EÜAŞ İSTANBUL DOĞALGAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI (A) İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Revizyon bakım işi yaptırılacaktır

EÜAŞ İSTANBUL DOĞALGAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI (A) İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00876287
Şehir : İstanbul / Avcılar
Yayınlandığı Gazeteler

İSTANBUL 13.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/507613
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 adet 180 MVA transformatörün sahada revizyon bakım işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.10.2018 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
EÜAŞ İstanbul Doğalgaz K.Ç. Santralı (A) İşletme Müdürlüğü Avcılar/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

1 ADET 180 MVA TRANSFORMATÖRÜN SAHADA REVİZYON BAKIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) İSTANBUL DOĞALGAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ (A) İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ


1 adet 180 MVA transformatörün sahada revizyon bakım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesi (g) bendi doğrultusunda açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2018/507613

1-İdarenin
a) Adresi : AMBARLI MAH DOLUM TESISLERI YOLU MEVKII 34315 AMBARLI AVCILAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2128759100 - 2128759113
c) Elektronik Posta Adresi : ambarli.ticaret@euas.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : http://www.euas.gov.tr


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet 180 MVA transformatörün sahada revizyon bakım işi
b) Yapılacağı yer : EÜAŞ İstanbul Doğal Gaz K.Ç. Santrali (A) İşletme Müdürlüğü Avcılar/İSTANBUL
c) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakiben 3 (üç) gün içerisinde yer teslimi yapılacaktır.

ç) İşin süresi

Kapsam dâhilinde belirtilen işler için azami süre sahada iş başlangıcı fiziki yer tesliminden itibaren 14 gündür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz K.Ç. Santralı (A) İşletme Müdürlüğü Avcılar/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 22.10.2018 - 15:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
En az 154 kV gerilim seviyesinde Transformatör üretimi yapmış olmak,
154 kV Gerilim seviyesine sahip Transformatör saha bakımlarını (buşing,klape,conta değişimi) yapmış olmak,

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı EÜAŞ İstanbul Doğalgaz K.Ç. Santralı (A) İşletme Müdürlüğü Ticaret Servisi Avcılar/İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 50 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Vakıfbank Avcılar Çarşı Şubesi TR 95000 1500 158007 296 939341 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ İstanbul Doğalgaz K.Ç. Santralı (A) İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi Avcılar/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
13.1. Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.
13.2. Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimiz (EÜAŞ) Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR