KARAYOLLARI 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SİVAS)

Sanat yapıları bakım ve onarım yaptırılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00767794
Şehir : Sivas / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

MEMLEKET SİVAS 14.03.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/101581
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
49 kalem pozla 16. Bölge Müdürlüğü sınırları içinde bulunan sanat yapılarının bakım ve onarımının yapılması Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Karayolları 16.Bölge Müdürlüğü Dahili Yollar
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.04.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu / Kümbet Mah. Muhsin YAZICIOĞLU Bulvarı No:39 SİVAS
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SANAT YAPISI ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-16.BÖLGE SİVAS DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karayolları 16 Bölge Müdürlüğü Bölge Dahili Yollarda Sanat Yapıları Bakım, Onarım ve Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2018/101581

1-İdarenin

a) Adresi : KÜMBET MAH. MUHSIN YAZICIOGLU BULVARI No:39 58020 SİVAS MERKEZ/SİVAS

b) Telefon ve faks numarası : 3462278200 - 3462270293

c) Elektronik Posta Adresi : bol16@kgm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 49 kalem pozla 16. Bölge Müdürlüğü sınırları içinde bulunan sanat yapılarının bakım ve onarımının yapılması

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Karayolları 16.Bölge Müdürlüğü Dahili Yollar

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 940 (dokuz yüz kırk) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu / Kümbet Mah. Muhsin YAZICIOĞLU Bulvarı No:39 SİVAS

b) Tarihi ve saati : 04.04.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,

Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğde (11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı RG ve düzeltme 17/06/2011 tarih ve 27967 sayılı RG) yer alan (A)V.Grup :Karayolu İşleri (Alt Yapı+Üst Yapı) Veya (A) I.Grup :Köprü Ve Viyadük İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A. Değerlendirme “Teklif Fiyatı”, “Kalite Nitelik” ve “Teknik Değer Nitelik” olmak üzere üç kısımda yapılacaktır.

A.1. Teklif Fiyatı Puanlaması Teklif fiyatı puanlaması 41 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 41 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 41) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde;

TP: Teklif puanı,

TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,

TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder.

A.2. Kalite Nitelik Puanlaması

Kalite nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir,

SIRA NO . İŞ KALEMİ / İŞ GRUBU NO MİNİMUM TEKLİF ORANI (%) MAKSİMUM TEKLİF ORANI (%) PUANI
40 KÖPRÜÖZEL-3 12 16 7
29 KGM/50.128-Ö 9 12 5
42 KÖPRÜÖZEL-5 6 8 3
34 KGM/7506-Ö 6 7 3
14 KGM/16.130/K-H-Ö 5 6 3
21 KGM/23.015/K-Ö 4 6 3
1 ÇELİKAĞ-1 4 5 2
6 KGM/14.101-Ö 3 4 2
22 KGM/23.176/K-Ö 3 4 2
37 KGM/KAZI 3 4 2
26 KGM/34.008/K-Ö 3 4 2
33 KGM/52.011/K-Ö 3 4 2
23 KGM/25.015/K 3 4 2
7 KGM/14.210-Ö 2 3 1
17 KGM/17.081/K-1/A-Ö 2 3 1
31 KGM/50.132 2 3 1
27 KGM/3400-Ö 2 3 1
47 MENFEZIZGARA 2 3 1
41 KÖPRÜÖZEL-4 1 2 1
3 ÇELİKAĞ-3 1 2 1
44 KÖPRÜÖZEL-7 1 2 1
4 HDS 1 2 1
İş Gurubu 1 3 4 1
İş Gurubu 2 3 4 1
İş Gurubu 3 3 4 1
TOPLAM 50

İş Grubu 1’i oluşturan iş kalemleri : KGM/16.122/K-H-Ö (13), KGM/2641/A-Ö (25), KÖPRÜÖZEL-1 (38), ÇELİKAĞ-2 (2), KGM/14.213-Ö (8), KGM/18.185 (19), KGM/7507/1-Ö (35), KGM/15.200 (9), KÖPRÜÖZEL-2 (39)
İş Grubu 2’i oluşturan iş kalemleri : ŞEVTAŞI (49), KGM/BORDÜR (36), KGM/16.100/K-H (10), KGM/16.120/K-H-Ö (12), KGM/50.130-Ö (30), KÖPRÜÖZEL-6 (43), KGM/21.051 (20), KGM/5050/K (32), KGM/3605/A (28)
İş Grubu 3’ü oluşturan iş kalemleri : KGM/16.132/K-H-Ö (15), KÖPRÜÖZEL-9 (46), KGM/17.081/K-Ö (18), JİLETLİTEL (5), KGM/16.133/K-H-Ö (16), KGM/25.052 (24), MSB.153 (48), KÖPRÜÖZEL-8 (45), KGM/16.101/K-H (11)
A.2.1. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.
A.2.2. İş grupları için ise o iş grubunda yer alan her bir iş kalemi için verilen teklif tutarlarınıntoplamının toplam tekliflerine oranının her bir iş grubu için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında ( minimum ve maksimum oranlar dahil ) kalması durumunda her bir iş grubu için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.
A.2.3. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır.
A.2.4. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri/iş grupları için puan alamayacaklar.
A.2.5. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi/iş grubu için verilen puanların toplamıdır.
A.3. Teknik Değer Nitelik Puanlaması
Teknik değer nitelik puanlaması 9 tam puan üzerinden yapılacaktır.
A.3.1. Benzer İş Deneyim Tutarı Puanlaması
A.3.1.1. Benzer iş deneyim tutarı puanlaması 5 tam puan üzerinden yapılacaktır.
A.3.1.2. Benzer iş tanımı (A)V.Grup :Karayolu İşleri (Alt Yapı+Üst Yapı) Veya (A) I.Grup :Köprü Ve Viyadük İşleri Grubu olan ihalelerde, benzer iş deneyim tutarı puanlaması; istekli tarafından Ön Yeterlik Şartnamesi’nin 7.5.1. maddesi kapsamında asgari yeterlik için sunulan iş deneyim belgesi veya İdari Şartname’nin 7.6. maddesinde tanımı yapılan benzer işlere ilişkin sunulan iş deneyim belgesi kapsamında yer alan “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İş Grupları Tebliğinde tanımı yapılan (A)V.Grup :Karayolu İşleri (Alt Yapı+Üst Yapı) Veya (A) I.Grup :Köprü Ve Viyadük İşler”e ait parasal tutar puanlamaya esas alınacaktır. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim tutarının güncellenmesi” başlıklı 49. maddesinde yer alan hususlar çerçevesinde güncellenmiş toplam tutarının (GTT) isteklinin teklif fiyatına (TF) oranına göre aşağıdaki şekilde yapılacaktır.
GTT / TF Oranı (%) Puanı
GTT / TF ≥ 50 % 5 puan
40 % ≤ GTT / TF < 50% 4 puan
30 % ≤ GTT / TF < 40 % 3 puan
20 % ≤ GTT / TF < 30 % 2 puan
GTT / TF < 20 % 1 puan
A.3.1.2.1. İş ortaklıklarında, ortaklar tarafından yeterlik için sunulan iş deneyim belgeleri kapsamında yer alan “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İş Grupları Tebliğinde tanımı yapılan (A)V.Grup :Karayolu İşleri (Alt Yapı+Üst Yapı) Veya (A) I.Grup :Köprü Ve Viyadük işler”e ait parasal tutarların Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim tutarının güncellenmesi” başlıklı 49. maddesinde yer alan hususlar çerçevesinde güncellenmiş değerlerinin hisse oranlarına bakılmaksızın, ortakların iş deneyim tutarlarının toplamı;
GTT= (∑GTT) / ( 1+0,20(n-1))
∑GTT = İş ortaklığının toplam iş deneyim tutarı( (A)V.Grup :Karayolu İşleri (Alt Yapı+Üst Yapı) Veya (A) I.Grup :Köprü Ve Viyadük işlerine ait parasal tutar)
GTT = İş ortaklıkları için puanlamaya esas iş deneyim tutarı
n = İş ortaklığındaki özel ortak sayısı
Formülüne göre hesaplanan değer üzerinden puanlanacaktır.
A.3.2. Kendi Malı Tesis, Makine, Ekipman, Teçhizat Puanlanması
A.3.2.1. Kendi malı tesis, makine, ekipman, teçhizat puanlaması 2 tam puan üzerinden yapılacaktır.
A.3.2.2. Kendi malı puanlamasına esas tesis, makine, ekipman ve teçhizata ait tablo aşağıda verilmiştir.

Sıra No Cinsi Kapasitesi Adet Puan
1 Ekskavatör Kırıcılı 210 Hp 2 1/2 Yd3 1 1
2 Ekskavatör Kırıcılı 210 Hp 2 1/2 Yd3 1 1

A.3.2.3. Adayın kendi malı olan tesis, makine, ekipman ve teçhizat; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu ile tevsik edilir.
A.3.2.4. Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, ekipman ve teçhizatın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın kendi malı sayılır.
A.3.2.5. İş ortaklığında, tesis, makine, ekipman ve teçhizat ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanır.
A.3.3. İş Ortaklığı Puanlaması
A.3.3.1. İş ortaklığı puanlaması 2 tam puan üzerinden yapılacaktır.
A.3.3.2. İş ortaklığı kurmadan teklif veren istekliye 2 puan, iş ortaklığını iki ortaktan oluşturan istekliye
1 puan verilecek olup, ikiden fazla ortaktan oluşan iş ortaklıklarına puan verilmeyecektir.
A.4. Toplam Puan
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite nitelik puanı ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
A.5. Fiyat Dışı Unsurlar Dikkate Alınarak Değerlendirilmiş Teklif Bedeli
Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;
FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
TTP: İsteklinin toplam puanı
ifade eder.
B. Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1.850 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karayolları 16.Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü - İhaleler Başmühendisliği Kümbet Mahallesi Muhsin YAZICIOĞLU Bulvarı No:39 - SİVAS adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Kamu İhale Genel Tebliğinin “Sınır Değer Tespiti ve Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 45.maddesinin; 45.1.1.2. alt bendi gereğince, Sınır Değer Katsayısının Altyapı İşlerinde N= 1,00 olarak uygulanması, Resmi Gazetenin 4 Aralık 2015 tarihli ve 29552 sayılı nüshasında yayınlanarak 4 Aralık 2015 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR