TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Trafik yatay işaretleme işi yaptırılacaktır

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00993787
Şehir : Trabzon / Ortahisar
Yayınlandığı Gazeteler

KARADENİZ''DE SON NOKTA 15.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/226298
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
30.000 m² Soğuk yol çizgi, 5.000 m² Termoplastik Yol Çizgi, 2.000 m² Çift Kompenantlı yaya geçitleri çizilmesi, 1.000 m² Çift Kompenantlı yavaşlama uyarı ve şerit çizgilerinin çizilmesi, 300 adet ‘Önce Yaya’ ikonu yapılması. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Bu ihaleye konu olan çalısmalar Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı hizmet ağında bulunan yolları kapsamaktadır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.05.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Belediye Ek Hizmet Binası Yalıncak Mahallesi Rize Caddesi No:66 Kat:5 ORTAHİSAR/TRABZON
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TRAFİK YATAY İŞARETLEME
TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Trafik Yatay İşaretleme yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2019/226298
1-İdarenin
a) Adresi : Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Belediye Ek Hizmet Binası Yalıncak Mahallesi Rize Caddesi No:66 61030 - ORTAHİSAR/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası : 4623341211 - 4623346228
c) Elektronik Posta Adresi : trafik@trabzon.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 30.000 m² Soğuk yol çizgi, 5.000 m² Termoplastik Yol Çizgi, 2.000 m² Çift Kompenantlı yaya geçitleri çizilmesi, 1.000 m² Çift Kompenantlı yavaşlama uyarı ve şerit çizgilerinin çizilmesi, 300 adet ‘Önce Yaya’ ikonu yapılması.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Bu ihaleye konu olan çalısmalar Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı hizmet ağında bulunan yolları kapsamaktadır.
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Belediye Ek Hizmet Binası Yalıncak Mahallesi Rize Caddesi No:66 Kat:5 ORTAHİSAR/TRABZON
b) Tarihi ve saati : 30.05.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
1 adet Termoplastik Çizgi Makinası (en az 3 ton boya kapasiteli, 2014 model ve üstü)
1 adet airless soğuk yol çizgi makinası(en az 3 ton boya kapasiteli, 2014 model ve üstü, teklif zarfında TSE onaylı projesinin sunulması zorunludur.)
1 adet vakumlu yol süpürge aracı (en az 2014 model ve üstü)
1 adet Yol çizgi silme makinesi su jeti ( 2500-2750 bar basınçlı)
2 adet çift kabin kamyonet (en az 2014 model ve üstü)
1adet Otomobil (Kontrol görevlisi aracı), en az 2014 model ve üstü.
İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için yukarıda belirtilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın kendi malı olma şartı aranmaktadır. İsteklinin kendi malı olma şartının istendiği tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için aşağıdaki belgelerden uygun olanların teklif kapsamında sunulması zorunludur.
a) İsteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat , demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı yada yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir ve mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Tevsik işleminin aslına uygunluğu noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.
b) Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.
İş ortaklığında, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanır. Konsorsiyumda, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ilişkin belgeler her bir ortağın kendi kısmı göz önünde bulundurularak ortaklardan ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.
Ayrıca yukarıdaki tabloda kendi malı olarak istenen airless yol çizgi makine ve ekipmanın teknik özelliklerini kanıtlamak üzere tevsik edici gerekli belgelerin (ruhsat ve çizgi makinesine dönüşümü tse tarafından onaylanan ilgili projeleri) teklif dosyası kapsamında sunulması zorunludur.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
"Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği" 2.7. bendine uygun olarak ve Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği 3. Maddesine istinaden " Her türlü Yol Çizgilerinin Çizilmesi İşleri "-‘Yatay İşaretleme Yapılması İşleri’ benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği/Makine Mühendisliği Bölümlerine ait Mezuniyet Belgeleri/ Diplomaları ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Belediye Ek Hizmet Binası Yalıncak Mahallesi Rize Caddesi No:66 Kat:5 ORTAHİSAR/TRABZON adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Belediye Ek Hizmet Binası Yalıncak Mahallesi Rize Caddesi No:66 Kat:5 ORTAHİSAR/TRABZON adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR