KARACADAĞ KALKINMA AJANSI

Tadilat işleri yaptırılacaktır

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01031136
Şehir : Diyarbakır / Bağlar
Yayınlandığı Gazeteler

TİGRİS HABER 26.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Niteliği; Yapım İşi, Türü ve Miktarı; Yapım/Tadilat İşi (çeşitli)
İşin Yapılacağı Yer
:
Karacadağ Kalkınma Ajansı Ana Hizmet Binası / Diyarbakır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.08.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karacadağ Kalkınma Ajansı Dicle Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI

Karacadağ Kalkınma Ajansı Hizmet Binası Tadilat / Yapım İşi Açık İhale Usulü (Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları Madde 10) ile ihale edilecektir.

1-Ajansın İrtibat Bilgileri:
a) Adresi Selahattin Eyyubi Mah. Urfa Bul. No:19/A 21080 Bağlar / Diyarbakır
b) Telefon ve Faks Numarası Tel: 0 (412) 2371216-17-82-83 / Faks: 0 (412) 2371214
c) Elektronik Posta Adresi info@karacadag.gov.tr
2-İhale Konusu İşin:
a) Niteliği, Türü ve Miktarı Niteliği; Yapım İşi,
Türü ve Miktarı; Yapım/Tadilat İşi (çeşitli)
b) Yapılacağı Yer 1) Karacadağ Kalkınma Ajansı Ana Hizmet Binası / Diyarbakır
c) Süresi 4 Ay
3-İhalenin
a) Usulü Herkese Açık İhale Usulü
b) Yapılacağı Yer Karacadağ Kalkınma Ajansı Dicle Toplantı Salonu
c) Tarihi ve Saati 20/08/2019 – Saat. 14.00
4- İhale dosya bedeli 500-TL
Dosya bedelinin yatırılacağı hesap T.C. Ziraat Bankası Diyarbakır Şubesi,
IBAN NO: TR72 0001 0000 9152 8824 4950 01
5- İhale dokümanlarının görülebileceği internet adresi www.karacadag.gov.tr


6. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

  1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi,

  2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

  3. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

  4. Teklif edilen bedelin en az yüzde 3'üne denk gelen geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İdarenin hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

  5. İhale durum belgesi,

  6. Ortaklık veya konsorsiyum beyannamesi,

  7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

  8. Değerlendirmede kullanılacak bilgi ve belgeler ile standart formlar,

Detaylar ve değerlendirme usulü idari şartnamede belirtilmiştir.
7. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak puanlama usulü ile belirlenecektir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin hesaplama yöntemi ve diğer detaylar idari şartnamede belirtilmiştir.
8. Karacadağ Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya yükleniciye kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. İhalenin tamamen veya kısmen iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
Kamuoyuna duyurulur.
AJANS GENEL SEKRETERLİĞİ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR