MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Restorasyon işi yaptırılacaktır

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01087845
Şehir : Muğla / Menteşe
Yayınlandığı Gazeteler

DEVRİM 23.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/599402
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 Adet Muğla İli Menteşe İlçesi Camikebir Mahallesi Gözcüler Evi Restorasyonu Yapılması Uygulama İşi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.12.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Daire Başkanlığı, İhale Odası, Emirbeyazit Mah. Uğur Mumcu Bulvarı No:14 48000 Menteşe/MUĞLA
İhale Usulü
:
Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Yapım İşi

Maliye B., Kamu İhale K. ve Kültür ve Turizm B. Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği 14. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MUĞLA İLİ MENTEŞE İLÇESİ CAMİKEBİR MAHALLESİ GÖZCÜLER EVİ RESTORASYONU YAPILMASI UYGULAMA İŞİ


MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İhale Kayıt Numarası : 2019/599402


İşin Adı : Muğla İli Menteşe İlçesi Camikebir Mahallesi Gözcüler Evi Restorasyonu Yapılması Uygulama İşi
İhale Türü - Usulü : Yapım İşi - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin
a) Adresi : Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Emirbeyazıt Mah. Uğur Mumcu Bulvarı No:14 48000 - MENTEŞE / MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 0(252) 214 1096 – 0(252) 214 2219
c) Elektronik posta adresi : mbbfenisleri@mugla.bel.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Muğla İli Menteşe İlçesi Camikebir Mahallesi Gözcüler Evi Restorasyonu Yapılması Uygulama İşi.
b) Yapılacağı Yer : Muğla İli Menteşe İlçesi Camikebir Mahallesi 70 Ada 25 Parsel (Eski 13-14 Parsel)
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 150 takvim günüdür.

3- İhalenin / Ön Yeterlik / Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Daire Başkanlığı, İhale Odası, Emirbeyazit Mah. Uğur Mumcu Bulvarı No:14 48000 Menteşe/MUĞLA
b) Tarihi ve saati : 11.12.2019 - 14:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
b)İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.
c) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzla
ç) İdari Şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri.
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
f) İdari şartnamenin 5 inci maddesinde verilmesi halinde, teklif edilen fiyatlara ilişkin olarak idarenin tanımladığı her bir iş kaleminin yapım şartlarına uygun analizler.
g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları durumunda, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak ortaklığa ilişkin şartın korunduğunu gösteren belge.
İş ortaklığının her bir ortağı tarafından İdari Şartnamenin 7.1. maddesinin (a) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları durumunda, tüzel kişi ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin %70 oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi sunulacaktır. İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan ihalelere ilişkin iş deneyim belgeleri ile ilanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden önce yapılan ihalelere ilişkin 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenen iş deneyim belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz. İş deneyim belgesine konu işin yurt dışında yapılmış olması halinde; yapının tescilli taşınmaz kültür varlığı olduğuna ilişkin tescil kaydının ilgili ülkenin yetkili kurumlarınca yapılmış ve iş deneyime konu işin yapı denetim hizmetlerinin Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kamu kurumlarınca yürütülmüş olması ve bunların belgelenmesi zorunludur.
4.3.2. İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen teknik personel;
1) 1 adet Şantiye Şefi - Restorasyon Uzmanı Mimar ( En az 5 yıl deneyimli)
2) 1 adet Saha Mühendisi - İnşaat Mühendisi ( En az 5 yıl deneyimli)
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan (B) ÜSTYAPI (BİNA) İŞLERİ başlığı altındaki I. GRUP: BİNA İŞLERİ (RESMİ GAZETE SAYISI: 30453/M RESMİ GAZETE TARİHİ: 19.06.2018) ” kabul edilecektir. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 (Yüz Elli) Türk Lirası karşılığı Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Yapım İşleri İhale Şube Müdürlüğü, Emirbeyazit Mah. Uğur Mumcu Bulvarı No:14 48000 Menteşe/MUĞLA satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Yapım İşleri İhale Şube Müdürlüğü, Emirbeyazit Mah. Uğur Mumcu Bulvarı No:14 48000 Menteşe/MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 takvim günüdür.

12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.

15- Diğer hususlar:
İsteklilerin kendisi veya noter onaylı vekaletnameye haiz yetkili temsilcileri idarece onaylı ihale dokümanını 06.12.2019 tarihi saat 17:30’a kadar belgelerin aslını ibraz etmek suretiyle satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirmesi zorunludur. (İlgili Yönetmelik Madde 8 ve İdari Şartname Madde 4.1 ) İhale Doküman Bedeli, Muğla Büyükşehir Belediyesinin T.C. Ziraat Bankası Muğla Şubesi TR74 0001 0002 0135 7582 1950 02 IBAN numaralı hesabına yatırılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR