SİVAS İLİ MERKEZ İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞK.

Spor salonu yaptırılacaktır

SİVAS İLİ MERKEZ İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00833343
Şehir : Sivas / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

BİZİM SİVAS 06.07.2018
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
 Sivas Merkez Spor Salonu Yapım İşi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.07.2018 14:15
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SİVAS VALİLİĞİ
MERKEZ İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen işler ihale edilecektir.

1-İdarenin:
a) Adı : Sivas İli Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği
b) Adresi : Sivas İl Özel İdare Hizmet Binası – Akdeğirmen Mahallesi Mehmet Akif ERSOY Cad. 58040 SİVAS
c) Telefon ve Faks Numarası : 0346 225 0772 – 0346 221 00 40
2- İhalenin
a) Yapılacağı Yer : Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantı Salonu
b) Tarih ve Saati : 12.07.2018-14:15
3- Tekliflerin
a) Verileceği yer : Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantı Salonu
b) Tarih ve saat : 12.07.2018-14:15
Teklifler yukarıda belirtilen yer, tarih ve saate kadar ihale komisyonuna teslim edilecektir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmeyecektir. Teklifler bizzat istekli, kanun temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilecektir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilmeyecek olup, bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

4- İhale Konusu İşlerin
İşin Tanımı : Sivas Merkez Spor Salonu Yapım İşi
İşin Niteliği : Yapım İşi
İşin Miktarı : 1 Adet
Yer Teslim Tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren 5 (Beş) takvim günü içerisinde yer teslimi yapılacaktır.
İşe Başlama Tarihi : Yer teslim tarihinden itibaren 5 (Beş) takvim günü içinde işe başlanacaktır.
İşin Bitim Tarihi : İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 160 (Yüzaltmış) takvim günüdür.
5- İhale Dokümanının Görüleceği Yer : İdarenin yukarıda belirtilen adresinde görülebilir.

6- İhale Dokümanının Hangi Bedelle Alınacağı : İhale dokümanları, Birlik bürosundan 600,00.-TL karşılığında alınacaktır. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. (Dosya ücreti teslimat makbuzu ile bankaya yatırılarak banka dekontu ibraz edilecektir.)

7-Geçici Teminat : Teklif edilen bedelin %3 ‘ünden az olmamak üzere, isteklilerce belirlenecek tutarda geçici teminat alınacaktır.

8- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler
8.1-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
1- Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
2- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
d) (Değişik: 08/06/2004 – 25486 R.G. /42 md.) İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,
e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
f) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
g) 8.2. nci maddede belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.
h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
8.2-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
8.2.1-İsteklilerin, mevzuatı gereği İlgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler.
8.2.2- İstekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 30 u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin son 15 yıl içinde iş deneyimini gösteren belge, (istekliler iş deneyim belgelerini Kamu İhale Kurumu’nun belirlediği usul ve esaslara göre güncelleyerek, güncellenmiş tutarı imzalı olarak iş deneyim belgesinin ekinde sunacaklardır.)
8.2.3- Sözleşme Tasarısında adet ve unvanları belirtilen teknik personele ilişkin taahhütname
8.3-Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
8.3.1- Bu ihalede benzer iş olarak 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek işlere ilişkin tebliğin (B) III Grubu İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.
8.3.2-Bu ihalede Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölümü mezunlarının diplomaları iş deneyim belgesi olarak kabul edilecektir.
(İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık diplomaları ile ihaleye girecek istekliler, ne kadarlık işe girebileceklerini Kamu İhale Kurumunun belirlediği usul ve esaslara göre hesaplayıp imzalı olarak ihale dokümanları ile birlikte sunmak zorundadır.)

8.4. Belgelerin sunuluş şekli
8.4.1-İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.
8.4.2-Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
8.4.3-İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini idarece uygun görüldüğü takdirde tekliflerine ekleyebilirler.
9-Teklifte bulunan istekliler, idarece hazırlanan İdari Şartname, Teknik Şartname ile Sözleşme Tasarısı ve eklerini peşinen kabul etmiş sayılır.
10-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
11- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremez. İş ortaklığı ihaleye teklif verebilir
12- İhale konusu işin idarece onaylanan kısımları alt yüklenicilere yaptırılabilir.
13-Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
14-Birliğimiz, ihale kanunlarına tabi olmayıp, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’ne tabidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR