KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON)

Tarihi köprü restorasyon işi yaptırılacaktır

KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01133558
Şehir : Trabzon
Yayınlandığı Gazeteler

KUZEY EKSPRES 16.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/78362
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Tarihi Köprü Restorasyon Uygulama İşi
İşin Yapılacağı Yer
:
Rize İli, Merkez İlçesinde Ambarlık (Kösehasan) Tarihi Köprüsü
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.03.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği Yıldızlı Mevkii 61310 Akçaabat/TRABZON
İhale Usulü
:
Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Yapım İşi

Maliye B., Kamu İhale K. ve Kültür ve Turizm B. Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği 14. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

RİZE İLİ, MERKEZ İLÇESİNDE AMBARLIK (KÖSEHASAN) TARİHİ KÖPRÜSÜNÜN RESTORASYON UYGULAMASI
KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası : 2020/78362
İşin Adı : Rize İli, Merkez İlçesinde Ambarlık (Kösehasan) Tarihi Köprüsünün Restorasyon Uygulaması
İhale Türü - Usulü : Yapım İşi - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : KARAYOLLARI 10.BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ YILDIZLI MEVKII 61310
b) Telefon ve faks numarası : 4624555000 - 4624555083
c) Elektronik posta adresi : bol10@kgm.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.kgm.gov.tr
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Tarihi Köprü Restorasyon Uygulama İşi
b) Yapılacağı Yer : Rize İli, Merkez İlçesinde Ambarlık (Kösehasan) Tarihi Köprüsü
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde Uygulama İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.
ç) İşin süresi : 400 (Dört Yüz) Gün
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği Yıldızlı Mevkii 61310 Akçaabat/TRABZON
b) Tarihi ve saati : 03.03.2020 - 10:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
b) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.
c) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.
ç) İdari Şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri.
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
f) İdari şartnamenin 5 inci maddesinde verilmesi halinde, teklif edilen fiyatlara ilişkin olarak idarenin tanımladığı her bir iş kaleminin yapım şartlarına uygun analizler.
g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları durumunda, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak ortaklığa ilişkin şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 90 oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi sunulacaktır. İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan ihalelere ilişkin iş deneyim belgeleri ile ilanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden önce yapılan ihalelere ilişkin 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenen iş deneyim belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz. İş deneyim belgesine konu işin yurt dışında yapılmış olması halinde; yapının tescilli taşınmaz kültür varlığı olduğuna ilişkin tescil kaydının ilgili ülkenin yetkili kurumlarınca yapılmış ve iş deneyime konu işin yapı denetim hizmetlerinin Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kamu kurumlarınca yürütülmüş olması ve bunların belgelenmesi zorunludur.
4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:
İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen teknik personel;
1- 1 adet Restorasyon Uzmanı Yüksek Mimar veya Mimar (Şantiye Şefi ) ( En az 5 yıl deneyimli)
2- 1 Adet İnş.Yük.Müh. veya İnş.Müh. (En az 5 yıl deneyimli), (Şantiye Şefi Yrd.)
Bu teknik elemanlardan; Mimar ve İnşaat Mühendisi ihale ilan tarihinden önce en az beş yıl deneyimli olması zorunlu olup, konuya ilişkin miktarına ve oranına bakmaksızın iş deneyim belgesi sahibi olması veya ihale ilan tarihinden en az beş yıl önce bu konuda yüksek lisans yapmış olması şartı aranır. Konservasyon uzmanı ise en az beş yıl, Topoğraf ise en az üç yıl deneyimli olması yeterlidir.
Bu personellerin; özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle, tevsik edilir.
Taahhüt teknik personel şartının aynı meslek alanına ilişkin farklı kişiler bildirilmek suretiyle karşılanması halinde, bu kişilerin tamamının mesleki deneyim süresinin tevsik edilmesi zorunludur.”
İhale üzerinde kalan isteklinin, işin yürütülmesi sırasında çalıştıracağı teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri, yer tesliminden itibaren 5 (Beş) gün içinde idareye sunması zorunludur.
İş ortaklığında teknik personel, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve diğer ortaklar tarafından karşılanabilir. Personel belgelendirilmesine ilişkin belgelerin idareye sunulduğu tarih itibariyle geçerli olması yeterlidir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak 1.Grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiş ve restorasyon uygulama projeleri Koruma Bölge Kurulunca onaylanmış olan esaslı onarım niteliğinde taş kemer köprü restorasyon uygulamaları yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.
İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.
*İsteklilerin; ayrıca benzer iş olarak sunulan köprüye ait;
Tescil kararı ile söz konusu köprünün rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin uygun bulunduğuna dair koruma bölge kurulu kararını sunması zorunludur.
İş deneyim belgesine konu işin yurt dışında yapılmış olması halinde; yapının tescilli taşınmaz kültür varlığı olduğuna ilişkin tescil kaydının ilgili ülkenin yetkili kurumlarınca yapılmış ve iş deneyime konu işin yapı denetim hizmetlerinin Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kamu kurumlarınca yürütülmüş olması ve bunların belgelenmesi zorunludur.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması
7.1 İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 650 TL (Altıyüz elli Türk Lirası) karşılığı Karayolları 10.Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği (İhale Doküman Bedeli Ziraat Bankası Gazipaşa Şubesi İBAN NO: TR 22 000 1 002 534 392 540 335 021 hesabına yatırılacaktır.) adresinden satın alınabilir.
7.2 İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 10.Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği adresine elden teslim edilebileceği gibi,aynı adrese iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren. 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.
12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.
13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR