OSMANGAZİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ESKİŞEHİR

Tedarik sürekliliği izleme sistemi (Faz-2) yaptırılacaktır

OSMANGAZİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ESKİŞEHİR

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00979256
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

ESKİŞEHİR YENİGÜN 10.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/YAP-YTR/106
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
SCADA-Tedarik Sürekliliği İzleme Sistemi Faz-2 Yapım İşi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.04.2019 10:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
19.04.2019 Cuma günü saat:09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Workington, Levent 199, Yan giriş, Büyükdere Caddesi, No:199 34394 Şişli – İstanbul Telefon: 0 212 444 98 66
İhale Usulü
:
Elektrik Dağıtım Şirketleri Satın Alma-Satma ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Yapım İşi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması Yönetmeliği 6. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

OSMANGAZİ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR

Şirketimiz; SCADA-Tedarik Sürekliliği İzleme Sistemi Faz-2 Yapım İşini, açık ihale usulü ile ihale edecektir.
1. Şirketin:
a) Adresi : İstiklal Mah. Şair Fuzuli Cd. No: 7 26010 Odunpazarı /ESKİŞEHİR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 211 60 00 0(222) 230 15 53
c) Kayıtlı Elektronik Posta Adresi : osmangaziedas.satinalma@hs03.kep.tr
ç) İnternet adresi www.osmangaziedas.com.tr
d) İtiraz ve şikayetlerin yapılabileceği ve Şenay BARIN TAKOS/ Satınalma Yöneticisi
ihale ile ilgili bilgi alınabilecek personel senay.barin@oedas.com.tr
irtibat bilgileri: 0 (222) 211 60 00/26074
Teknik bilgi irtibat bilgileri : Halil İbrahim URAY Tel: 0 (222) 211 60 00 / 26111 halil.uray@oedas.com.tr
e) İhale dokümanının görülebileceği adresi: Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma ve Lojistik Müdürlüğü Odunpazarı/ESKİŞEHİR
2. İhalenin:
a) Kayıt Numarası: 2019/YAP-YTR/106
b) Adı: SCADA-Tedarik Sürekliliği İzleme Sistemi Faz-2 Yapım İşi
c) Yapılacağı yer: Workington, Levent 199, Yan giriş, Büyükdere Caddesi, No:199 34394 Şişli – İstanbul Telefon: 0 212 444 98 66
d) Tekliflerin sunulacağı Tarih ve saat: 19.04.2019 Cuma günü saat:09:30
e) İhale (Tekliflerin Açılma) Tarih ve saat: 19.04.2019 Cuma günü saat:10:00
f) Açık Eksiltme Tarih ve saati: 19.04.2019 Cuma günü saat:10:00
3-İhale konusu işin:
a) Niteliği. Türü ve miktarı : SCADA-Tedarik Sürekliliği İzleme Sistemi Faz-2 Yapım İşi
b) Proje yeri; : Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından gösterilecek yerdir.
c) İşe Başlama: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (on) takvim günü içinde yer teslimi yapılarak işe başlanır.
d) İşin bitim tarihi : 30.11.2019
4-Katılma şartları ve İstenen Belgeler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi ve Vekaletname ya da İmza Sirküleri,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
5-İhale konusu işe ait tüm belgeler ihale dosyasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. İhale dokümanı, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma ve Lojistik Md.lüğü İhale Biriminde görülebilir İhaleye teklif verecek olan isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı, kayıtlı e-posta (KEP)adresine gönderilecektir.
6-Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar Workinton, Levent 199, Yan giriş, Büyükdere Caddesi, No:199 34394 Şişli – İstanbul Telefon: 0 212 444 98 66 adresine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7-İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 3 undan az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarının süresi 60 (altmış) takvim gününden az olamaz.
8- Kısmi teklif verilmesi; bu ihalede kısmi teklif verilemez.
9.Diğer hususlar:
- Yapılacak olan ihalelerde, gelen tekliflerin üçten az olması durumunda ihale iptal edilebilir. Tekrar edilen açık usul ihalelerin de teklif sayısı şartı aranmaz.
- İhaleye kamu kurum ve kuruluşları tarafından yasaklı olarak belirlenen firmalar katılamazlar.
- Şirketimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR