ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Rekonstrüksiyon uygulama işi yaptırılacaktır

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00887588
Şehir : Gaziantep / Şahinbey
Yayınlandığı Gazeteler

GAZİANTEP EKSPRES 03.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/547585
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
(178 Kalem) -Rekonstrüksiyon Uygulama İşi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.11.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Şahinbey Belediyesi - Encümen Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

PARSEL REKONSTRÜKSİYON UYGULAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR
ŞAHİNBEY BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası : 2018/547585
İşin Adı : Gaziantep İli,Şahinbey İlçesi, Kepenek Mahallesi,528 Ada,121-122-123 Parsellerin Rekonstrüksiyon Uygulama İşi
İhale Türü - Usulü : Yapım İşi - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Kolejtepe Mahallesi Yesil Cami Caddesi No: 8
b) Telefon ve faks numarası : 3422321111 - 3422323445
c) Elektronik posta adresi : ihale@sahinbey.bel.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.sahinbey.bel.tr
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : (178 Kalem) -Rekonstrüksiyon Uygulama İşi
b) Yapılacağı Yer : Kepenek Mahallesi/Şahinbey
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 240 takvim günüdür
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : Şahinbey Belediyesi - Encümen Salonu
b) Tarihi ve saati : 27.11.2018 - 11:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1.1 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.1 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.2.2 Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.
4.1.3 Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.
4.1.3.1 Bu Şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri.
4.1.3.2 Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.4 İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.4.1 Bu şartnamenin 5 inci maddesinde verilmesi halinde, teklif edilen fiyatlara ilişkin olarak idarenin tanımladığı her bir iş kaleminin yapım şartlarına uygun analizler.
4.1.4.2 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları durumunda, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak ortaklığa ilişkin şartın korunduğunu gösteren belge.
4.1.5 İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları durumunda, tüzel kişi ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin belge istenmeyecektir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1 İsteklinin Organizasyon Yapısına ve Personel Durumuna ilişkin Belgeler
a) Anahtar teknik perosnel istenilmemektedir.
b) Aşağıda belirtilen teknik personellere ilişkin taahhütname verilmesi gerekmektedir.
Personelin Unvanı Adet Minimum Tecrübe (İşteki Tecrübe Yılları)
Mimar 1 3
İnşaat Mühendisi 1 3
Makine Mühendisi 1 2
Elektrik Mühendisi 1 2
İhale üzerinde kalan isteklinin , taahhüt edilen teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içerisinde idareye sunması zorunludur.
İş ortaklığında teknik personel, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve diğer ortaklar tarafından karşılanabilir. Personel belgelendirilmesine ilişkin belgelerin idareye sunulduğu tarih itibariyle geçerli olması yeterlidir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak Taşınmaz Kültür Varlıklarının Restorasyon Uygulama İşlerinde B(I) grubu benzer işleri kabul edilecektir. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif [sadece fiyat esasına göre/ fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak] belirlenecektir.
6 - [ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli istekliler lehine %1 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.]
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TL (Yüzelli Türk Lirası) aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Şahinbey Belediyesi – Destek Hizmetler Müdürlüğü - İhale Takip Bürosu( Kolejtepe Mah. Yeşil Cami Caddesi No:8 Şahinbey / Gaziantep) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren180 takvim günüdür.
12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.
13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR