DSİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - ANTALYA

Tersip bendi işi yaptırılacaktır

DSİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - ANTALYA

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00887740
Şehir : Antalya / Elmalı
Yayınlandığı Gazeteler

TOROS 03.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/533119
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
7 adet tersip bendi, kontür seki ve brit yapıları inşaatı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir
İşin Yapılacağı Yer
:
Antalya - Elmalı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DSİ 13.Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü Barış Mah.Halide Edip Adıvar Cad.No:24 07098 Kepez/ANTALYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DSİ 13 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-ANTALYA

13 Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı (Antalya Elmalı İlçesi Salur-İmircik-Karaköy Mahalleleri) Tersip bendi yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası :2018/533119
1-İdarenin
a) Adresi :BARIS MAH. HALIDE EDIP ADIVAR CAD. 24 07098 KEPEZ/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası :2423311616 - 2423311614
c) Elektronik Posta Adresi :dsi13@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı: 7 adet tersip bendi, kontür seki ve brit yapıları inşaatı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer :Elmalı/ANTALYA
c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :DSİ 13.Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü Barış Mah.Halide Edip Adıvar Cad.No:24 07098 Kepez/ANTALYA
b) Tarihi ve saati :21.11.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:Yapım İşleri benzer iş grupları listesinde yer alan AVIII veya AIX grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:İnşaat Mühendisliğidir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması
Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TFP = (TFmin x 60) / TF formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
TFP: Teklif fiyat puanı,
TFmin: Geçerli teklifler içinden teklif edilen geçerli en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı,ifade eder.
A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması
Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
13. BÖLGE DOĞAL AFET VE TAŞKIN HASARLARI ONARIMI (ANTALYA ELMALI İLÇESİ SALUR-İMİRCİK-KARAKÖY MAHALLELERİ TERSİP BENDİ) İNŞAATI FİYAT DIŞI UNSUR PUANLAMA ESASLARI
Sıra No Poz No İmalatın Cinsi Minimum Teklif Oranı Maksimum Teklif Oranı Puan
1 ELM-04 250 Dozlu Çimento Harçlı Kargir Duvarlı Tersip Bendi, Kontur Seki ve Brit İmalatı Yapılması 0.49134 0.91249 15.00
2 ELM-05 İstifli Taş Tahkimat Yapılması 0.09735 0.18079 10.00
3 ELM-01 Her Cins ve Klasta Zeminin Kazılması, Kazıdan Çıkan Malzeme İle Sanat Yapısı, Sedde Dolgusu ve Yol Yapılması ve Nakli 0.05496 0.10207 7.00
4 ELM-02 Her Türlü İnşaat Ve İmalatta Kullanılmak Üzere Projesinde Belirtilen Her Basınç Dayanım Sınıfında Beton Veya Betonarme Betonunun Temini,İş Yerine Nakli ve Beton Pompasıyla Basılması 0.03393 0.06302 3.00
5 ELM-06 Çeşitli Demir İşlerinin Yapılması 0.01190 0.02211 3.00
6 ELM-03 S420a Betonarme Demirlerinin Hazırlanması ve Bükülüp Yerine Konulması ve Çelik Hasır İmalatı 0.00421 0.00783 2.00 TOPLAM: 40.00
A.2.1.Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıda tabloda yer alan puanlar verilecektir.
A.2.2.Teklif oranlar hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır.
A.2.3.İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri için puan alamayacaklardır.
A.2.4. Kalite ve Teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için, yukarıda verilen puanların toplamıdır.
A.3. Toplam puan
Toplam puan, Teklif Fiyat Puanı ile Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanının toplamıdır.
TP=TFP + KTP
B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.
Not: Puan değerleri, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.
Yaklaşık Maliyetin üzerinde teklif veren isteklilerin tekliflerinin puanlama hesabı yukarıda belirtilen ve A.1 Maddesinde yer alan Teklif fiyatı puanı hesaplanmayacak, isteklinin sadece, yukarıda belirtilen ve A.2. maddesinde yer alan Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması yapılacaktır.
Ekonomik açıdan en avantajlı tekliflerin ve puanların eşit olması halinde güncel iş deneyim belgesi tutarı daha yüksek olan teklif ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 13.Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü Barış Mah.Halide Edip Adıvar Cad.No:24 07098 Kepez/ANTALYA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 13.Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü Barış Mah.Halide Edip Adıvar Cad.No:24 07098 Kepez/ANTALYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
1,00 16 07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazetede Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü'nce Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğine göre Alt Yapı işleri grubundaki yapım işlerinde "N" katsayısı "1,00"olarak belirlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR