MERSİN SİLİFKE DEVLET HASTANESİ

Su yalıtım işi yaptırılacaktır

MERSİN SİLİFKE DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/10722
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 Takım - Anahtar Teslim Götürü Bedel Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Silifke Devlet Hastanesi Başhekimliği (Sağlık Tesisine Ait Bina
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.01.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
SİLİFKE DEVLET HASTANESİ İHALE ODASI
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YEMEKHANE, KAFETERYA BALKONLARI İLE DİLATASYONLAR SU YALITIM YAPIM İŞİ-2

DEVLET HASTANESİ -SİLİFKE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


YEMEKHANE, KAFETERYA BALKONLARI İLE DİLATASYONLAR SU YALITIM YAPIM İŞİ-2 yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2020/10722

1-İdarenin

a) Adı

:

DEVLET HASTANESİ -SİLİFKE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

Bolacalıkoyuncu Mahallesi Bolacalıkoyuncu Sokak No:434 33940 TAŞUCU SİLİFKE/MERSİN

c) Telefon ve faks numarası

:

3247141159 - 3247145603

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

YEMEKHANE, KAFETERYA BALKONLARI İLE DİLATASYONLAR SU YALITIM YAPIM İŞİ-2

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 Takım - Anahtar Teslim Götürü Bedel
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Silifke Devlet Hastanesi Başhekimliği (Sağlık Tesisine Ait Bina

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

22.01.2020 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

SİLİFKE DEVLET HASTANESİ İHALE ODASI


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 Tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde belirtilen BIII. Grubu işlerin dışındaki bina işleri

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Bu iş için İnşaat Mühendisliği benzer işe denk sayılacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

a- Yapılan işin ve kullanılan malzemenin tamamına Yüklenici ve üretici veya ithalatçı tarafından en az 5 (beş) yıl garanti taahhütnamesi verilecektir. (Garanti kapsamında her hangi bir şerh olmayacaktır.
b- Yüklenici firma, izolasyon işinde kullandığı polyurea malzemesinin üreticisi/ithalatçısı yada yetkili satıcısı ve uygulayıcısı olmalı ve bu belgeleri sözleşme aşamasında idareye sunmalıdır. Her türlü durumda, uygulama yapılan ürüne ve yapılan uygulama işine, yüklenici ile beraber ithalatçı veya üretici firma tarafından da , 5 (beş) yıl garanti taahhütnamesi verilecektir.
c- Yüklenici tarafından yapılan işin tamamına ve kullanılan ürünlere ait 5 yıl süreli garanti taahhütnamesi verilecektir.
d- Teklif kapsamında yapılan işin tamamı (kullanılan malzemeler, ürünler, yapılan işçilik dahil) en az beş (5) yıl garantili olacaktır.Bu şartname ile (5) beş yıl boyunca terasta bir hasar meydana gelirse firma gerekli düzeltmeleri, bakım ve onarımları yapacaktır.Beş (5) yıl sonunda yüklenici tarafından teraslarda yeniden kontroller yapılacak varsa eksik ve kusurlu işler tamamlandıktan sonra teminat iade edilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR