KAHRAMANMARAŞ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜD. 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Tarımsal sulama işleri yaptırılacaktır

KAHRAMANMARAŞ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜD. 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN01122722
Şehir : Kahramanmaraş
Yayınlandığı Gazeteler

ELBİSTAN KAYNARCA 29.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/719611
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Büyükyapalak Göletinden alınacak su ile 760,90 ha (brüt) tarımsal alanın sulaması yapılması için borulu sistem sulama şebekesi ve Gölet gövdesi membran kaplaması yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.02.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DSİ 20. Bölge Müdürlüğü Recep Tayyip ERDOĞAN Bulvarı Erkenez Mahallesi Mevki No: 157 46100 Kahramanmaraş
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TARIMSAL SULAMA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-20.BÖLGE KAHRAMANMARAŞ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Kahramanmaraş-Elbistan Büyükyapalak Göleti Sulaması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2019/719611
1-İdarenin
a) Adresi : ERKENEZ MAHALLESI MEVKI RECEP TAYYIP ERDOGAN BULVARI NO:157 46100 DULKADİROĞLU/KAHRAMANMARAŞ
b) Telefon ve faks numarası : 3442360080 - 3442360306
c) Elektronik Posta Adresi : dsi20@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Büyükyapalak Göletinden alınacak su ile 760,90 ha (brüt) tarımsal alanın sulaması yapılması için borulu sistem sulama şebekesi ve Gölet gövdesi membran kaplaması yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Kahramanmaraş-Elbistan
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 900 (dokuz yüz) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : DSİ 20. Bölge Müdürlüğü Recep Tayyip ERDOĞAN Bulvarı Erkenez Mahallesi Mevki No: 157 46100 Kahramanmaraş
b) Tarihi ve saati : 24.02.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde
kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş
deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği' nde yer alan; A/IX grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme “Teklif Fiyatı” ile “Kalite Nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
1. Teklif Fiyat Puanı (TFP) (50 PUAN)
Teklif fiyat puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler
arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup diğer isteklilere
ait teklif puanları; TFP = TFmin / TF x 50 formülü ile hesaplanacaktır.
TFP: İsteklinin fiyat puanını,
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatını,
[Geçerli tekliften anlaşılması gereken ilk oturumda geçerliliği belirlenen (teklif mektubu ile
geçici teminatı usulüne uygun olan) teklifler değil, İdaremiz tarafından aşırı düşük tekliflerin
de değerlendirilip uygun bulunması halinde dahil edildiği tüm yeterlilik kriterlerini sağlayan
teklifler geçerli teklif olarak değerlendirilecektir]
TF: İsteklinin teklif ettiği fiyatını ifade eder.
2. Kalite Nitelik Puanı (KNP) (50 PUAN)
Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan kalite nitelik puanlaması (50) tam puan
üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacaktır. Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi
için isteklinin teklif ettiği fiyatın; isteklinin toplam teklif fiyatına olan oranı (TF)
hesaplanacak ve bu orana göre İdarenin belirlediği tabloda belirtilen puanlar verilecektir.

Sıra No

İş Kalemi / İş
Grubu No.

İş Kalemi No/Adı

Minimum
Teklif Oranı
(%)

Maksimum Teklif Oranı (%)

Puan

1

BY-GM1

Göletlerde geotekstil - geomembran - geocell temini ve imalatlarının yapılması

7,9

11,6

5,0

2

BYKBY-001

6 Atm Basınç Dayanımlı 900 mm Anma Çapında CTP Boruların ve Özel Parçalarının Temini, İş başına Nakli, Boşaltılması ve Döşenmesi

6,0

8,8

3,8

3

BYKBY-003

10 Atm Basınç Dayanımlı 800 mm Anma Çapında CTP Boruların ve Özel Parçalarının Temini, İş başına Nakli, Boşaltılması ve Döşenmesi

4,9

7,1

3,0

4

BYKBY-008

12,5 Atm Basınç Dayanımlı 500 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini, İş başına Nakli, Boşaltılması ve Döşenmesi

4,1

6,0

2,6

5

BYKBY-006

6 Atm Basınç Dayanımlı 500 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini, İş başına Nakli, Boşaltılması ve Döşenmesi

3,2

4,7

2,2

6

BYKBY-004

10 Atm Basınç Dayanımlı 600 mm Anma Çapında CTP Boruların ve Özel Parçalarının Temini, İş başına Nakli, Boşaltılması ve Döşenmesi

3,1

4,6

2,0

7

BYKBY-010

12,5 Atm Basınç Dayanımlı 450 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini, İş başına Nakli, Boşaltılması ve Döşenmesi

3,0

4,4

2,0

8

İBO-001

İşletme - Bakım - Onarım Hizmetlerinin Sağlanması (36 Ay)

3,0

4,4

1,9

9

BYKBY-007

8 Atm Basınç Dayanımlı 500 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini, İş başına Nakli, Boşaltılması ve Döşenmesi

2,8

4,0

1,7

10

BYKBY-013

16 Atm Basınç Dayanımlı 400 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini, İş başına Nakli, Boşaltılması ve Döşenmesi

2,3

3,4

1,6

11

BYKYD-001

Yatay Dirsek Tespit Kitlesi Yapılması

2,1

3,1

1,4

12

BY-BTN2

Her türlü inşaat ve imalatta kullanılmak üzere Beton

2,0

2,9

1,4

13

BYKHİ-003

PE100 Boru Hattı Üzerinde Çift Çıkışlı H Tipi Hidrant Yapısı Yapılması (6 Çıkışlı Çoğaltıcılı)

2,0

2,9

1,2

14

BY-VO

Bir Adet Ayar Vana Odası Yapısı Mekanik Aksam ve Montaj İşleri Yapılması

2,0

2,9

1,2

15

BY-ENJ

Perde Enjeksiyonu Yapılması

1,2

1,8

1,0

16

BYKBY-018

16 Atm Basınç Dayanımlı 315 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini, İş başına Nakli, Boşaltılması ve Döşenmesi

1,1

1,6

1,0

17

BYKBY-014

8 Atm Basınç Dayanımlı 355 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini, İş başına Nakli, Boşaltılması ve Döşenmesi

1,0

1,5

1,0

18

BYKAY-009

900 mm Anma Çaplı kelebek Vana ile Ayrım Yapısı Yapılması

0,9

1,3

1,0

19

BYKBY-005

16 Atm Basınç Dayanımlı 600 mm Anma Çapında CTP Boruların ve Özel Parçalarının Temini, İş başına Nakli, Boşaltılması ve Döşenmesi

0,9

1,3

1,0

20

BYKAY-008

Ф 800 mm Anma Çaplı Kelebek Vana İle Ayrım Yapısı Yapılması

0,8

1,2

0,7

21

İş Grubu-1

BY-KD1, BYKAT-004, BYKBY-026, BYKDD-001, BYKBY-027, BYKAY-007, BYKBY-025, BYKBY-033, BYKBY-031, BYKBY-011, BY-KD5, BYKBY-017, BYKBY-015

8,3

12,2

5,1

22

İş Grubu-2

BYKBY-030, BYKBY-022, BYKVN-003, BYKBY-002, BYKBY-037, BYKBY-019, BYKBY-009, BYKBY-012, BY-BTN1, BY-KD2, BYKBY-028, BYKBY-016, BYKDG-002

5,3

7,8

3,4

23

İş Grubu-3

BYKBY-021, BYKHKV-002, BYKHKV-004, BYKHİ-010, BYKBY-040, BYKHİ-009, BYKHİ-001, BYKBY-029, BYKBY-043, BYKVN-005, BYKBY-034, BYKBY-020, BYKAY-005, BYKHİ-012, BYKAT-003, BYKBY-024, BYKBY-038

4,8

7,1

3,0

24

İş Grubu-4

BY-DMR2, BYKAT-002, BYKBY-042, BYKHİ-008, BYKBY-023, BYKBY-035, BYKBY-036, BYKBY-044, BYKAY-006, BYKVN-002, BYKHKV-003, BYKBY-045, BYKHİ-005, BYKAT-005, BYKHİ-004, BYKBY-032

2,4

3,5

1,8


Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının;
her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum
ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer
alan puanlar verilecektir.
Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır.
İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa
o iş kalemleri/iş grupları için puan alamayacaklardır.
Kalite nitelik puanı, her bir iş kalemi/iş grubu için verilen puanların toplamıdır.
3. Toplam puan (TP)
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite nitelik puanının toplamıdır. TP = TFP + KNP
Toplam Puan, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif
bedelidir.
…”
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 20. Bölge Müdürlüğü Recep Tayyip ERDOĞAN Bulvarı Erkenez Mahallesi Mevki No: 157 46100 Kahramanmaraş adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde
verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N) = 1 16/07/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR