EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Spor tesisleri ve sahaları inşaat işleri yaptırılacaktır

EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01199132
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ SÖZ 29.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/386317
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İhale karma teklif olup, Proje kapsamında Anahtar Teslim olarak 1 adet kapalı spor salonu ile 1 adet tribün ikmal inşaatı ve 84 kalem Birim Fiyat Teklif usulu ile bu yapıların çevre düzenleme, iksa imalatları ve spor sahaları yaptırılacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.08.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Nişanca Mah. Eyüpsultan Bulvarı No:72 Eyüpsultan/İST
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

EYÜPSULTAN İLÇESİ SPOR TESİSLERİ VE SAHALARI İNŞAATI
EYÜPSULTAN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Eyüpsultan İlçesi Spor Tesisleri ve Sahaları İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2020/386317

1-İdarenin
a) Adresi : Nişanca Mah. Eyüp Sultan Bulvarı No:72 34050 EYÜPSULTAN/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124443000 - 2126122000
c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetleri@eyupsultan.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhale karma teklif olup, Proje kapsamında Anahtar Teslim olarak 1 adet kapalı spor salonu ile 1 adet tribün ikmal inşaatı ve 84 kalem Birim Fiyat Teklif usulu ile bu yapıların çevre düzenleme, iksa imalatları ve spor sahaları yaptırılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Eyüpsultan/İSTANBUL
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 360 (üç yüz altmış) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Nişanca Mah. Eyüpsultan Bulvarı No:72 Eyüpsultan/İST
b) Tarihi ve saati : 19.08.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
Sıra No Cinsi Özelliği Adet Kendi Malı Olma Şartı
1 Çift Kabin Kamyonet 2014 Model veya üzeri, En az 2100 cm³ Motor Hacminde, En az 110 KW. Motor gücünde, Klimalı, Manuel Vitesli, Azami Yüklü Ağırlığı 3.500 Kg. olan 4x2 Çekiş Özellikli, sürücü dahil en az 7 kişi kapasiteli Çift Kabin Kamyonet.
(Bu araç iş sahasına hafif malzeme ve işçi nakli işlerinde kullanılacaktır)
1 Hayır
2 Binek Araç 2017 Model veya üzeri en az 1250 cm³ motor hacminde, en az 70 KW motor gücünde binek araç.
(Kontrol teşkilatının kontrol hizmetleri için)
1 Hayır
3 Damperli Kamyon 2014 model veya üzeri, en az 6.700 cm³ motor hacminde, en az 185 KW. Motor gücünde, Araç sınıfı N2G. Dizel, Toprak, Stabilize ve yokuş olan yollarda, hafriyat sahalarında, verimli çalışabilmesi için 4x4 Çekiş özellikli, azami yüklü ağırlığı en fazla 12.000 kg olan Damperli Kamyon.
(Bu araç her türlü nakil işlerinde kullanılacaktır)
1 Evet
4 Kazıcı Yükleyici
İş Makinesi
2014 model veya üzeri, En az 4.400 cc motor hacminde, En az 90 HP Motor gücünde, en az 7.000 KG. Çalışma ağırlığında, en az 2.50 m. Boşaltma yüksekliğine sahip, en az 1 m³ Kova kapasiteli, Kırıcı ve Forklift aparatlı Kazıcı Yükleyici İş Makinası
(Bu iş makinası kazı, serme ve yükleme işinde kullanılacaktır.)
1 Hayır
5 Hidrolik Platformlu Sepetli Araç 2014 model veya üzeri, en fazla 4.400 cm³ motor hacminde, en az 130 KW. Motor gücünde, Dizel, Azami Yüklü Ağırlığı en az 15.500 kg olan, En az 32 metre bom uzunluğunda, en az 34 m. Çalışma yüksekliğine sahip, yanal uzaması en az 12 m. Sepet içi ve dışı elektrik geçirmeyen özellikteki malzemeden kaplı ve 100 cm sepet derinliğinde, Sepetin taşıma kapasitesi minimum 200 kg olan Hidrolik Platformlu sepetli araç.
(Bu araç, Tirübün ve Spor salonu inşaatında iş iskelesi kurulması mümkün olmayan ve/veya hızlıca yapılması gereken işlerde kullanılacaktır.)
1 Evet
İşin yapılabilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine dokümanda yer verilir. Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.
Ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede, aday veya isteklinin kendi malı olması istenen ve teknik kriterlerine yönelik düzenleme yapılan, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.
Adayın veya isteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da (Değişik ibare: 12/06/2015-29384 R.G./2. md.;Mülga ibare: 13.06.2019-30800 RG/ 5. md., yürürlük: 23.06.2019) yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. (Ek cümle: 25/01/2017-29959 R.G./5. md.) Tevsik işleminin aslına uygunluğu noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.
Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.
İş ortaklığında, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanır. Konsorsiyumda, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ilişkin belgeler her bir ortağın kendi kısmı göz önünde bulundurularak ortaklardan ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer iş grupları listesinde BIII ve/veya AXVIII Grubu işler benzer iş olurak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A-Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması
Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 60) / TF formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
TP: Teklif puanı,
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı,
ifade eder.
A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması
Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sıra No Poz No Tanımı Puan
1 ÖZEL.İ.E.01 55 mm Sentetk çim + Doğal Granül + Silis Kum + Taban Yastığı (fifa akrediteli)M 16
2 15.140.1206 Ø 80 cm çapında, c 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (18,01m ile 36,00m arası, 36,00m dahil ) 4
3 15.160.1004 Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. 3
4 48.410.3001 Bazalt Plaklarla 4 cm. Kalınlığında Döşeme Kaplaması Yapılması 2
5 İŞ GRUBU 1 Tel Çit 50x50x3,5 mm PVC kafes tel 3
6 DELGİ MAKİNESİYLE HER TÜRLÜ ZEMİNDE/KAYADA, HER UZUNLUKTA VE HER ÇAPTA BARBAKAN DELİĞİ DELİNMESİ
7 İŞ GRUBU 2 EPDM (Tartan) Zemin Kaplama Yapılması 3
8 Bazalt Bordür Yapılması (10*25*50 )
9 Şantiye dışına kamyonla kazı malz. ve moloz nakli
10 İŞ GRUBU 3 1,50 m yükseklikte Ø 4,5 mm çapında 50 x 150 mm göz aralıklı min. 3 bükümlü sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama) 3
11 ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ MASİF ÇAM KAPLAMA 19MM + AHŞAP KARKAS 4X2.5 CM ( MAX. AÇIKLIK 60CM )
12 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 12/15 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
13 İŞ GRUBU 4 PEYZAJ PROJESİNDE BULUNAN BİTKİLERİN TEMİNİ 2
14 Moloz taş nakli
15 Kum çakıl(bedeli hariç) nakli
16 İŞ GRUBU 5 Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması 2
17 Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması
18 ZEMİN ÇİVİSİ İMALİ VE YERİNE YERLEŞTİRİLMESİ (Ø 28 MM)
19 Ocak taşı ile blokaj yapılması
20 Wash Beton Karo kaplama yapılması
21 İŞ GRUBU 6 PASLANMAZ SINIR ELEMANI 2
22 ZEMİN ÇİVİSİ İMALİ VE YERİNE YERLEŞTİRİLMESİ (Ø 32 MM)
23 Kum temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması
24 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması
25 Herçeşit b.a. düz ve nervürlü ve profil demir nakli(karabük,rumeli)
26 OTURMA ELEMANI 02
27 ø100 mm anma çaplı düktil döküm içme suyu borusu (ts en 545)
28 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
29 ESTETİK GÖRÜNÜMLÜ GÜVENLİK KULUBESİ (300*300)
30 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
31 STABİLİZE(08.008)MALZEME İLE HENDEK,TEMEL DOLGUSU YAPILMASI
TOPLAM 40

İŞ GRUBU 1 Kalemleri oluşturan pozlar:ÖZEL.İ.E.03 - KGM/9000
İŞ GRUBU 2 Kalemleri oluşturan pozlar:ÖZEL.İ.E.02 - 48.435.1001 - SNBF.27
İŞ GRUBU 3 Kalemleri oluşturan pozlar:15.555.1003 - ÖZEL.İ.E.20 - 15.150.1002
İŞ GRUBU 4 Kalemleri oluşturan pozlar:ÖZEL.P.E.BİTKİ - SNBF.10 - SNBF.15
İŞ GRUBU 5 Kalemleri oluşturan pozlar:15.550.1202 - 15.180.1003 - KGM/9002 -15.210.1004 - ÖZEL.İ.E.28
İŞ GRUBU 6 Kalemleri oluşturan pozlar:ÖZEL.İ.E.26 - KGM/9002/1 - 15.125.1003 - 15.160.1003 - SNBF.20/B - ÖZEL.İ.E.22 - 10.450.2702 - 15.150.1005 - ÖZEL.İ.E.35 - 15.150.1006 - 43.610.1021
A.2. 1. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen fiyatların; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin %75 - %120 aralığında (%75 ve %120 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %75 - %120 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır.
A.2.2. Söz konusu iş grupları için isteklilerce teklif edilen fiyatların; aynı iş gruplarının yaklaşık maliyetteki bedellerinin %75 - %120 aralığında (%75 ve %120 dahil) kalması durumunda her bir iş grubu için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %75 - %120 aralığı dışında kalıyorsa iş grupları için puan alamayacaklardır.
Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.
A.3. Toplam puan
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli
Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde;
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
TTP: İsteklinin toplam puanı,
ifade eder
B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eyüpsultan Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini,
Anahtar Teslim olarak 1 adet kapalı spor salonu ile 1 adet tribün ikmal yapım işine ait inşaat, mekanik ve elektrik tesisat imalatları ihale dokümanında belirtilen iş kısımları için, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir.
84 kalem Birim Fiyat Teklif usulu ile bu yapıların çevre düzenleme, iksa imalatları ve spor sahaları iş kalemleri için ise, teklif birim fiyat şeklinde verecektir.
İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle karma sözleşme imzalanacaktır.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR