hastanesi - Niksar Devlet Hastanesi -Turhal Devlet Hastanesi - Almus Devlet Hastanesi - Reşadiye Devlet Hastanesi - İl Sağlık Müdürlüğü - Yeşilyurt İlçe Entegre Hastanesi – Pazar İlçe Entegre Hastanesi – Artova İlçe Entegre Hastanesi - Basçiftlik İlçe Entegre Hastanesi - Başçiftlik 112 ve Lojman Binası – Tokat Halk Sağlığı Yanı 112 – Tokat Perakende 5 Nolu Sağlık Ocağı – Tokat Halk Sağlığı Laboratuvarı - 112 Komuta Kontrol Merkezi - Erbaa İlçe Sağlık Müdürlüğü - Erbaa Gökal ASM - Niksar İlçe Sağlık Müdürlüğü - Turhal İlçe Sağlık Müdürlüğü – Turhal Müftü Mah. 112 Acil Servis - ve Zile İlçe Sağlık Müdürlüğü
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.05.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İl Sağlık Müdürlüğü Hocaahmet Mah. Mesrur Gürgenç Cad. No:4 Kat 3 Satın Alma Birimi TOKAT
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TRAFO BAKIM ONARIMI VE İŞLETME SORUMLULUĞU HİZMET ALIMI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

TRAFO BAKIM ONARIMI VE İŞLETME SORUMLULUĞU HİZMET ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/232966

1-İdarenin

a) Adresi

:

Hoca Ahmet Mah. Mesrur Gürgenç Cad. No:4 60030 Merkez TOKAT MERKEZ/TOKAT

b) Telefon ve faks numarası

:

3562121107 - 3562144027

c) Elektronik Posta Adresi

:

tokat.satinalma@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı Tokat Genelinde bulunan 26 Sağlık Tesisinin 1 yıl süre ile Trafo Bakım Onarım ve İşletme Sorumluluğu hizmet alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Tokat Devlet Hastanesi -Tokat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi -Tokat Cevdet Aykan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi - Erbaa Devlet Hastanesi - Zile Devlet Hastanesi - Niksar Devlet Hastanesi -Turhal Devlet Hastanesi - Almus Devlet Hastanesi - Reşadiye Devlet Hastanesi - İl Sağlık Müdürlüğü - Yeşilyurt İlçe Entegre Hastanesi – Pazar İlçe Entegre Hastanesi – Artova İlçe Entegre Hastanesi - Basçiftlik İlçe Entegre Hastanesi - Başçiftlik 112 ve Lojman Binası – Tokat Halk Sağlığı Yanı 112 – Tokat Perakende 5 Nolu Sağlık Ocağı – Tokat Halk Sağlığı Laboratuvarı - 112 Komuta Kontrol Merkezi - Erbaa İlçe Sağlık Müdürlüğü - Erbaa Gökal ASM - Niksar İlçe Sağlık Müdürlüğü - Turhal İlçe Sağlık Müdürlüğü – Turhal Müftü Mah. 112 Acil Servis - ve Zile İlçe Sağlık Müdürlüğü

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 365(üç yüz altmış beş) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İl Sağlık Müdürlüğü Hocaahmet Mah. Mesrur Gürgenç Cad. No:4 Kat 3 Satın Alma Birimi TOKAT

b) Tarihi ve saati

:

29.05.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1-Yüklenici Kuvvetli Akım Tesisleri İşletme Sorumluluğu Belgesine sahip ve en az 2 yıl tecrübeli bir Elektrik veya Elektrik - Elektronik Mühendisi çalıştıracak olup; bunu ihale dosyasında belgeleyecektir. Ancak yüklenicinin serbest çalışan Elektrik veya Elektrik- Elektronik Mühendisi olması ve ihale konusu işleri kendisinin yapması durumunda (bordrolu Elektrik veya Elektrik- Elektronik Mühendisi çalıştırmasına gerek olmayıp,) Kuvvetli Akım Tesisleri İşletme Sorumluluğu Belgesine ek olarak SMM belgesini teklif dosyasında sunmak zorundadır.
2- Yüklenici teknik şartname hükümlerini okuduğunu ve kabul ettiğini bildirir cevabi şartname Kaşe ve İmzalayarak teklif dosyasında sunmak zorundadır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı İl Sağlık Müdürlüğü Hocaahmet Mah. Mesrur Gürgenç Cad. No:4 Kat 3 Satın Alma Birimi TOKAT adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İl Sağlık Müdürlüğü Hocaahmet Mah. Mesrur Gürgenç Cad. No:4 Kat 3 Satın Alma Birimi TOKAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR