S. S. ADAPAZARI PANCAR EKİCİLERİ KOOP.

Satış mağazası idari hizmet binası ve deposu yaptırılacaktır

S. S. ADAPAZARI PANCAR EKİCİLERİ KOOP.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Kooperatife ait Bolu İli, Merkez İlçesi, Akpınar Mahallesi, 527 Ada, 34 Parseldeki taşınmazın üzerine Bolu Satış Mağazası İdari Hizmet Binası ve Deposu yapım işi götürü bedel anahtar teslimi yaptırılacaktır (ayrıntılı bilgi ihale dokümanı içerisinde yer alan İdari Şartnamede yer almaktadır),
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.01.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tekeler Mah. Karasu Cad. No:27 54100 Adapazarı Sakarya
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BOLU SATIŞ MAĞAZASI İDARİ HİZMET BİNASI VE DEPOSU
ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL YAPIM İŞİ
SINIRLI SORUMLU ADAPAZARI PANCAR EKİCİLERİ
KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN


Mülkiyeti Kooperatifimize ait olan ve bu ilanın 2/a maddesinde belirtilen taşınmaz üzerinde idari bina ve depo yaptırılacak olup bu iş için Kapalı Teklif Usulü ile ihale yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Komisyon teklif mektuplarını inceledikten sonra mahalli talepleri ve yaptırılacak işin özelliklerini de dikkate alarak teklif vermiş olan bir veya birden fazla firma ile ihalenin yapılmasına karar verebilir. Ancak teklifleri şayanı kabul seviyede görmezse ihalenin açık eksiltme, pazarlık usulü veya diğer usullerden biri ile tekrar yapılmasını veya hiç yapılmamasını karar altına alabilir. Ayrıca ihalenin yapılması kararını dilediği takdirde başka bir güne bırakabilir.

 1. İdarenin:

  1. Adresi : Tekeler Mah. Karasu Cad. No:27 54100 Adapazarı Sakarya

  2. Telefon Numarası : (0 264) 274 47 22 – 279 51 52

  3. Faks Numarası : (0 264) 274 47 21

 2. İhalenin Konusu Yapım İşinin:

  1. Niteliği-Türü: Mülkiyeti Kooperatife ait Bolu İli, Merkez İlçesi, Akpınar Mahallesi, 527 Ada, 34 Parseldeki taşınmazın üzerine Bolu Satış Mağazası İdari Hizmet Binası ve Deposu yapım işi götürü bedel anahtar teslimi yaptırılacaktır (ayrıntılı bilgi ihale dokümanı içerisinde yer alan İdari Şartnamede yer almaktadır),

  2. Yapılacağı Yer: Bolu İli, Merkez İlçesi, Akpınar Mahallesi ( 527 Ada, 34 Parsel ),

  3. Tahmini Keşif bedeli: 1.005.440,49(Y.birmilyonbeşbindörtyüzkırkTLvekırkdokuz krş)

  4. İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden 3 (üç) gün içinde yer teslimi yapılacak, inşaat ruhsatı alınmasından 1 gün sonra işe başlanacaktır,

  5. İşin süresi : İnşaat Ruhsatı alınmasından 1 gün sonra başlamak üzere 180 (yüzseksen) takvim günüdür.

 3. İhalenin:

  1. Yapılacağı Yer: Tekeler Mah. Karasu Cad. No:27 54100 Adapazarı Sakarya

  2. Tarihi ve Saati: 27.01.2020 Pazartesi günü saat: 14:00’da başlayacaktır. (İhaleye katılan firma yetkililerinin ihale saatinde kooperatifimizde hazır bulunmaları rica olunur.)

  3. İhale Evraklarının Teslim Yeri: Adapazarı Pancar Kooperatifi Haberleşme ve Arşiv servisine makbuz karşılığında verilir. Haberleşme ve Arşiv Memuru zarfların üzerine teklifin alındığı gün ve saati işaret eder.

  4. İhale Evraklarının Teslim Tarihi: En geç 27.01.2020 Pazartesi günü saat 13:30’a kadar teslim edilmiş olacaktır.

 4. Geçici Teminat Tutarı: Tahmini Keşif bedeli olan 1.005.440,49 TL.

(Y.birmilyonbeşbindörtyüzkırkTLvekırkdokuz krş) % 5 ’i (yüzde beş) olan 50.272,02 TL. (Y. EllibinikiyüzyetmişikiTL ve iki krş) peşin veya banka teminat mektubu.

 1. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler: İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeleri içeren Teknik ve İdari Şartnameler ile diğer Şartnameler ve Tip Sözleşme ve ekleri Kooperatifimiz merkezinden 250,00 TL. (İkiyüzelli TL) + KDV bedelle temin edilecek olup ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

 2. İşin tamamı için teklif verilecektir.(Kısmi teklifler kabul edilmez.)

 3. Posta, telgraf, faks ve elektronik posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 4. Kooperatifimiz 4734 sayılı Devlet ihale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

 5. İhaleye Giremeyecek Kimseler:

Aşağıda yazılı kimseler doğrudan veya dolayısıyla ihaleye giremezler. Girdikleri anlaşıldığı takdirde teklifleri nazarı itibara alınmaz.
a) İhaleyi gerçekleştiren Kooperatif, birlik ve üye pancar ekicileri kooperatiflerinin yönetim ve denetim kurulu üyeleri,
b)Kooperatif, birlik ve üye pancar ekicileri kooperatiflerinin personeli,
c)İhaleyi yapacak komisyon üyeleri ile kararı onaylayacak olanların usul ve füruğundan biri ile eşi ve üçüncü dereceye kadar (Üçüncü derece dâhil ) kan ve sıhrî hısımlıkları olanlar,
d)Evvelce sözleşme yapılanlardan taahhüdünü kısmen veya tamamen ifa etmediklerinden veya buna benzer sebeplerden dolayı ihaleye iştirak ettirilmemelerine Komisyonca karar verilenler,
e) Çevre ve şehircilik bakanlığından, 02.03.2019 tarih 30702 sayılı resmi gazetesinde yayınlanarak yürürlüğe giren Yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması ve kayıtlarının tutulması hakkındaki yönetmelik kapsamında yetki belgesi grupları ve kullanımı madde 14 de bulanan g ( H grubu ) ve ğ ( Geçici Grup ) gruplarında belirtilen müteahhitler ihaleye giremezler.
f) Kanunlar veya Hükümet ve ilgili Bakanlık kararları ile ihalelere girmekten men edilmiş olanlar ile 04.01.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 04.01.2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 08.09.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı tutuklu ve hükümlü bulunanlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR