NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Restorasyon-rekonstruksiyon işi yaptırılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00760324
Şehir : Bursa / Nilüfer
Yayınlandığı Gazeteler

BURSA ŞEHİR 28.02.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/86648
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
152 Kalem,Misi 3677 ada 39 parsel Restorasyon-Rekonstruksiyon yapım işi,Yapım İşi
İşin Yapılacağı Yer
:
Bursa Nilüfer
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.03.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İhsaniye Mh. Nilüfer Cumhuriyet Meydanı No:2/A Nilüfer/BURSA (İhale Komisyon Odası)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
NİLÜFER BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İhale Kayıt Numarası : 2018/86648
İşin Adı : Misi 3677 ada 39 parsel Restorasyon-Rekonstruksiyon yapım işi
İhale Türü - Usulü : Yapım İşi - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : İhsaniye Mah.Nilüfer Cumhuriyet Meydanı No:2A / 2B Blok 16130
b) Telefon ve faks numarası : 2244441603 - 2242475488
c) Elektronik posta adresi : nilufer@nilufer.bel.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.nilufer.bel.tr
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 152 Kalem,Misi 3677 ada 39 parsel Restorasyon-Rekonstruksiyon yapım işi,Yapım İşi
b) Yapılacağı Yer : Misi 3677 ada 39 parsel
c) İşe başlama tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer teslim tarihinden itibaren 180 takvim günüdür.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : İhsaniye Mah.Nilüfer Cumhuriyet Meydanı No:2/A Nilüfer/BURSA
b) Tarihi ve saati : 13.03.2018 - 11:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler.
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da esnaf ve sânatkar odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3. Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin 6 ncı fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ) ve (h) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname.
4.1.4. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.
4.1.5. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.


4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya her iki ortağında mühendis veya mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve ilan tarihinden önce kurdukları veya ortak olduklarını gösteren belge.
4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.1 ve 4.1.2 nolu maddelerde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak 4.1.10 nolu maddede yer alan belgeyi de sunmak zorundadır.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 8 inci maddesine göre değerlendirmek üzere İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde, uygulama işleri için son onbeş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait ilk sözleşme bedelinin en az % 80 (yüzde seksen)’i oranında gerçekleştirdiği veya % 80 (yüzde seksen)’i oranında denetlediği veya yönettiği iş, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %100 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.
-(Benzer iş belgelerine Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararı ek olarak verilecektir.)

4.4 Benzer İş:Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği ekinde yer alan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinin (B) Üst Yapı (Bina) İşleri B-I Grup işler.
İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.
4.4.1 İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler;
İsteklilerin aşağıda özellikleri belirtilen teknik personelleri iş süresince çalıştıracaklarına dair Teknik Personel Taahhütnamesi verecektir.
1 adet Mimar veya Restoratör Mimar
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.-TL karşılığı İhsaniye Mah.Nilüfer Cumhuriyet Meydanı No:2/A Nilüfer/BURSA (Destek Hizmetleri Müdürlüğü)adresinden satın alınabilir. .
7.2. İhaleye teklif verecek olanların kendisinin veya noter onaylı vekaletnameyi haiz yetkili temsilcilerinin idarece onaylı ihale dokümanını ihale tarihinden en az 3 gün önce satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İhsaniye Mah.Nilüfer Cumhuriyet Meydanı No:2/A Nilüfer/BURSA (İhale zarfları Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde ihale serbesttir.
13. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
14. İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.
Diğer Hususlar:
1- Makine, tesis ve diğer ekipman;
İhale konusu işin yapılabilmesi için gerekli görülen makine ve ekipmana aşağıda yer verilmiştir.
1 adet Kazıcı yükleyici
1 adet Damperli Kamyon
2-Şartnameler ve Projeler Ekap modülüne yüklenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR