SERİNHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Serinhisar Belediyesi tarafından ges yapımı irtifak hakkı kira ihalesi yapılacaktır

SERİNHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00959090
Şehir : Denizli
Yayınlandığı Gazeteler

SERİNHİSAR''IN SESİ 08.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.03.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Meclis Toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SERİNHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ARAZİ ÜZERİNE LİSANSIZ GES YAPIMI İRTİFAK HAKKI KİRA İHALESİ İLANI

1-İdarenin :

 1. Adresi : Aşağı Mahalle İstiklal caddesi No:6 Serinhisar/DENİZLİ
 2. Telefon/Faks : 0258 591 51 80/ 0258 591 2892
 3. Elektronik posta adresi: serinhisarbelediyesi@hotmail.com

2-İhale Konusu Hizmetin:
Niteliği, Türü, Miktarı:Mülkiyeti Serinhisar Belediyesine ait Cumhuriyet Mahallesi Bayramsuyu mevkii 199 Ada 119 ve135 Parsel toplam 16.157,44 m2 arazi üzerinde 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planında Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı için Aydem'den Çağrı Mektubu alınan ve Bağlantı anlaşması yapılan 998 kW Gücünde Güneş Enerji Üretim Santralinin Yap-İşlet Devret Modeliyle işveren Belediye adına kurulması; 10 (On) yıl sureli Tesisi hiç bir ücret talep etmeksizin İşletilmesi, buna mukabil muhammen bedel üzerinden Belediyeye kira ödemesi, kiralama süresi sonunda iştirakçinin tesisi çalışır vaziyette Belediye devretmesi ihalesidir.
3-İhalenin:

 1. Yapılacağı yer : Belediye Meclis Toplantı salonu.
 2. Tarih ve saati :19.03.2019 Saat: 14.30
 3. Evrakların Teslim Süresi: İhaleye iştirak edeceklerin aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne en geç 19.03.2019 Salı günü saat 13:30’a kadar ihale dosyalarını vermeleri gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra başvurular kabul edilmeyecektir.

4- İHALEYE ÇIKARILACAK ARAZİNİN MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNATI:

Kiralanacak Olan Taşınmaz Ada/Parsel Brüt
Alanı (m2)
Kira Yıllık Muhammen
Bedeli (TL)
+ % 18 KDV
Muhammen
Bedel
(10 Yıllık Süre için)
(TL)
% 3 Geçici
Teminat
(10 Yıllık
Süre için) (TL)
Arazi 199/119-135 16.157,44 30.000,00. TL 300.000,00.TL 9.000,00.TL

5- İhalenin Şekli :

İhale ; 2886 Sayılı Devlet İhale kanununun 45.Maddesi gereğince, AÇIK TEKLİF USULÜ ile ihale şartnamesine göre ihalesi yapılacaktır.

6- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER:

Belediyemizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

 1. İstekli gerçek kişi ise;
 1. Türkiye’de kanuni ikametgâh belgesi,
 2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi , (Türkiye’de tebligat için adres gösterecektir.)
 3. İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
 4. Nüfüs cüzdanı, cüzdan fotokopisi.
 5. İhale şartnamesinde belirlenen geçici teminat ödendiğine dair makbuz veya limit dahilinde banka teminat mektubu.
 6. Tedaş'a geçici kabulü yaptırılıp devreye alınmış GES tesisi yapmış olmak (Tedaş geçici kabul tutanağı)

g.İhaleye katılacak gerçek kişilerin ödenmiş sermayesini gösterir belge.
h.İhaleye katılacak gerçek kişilerin mevduatında 2.000.000,00 TL gösterir belge.

 1. İstekli Tüzelkişi İse;
 1. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odasından ilk ilan ve ya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, (Türkiye’de tebligat için adres gösterecektir)
 3. İhale Şartnamesinde belirlenen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, İhale geçici teminatı yatırdığını dair makbuz veya geçici teminat mektubu,
 4. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
 5. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.
 6. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküsü veya vekâletname,
 7. Tedaş'a geçici kabulü yaptırılıp devreye alınmış GES tesisi yapmış olmak (Tedaş geçici kabul tutanağı)
 8. İhaleye katılacak firmaların ödenmiş sermayesini gösterir belge.
 9. İhaleye katılacak firmaların mevduatında 2.000.000,00 TL gösterir belge.

Yukarıda istenilen belgeler yarım dosya içerisine konularak, Belediyemiz Emlak istimlakİşleri Müdürlüğüne kapalı zarf içinde imzalı olarak 19.03.2019 Salı günü saat 13.30’a kadar teslim edecektir.

7- İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ:

İhaleye katılacak isteklilerin ihale şartnamesine satın almaları zorunludur. İhale şartnamesi, Belediye Emlak İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içinde ücretsiz olarak görülebilir ve 100,00.TL karşılığında alınabilir. İhaleye katılacaklar, İhale şartnamesini bedeli karşılığında almak zorundadır. İhale şartnamesine bedeli karşılığında satın almayanlar ihaleye katılamazlar.

8- İdare İhaleye yapıp yapmamakta serbesttir.

9- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan Olunur Mehmet KOBAŞ
Belediye Başkanı


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR