KARAYOLLARI 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SAMSUN

Tank onarım işi yaptırılacaktır

KARAYOLLARI 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SAMSUN

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00788755
Şehir : Samsun / Atakum
Semt-Mahalle : ESENEVLER MAH. / ATAKUM
Yayınlandığı Gazeteler

SAMSUN 17.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/166988
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2000 Ton Kapasiteli Tank Onarımı. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Samsun Bitüm Depo Şefliği
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.05.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Esenevler Mah. Alaçam Cad. No:48 55200 Atakum SAMSUN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TANK ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-7.BÖLGE SAMSUN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Bitüm Depo Şefliğinin Samsun'daki Tesisinde bulunan Bir Adet 2000 Tonluk Asfalt Tankının Taban Serpantinlerinin ve Baca Spiral Serpantininin Değiştirilmesi İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2018/166988

1-İdarenin

a) Adresi

:

Esenevler Mahallesi Alaçam Caddesi No:48 55200 ATAKUM/SAMSUN

b) Telefon ve faks numarası

:

3623118000 - 3623118012

c) Elektronik Posta Adresi

:

bol07@kgm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2000 Ton Kapasiteli Tank Onarımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Samsun Bitüm Depo Şefliği

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 80 (seksen) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Esenevler Mah. Alaçam Cad. No:48 55200 Atakum SAMSUN

b) Tarihi ve saati

:

02.05.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

İhale konusu iş, 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yapım İşleri Benzer İş Tebliği'nde bulunan herhangi bir gruba dahil olmaması sebebiyle 2.7 maddesi ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3. maddesine istinaden “ Bitüm Depo Tesislerinde Tank Bakım-Onarımı" veya "Bitüm Tankı Yapılması" İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Makine Mühendisliği.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme “Teklif Fiyatı”, “Kalite Nitelik” ve “Teknik Değer Nitelik” olmak üzere üç kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif Fiyatı Puanlaması
Teklif fiyatı puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 40 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 40) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde;
TP: Teklif puanı,
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı,
ifade eder.
A.2. Kalite Nitelik Puanlaması
Kalite nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

SIRA NO

İŞ KALEMİ/İŞ GRUBU NO.

MİNİMUM TEKLİF ORANI(%)

MAKSİMUM TEKLİF ORANI(%)

PUAN

1

Özel 1

57

86

36

2

Özel 4

15

22

9

3

İş Grubu 1*

8

12

5

TOPLAM

80

120

50

* İş Grubu 1’i oluşturan iş kalemleri: Özel 2;Özel3
A.2.1. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.
A.2.2. İş grupları için ise o iş grubunda yer alan her bir iş kalemi için verilen teklif tutarlarının toplamının toplam tekliflerine oranının her bir iş grubu için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında ( minimum ve maksimum oranlar dahil ) kalması durumunda her bir iş grubu için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.
A.2.3. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır.
A.2.4. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri/iş grupları için puan alamayacaklar.
A.2.5. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi/iş grubu için verilen puanların toplamıdır.
A.3. Teknik Değer Nitelik Puanlaması
Teknik değer nitelik puanlaması 10 tam puan üzerinden yapılacaktır.
A.3.1. Benzer İş Deneyim Tutarı Puanlaması
A.3.1.1. Benzer iş deneyim tutarı puanlaması 5 tam puan üzerinden yapılacaktır.
A.3.1.2. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim tutarının güncellenmesi” başlıklı 49. maddesinde yer alan hususlar çerçevesinde güncellenmiş toplam tutarının (GTT), isteklinin teklif fiyatına (TF) oranına göre aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

GTT / TF Oranı (%) Puanı
GTT / TF ≥ 50 % 5 puan
40 % ≤ GTT / TF < 50 % 4 puan
30 % ≤ GTT / TF < 40 % 3 puan
20 % ≤ GTT / TF < 30 % 2 puan
GTT / TF < 20 % 1 puan
A.3.1.2.1. İş ortaklıklarında, ortaklar tarafından yeterlik için sunulan iş deneyim belgeleri İhale konusu iş 11.06.2011tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yapım İşleri Benzer İş Tebliği'nde bulunan herhangi bir gruba dahil olmaması sebebiyle 2.7 maddesi ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3. maddesine istinaden “ Bitüm Depo Tesislerinde Tank Bakım-Onarımı" veya "Bitüm Tankı Yapılması" işlerine ait parasal tutarların Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim tutarının güncellenmesi” başlıklı 49. maddesinde yer alan hususlar çerçevesinde güncellenmiş değerlerinin hisse oranlarına bakılmaksızın, ortakların iş deneyim tutarlarının toplamı;
GTT = ƩGTT / (1 + 0,20 (n-1) )
ƩGTT = İş ortaklığının toplam iş deneyim tutarı (İhale konusu iş 11.06.2011tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşleri Benzer İş tebliğinde bulunan herhangi bir gruba dahil olmaması sebebiyle 2.7 maddesi ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3. maddesine istinaden “ Bitüm Depo Tesislerinde Tank Bakım-Onarımı." veya "Bitüm Tankı Yapılması" işlerine ait parasal tutar)
GTT = İş ortaklıkları için puanlamaya esas iş deneyim tutarı
n = İş ortaklığındaki özel ortak sayısı
formülüne göre hesaplanan değer üzerinden puanlanacaktır.
A.3.2. Kendi Malı Tesis, Makine, Ekipman, Teçhizat Puanlanması
A.3.2.1. Kendi malı tesis, makine, ekipman, teçhizat puanlaması 3 tam puan üzerinden yapılacaktır.
A.3.2.2. Kendi malı puanlamasına esas tesis, makine, ekipman ve teçhizata ait tablo aşağıda verilmiştir.
Cinsi ve Çeşidi Özelliği ve Kapasitesi Miktarı Puanı
Kaynak makinası 3 Fazlı 1 Ad. 3
A.3.2.3. Adayın kendi malı olan tesis, makine, ekipman ve teçhizat; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu ile tevsik edilir.
A.3.2.4. Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, ekipman ve teçhizatın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın kendi malı sayılır.
A.3.2.5. İş ortaklığında, tesis, makine, ekipman ve teçhizat ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanır.
A.3.3. İş Ortaklığı Puanlaması
A.3.3.1. İş ortaklığı puanlaması 2 tam puan üzerinden yapılacaktır.
A.3.3.2. İş ortaklığı kurmadan teklif veren istekliye 2 puan, iş ortaklığını iki ortaktan oluşturan istekliye 1 puan verilecek olup, ikiden fazla ortaktan oluşan iş ortaklıklarına puan verilmeyecektir.
A.4. Toplam Puan
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite nitelik puanı ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
A.5. Fiyat Dışı Unsurlar Dikkate Alınarak Değerlendirilmiş Teklif Bedeli
Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;
FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
TTP: İsteklinin toplam puanı
ifade eder.
B. Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 460 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü- Muhasebe Şubesi Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği Esenevler Mah. Alaçam Cad. No:48 55200 Atakum SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazete'de çeşitli ilanlar bölümünde yer alan "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapım işleri ihalelerinde; Sınır Değer Katsayısı (A) Alt Yapı İşlerinde N = 1,00 olarak belirlenmiştir.Bu ilan yayımı tarihinde yürürlüğe girer." hükme göre bu ihale için Sınır Değer Katsayısı (N) = 1,00 olarak belirlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR