TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ

Tesisat işleri yaptırılacaktır

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00965679
Şehir : Ankara / Altındağ
Semt-Mahalle : HACI BAYRAM MAH. / ULUS
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARİ HAYAT 18.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/98488
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
16 kalem inşaat, 66 kalem mekanik ve 21 kalem elektrik tadilat işleri olmak üzere toplam 103 kalem iştir. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü/ Emniyet Mahallesi Dögol Caddesi. No:14 Yenimahalle/ANKARA
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.04.2019 15:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. İdare Merkezi, Hacı Bayram Mahallesi İstiklal Caddesi No: 10 ULUS ALTINDAĞ/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TESİSAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A.Ş. İDARE MERKEZİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. Banknot Matbaası Genel Müdürlüğüne Soğutma Kuleleri ve Soğutma Grubu Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2019/98488

1-İdarenin
a) Adresi : Hacı Bayram Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3125076849 - 3125076894
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@tcmb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 16 kalem inşaat, 66 kalem mekanik ve 21 kalem elektrik tadilat işleri olmak üzere toplam 103 kalem iştir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü/ Emniyet Mahallesi Dögol Caddesi. No:14 Yenimahalle/ANKARA
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 400 (dört yüz) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. İdare Merkezi, Hacı Bayram Mahallesi İstiklal Caddesi No: 10 ULUS ALTINDAĞ/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 10.04.2019 - 15:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”nin eki “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi”ndeki “(C) / II. Grup: Isıtma, Soğutma, Havalandırma ve İklimleme Tesisat İşleri yapımı veya bu sistemleri içeren tadilat işleri veya bu İhale Dosyası içeriğinde yer alan inşaat, mekanik ve elektrik tesisat işlerini içeren bina tadilatları, benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Bu ihaleye mezuniyet belgesi ile girecek isteklilerin Makine Mühendisi olması şartı aranır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. İdare Merkezi, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Satın Alma Planlama ve Yönetimi Müdürlüğü,Hacı Bayram Mahallesi İstiklal Caddesi No: 10 ULUS ALTINDAĞ/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. İdare Merkezi, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme Müdürlüğü, Hacı Bayram Mahallesi İstiklal Caddesi No: 10 ULUS ALTINDAĞ/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR