KAHRAMANMARAŞ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜD. 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Rölakasyon yolu yaptırılacaktır

KAHRAMANMARAŞ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜD. 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01093309
Şehir : Gaziantep / Araban
Yayınlandığı Gazeteler

GAZİANTEP PUSULA 30.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/611655
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Çayıryolu Rölakasyon yolunda,yaklaışk 400m onarım yapılması ile Çayır rölakasyon, Baraj ulaşım ve Karalarobası ulaşım yollarında, kenar hendeği açılması, mevcut hendeklerin temizliği imalatları işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.12.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DSİ 20. Bölge Müdürlüğü (Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu) Gaziantep Karayolu Erkenez Mevkii 46080 KAHRAMANMARAŞ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARDIL BARAJI ÇAYIRYOLU RÖLAKASYON YOLU YAPIMI
DSİ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAHRAMANMARAŞ


Ardıl Barajı Çayıryolu Rölakasyon Yolu Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2019/611655

1-İdarenin

a) Adresi

:

Gaziantep Karayolu Erkenez Mevkii Recep Tayyip ERDOĞAN Bulvarı No:157 46080 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası

:

(344) 236 00 80 - (344) 236 03 06

c) Elektronik Posta Adresi

:

dsi20@dsi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Çayıryolu Rölakasyon yolunda,yaklaışk 400m onarım yapılması ile Çayır rölakasyon, Baraj ulaşım ve Karalarobası ulaşım yollarında, kenar hendeği açılması, mevcut hendeklerin temizliği imalatları işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Gaziantep ili Araban ilçesinin 10 km kuzeyinde yer alan Ardıl Barajı ulaşım yolları

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 20 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 200 (iki yüz) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

DSİ 20. Bölge Müdürlüğü (Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu) Gaziantep Karayolu Erkenez Mevkii 46080 KAHRAMANMARAŞ

b) Tarihi ve saati

:

17.12.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

27.04.2016 tarih ve 29696 sayılı Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğine göre; A-V Grubu işler

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği diploması


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
1- TEKLİF FİYATI PUANLAMASI (50 PUAN)
Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 Puan alacak olup diğer isteklilere ait teklif puanları,
TFP= Tfmin x 50 / TF
Formülü ile hesaplanacaktır. Hesap sonucu bulunan TFP değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır. Bu formülde;
TFP: İsteklinin teklif fiyat puanını,
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif ettiği fiyatı ifade eder.
2-KALİTE VE TEKNİK DEĞER NİTELİK PUANLAMASI (50 PUAN)
2.1- İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı (İŞBTFNP) (45 Puan):
İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik puanlaması 45 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik puanlaması konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyatın; isteklinin toplam teklif fiyatına olan oranı (Y) hesaplanacak ve bu orana göre tabloda belirtilen puanlar verilecektir. Yapılan tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır. (Y) Sütununda gösterilen oran aralığında kalmayan iş kalemi için sıfır puan verilecektir.

İş Kalemi No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

İş Kalemi Tutarının Teklif Fiyata Oranının (Y) Olması Gereken Oran Aralığı

İş Kalemi Tutarının Teklif Fiyata Oranının (Y) Olması Gereken Oran Aralığı
İş Kalemi İçin Belirlenen Puan (İŞBTFNP)

1

Taş Dolgu Yapılması

0,60 - 0,70

36 Puan

2

Yollarda kazı yapılması, dolgu ve/veya depoya konulması

0,07 - 0,09

5 Puan

3

İstifli Taş Tahkimat Yapılması

0,06 - 0,08

4 Puan

TOPLAM

45 Puan

2.2- Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) (3 Puan)
İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında Kamu veya Özel Sektöre karşı yapmış olduğu işlerden almış olduğu ve teklif edeceği bedelinin %70’inden fazla olan Yol Yapımı iş deneyim belgesi üzerinden puanlama yapılacaktır. Yeterlilik için sunulan iş deneyim belgesine konu iş hariçtir. Ortak girişimlerde sadece pilot ortak değerlendirilecektir.
Bitirdiği Yol Yapımı Sayısı Puan
0 İse 0
1 veya fazla ise 3
2.3- Kalite Nitelik Puanı (KNP) (2 Puan)
İsteklinin Kurumumuza karşı yükleniminde bulunan ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 5 yıl içinde fesih edilen veya son 3 yıl içinde devir ettiği yapım işi üzerinden puanlama yapılacaktır.
Fesih edilen veya devir yapılan Yapım İşi Sayısı Puan
0 İse 2
1 veya fazla ise 0
İstekli fesih veya devir ettiği işi olup olmadığına dair beyanını teklifi kapsamında sunacaktır. İsteklinin söz konusu beyanına ilişkin belgeyi teklifi kapsamında sunmaması durumunda Kalite Nitelik Puanı 0 Puan olarak hesaplanacaktır. İsteklinin beyanının gerçek olmadığının tespit edilmesi halinde teklifi değerlendirme dışı bırakılacak, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gereği yapılacaktır. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda Kalite Nitelik Puan hesabı her bir ortak için ayrı ayrı yapıldıktan sonra (1/Ortak Sayısı) oranı ile çarpılacaktır. İstekliye ait Kalite Nitelik Puanı ortakların (1/Ortak Sayısı) oranına göre değerlendirmeye alınacak puanlarının toplamı olacaktır.
3-TOPLAM PUAN
Toplam puanın hesaplanmasında Teklif Fiyatı Puanı, İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı, Teknik Değer Nitelik Puanı, Kalite Nitelik Puanı toplanacaktır.
TP=TFP+ İŞBTFNP+ TDNP+KNP
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 20. Bölge Müdürlüğü (Barajlar ve HES Şubesi 116 numaralı oda) Gaziantep Karayolu Erkenez Mevkii 46080 KAHRAMANMARAŞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

16/07/2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yer alan ilana göre Sınır Değer Katsayısı (N) katsayısı 1,00 olarak alınmıştır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR