KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Sokak sağlıklaştırılması işi yaptırılacaktır

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01002127
Şehir : Konya
Yayınlandığı Gazeteler

MEMLEKET 28.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
KARATAY BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2019/250146
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Uygulama İşi, Projelerinde ve Teknik Şartnamesinde belirtilen 1 adet sokak
İşin Yapılacağı Yer
:
Karatay Belediyesi sınırları içerisindeki Akçeşme Mahallesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.06.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karatay Belediyesi - Encümen Salonu (1.Kat) (Akçeşme Mah. Garaj Cad. No:5 42020 Karatay/Konya)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MAHMUT DEDE SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMASI YAPIM İŞİ

KARATAY BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası : 2019 / 250146
İşin Adı : Mahmut Dede Sokak Sağlıklaştırması Yapım İşi
İhale Türü - Usulü : Yapım İşi - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Akçeşme Mah. Garaj Cad. No:5 42020 Karatay Konya
b) Telefon ve faks numarası : 332 350 13 13 - 332 350 48 25
c) Elektronik posta adresi : ihale@karatay.bel.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: …………..
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Uygulama İşi, Projelerinde ve Teknik Şartnamesinde belirtilen 1 adet sokak
b) Yapılacağı Yer : Karatay Belediyesi sınırları içerisindeki Akçeşme Mahallesi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren ikiyüz (200) takvim günüdür.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : Karatay Belediyesi - Encümen Salonu (1.Kat) (Akçeşme Mah. Garaj Cad. No:5 42020 Karatay/Konya)
b) Tarihi ve saati : 19.06.2019 - 10:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
b) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.
c) İdarişartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
f) Bu şartnamenin 5 inci maddesinde verilmesi halinde, teklif edilen fiyatlara ilişkin olarak idarenin tanımladığı her bir iş kaleminin yapım şartlarına uygun analizler.
g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları durumunda, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak ortaklığa ilişkin şartın korunduğunu gösteren belge.
h) Bu bent boş bırakılmıştır.
İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları durumunda, tüzel kişi ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bu bent boş bırakılmıştır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1- İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin %50 oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi sunulacaktır. İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan ihalelere ilişkin iş deneyim belgeleri ile ilanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden önce yapılan ihalelere ilişkin 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenen iş deneyim belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz. İş deneyim belgesine konu işin yurt dışında yapılmış olması halinde; yapının tescilli taşınmaz kültür varlığı olduğuna ilişkin tescil kaydının ilgili ülkenin yetkili kurumlarınca yapılmış ve iş deneyime konu işin yapı denetim hizmetlerinin Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kamu kurumlarınca yürütülmüş olması ve bunların belgelenmesi zorunludur.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak “11/6/2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Yapım işlerinde benzer iş grupları tebliğinde yer alan B/I Grubu işler” işleri kabul edilecektir. İş Deneyim Belgesinde yer alan yapının tescilli taşınmaz kültür varlığı olduğunu tevsik eden belgeleri iş deneyim belgesinin ekinde sunmak zorundadırlar.
İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Karatay Belediyesi – Yapı Kontrol Müdürlüğü – 5.Kat) görülebilir ve 150,00-TL Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. ihaleye teklif verecek olanların kendisi veya noter onaylı vekaletnameyi haiz yetkili temsilcileri idarece onaylı ihale dokümanını ihale tarihinden en az 3 gün önce satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karatay Belediyesi - Yazı İşleri Müdürlüğü(1.Kat) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.

Diğer Hususlar;
İstekliler tekliflerinin ekinde; Gerçek kişi istekliler ve tüzel kişi isteklilerin temsile yetkili ortakları, müdürleri ve tüzel kişiliğin yarıdan fazla hissesine sahip gerçek kişiler ile tüzel kişiliklerin bu vasıflardaki kişilerinin T.C. kimlik ve vergi kimlik numaralarını vereceklerdir.(Ticaret Sicil Gazetesi veya imza sirkülerinde belirli olmadığı takdirde)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR