ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Prefabrik muhtarlık binaları ve dolmuş durakları yaptırılacaktır

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01025559
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

ZAFER 17.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/330896
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
7 ADET PREFABRİK MUHTARLIK VE 1 ADET PREFABRİK DOLMUŞ DURAĞI YAPTIRILMASI, YAPIM İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Çankaya/ANKARA
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.07.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
BİRLİK MAH. KAHİRE CAD. NO: 3 ÇANKAYA/ANKARA İHALE ODASI
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

ÇANKAYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PREFABRİK MUHTARLIK BİNALARI VE DOLMUŞ DURAĞI YAPTIRILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2019/330896

1-İdarenin
a) Adresi : BİRLİK MAHALLESİ KAHİRE CADDESİ NO:3 06610 YILDIZ ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3124427506 - 3124407257
c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@cankaya.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 7 ADET PREFABRİK MUHTARLIK VE 1 ADET PREFABRİK DOLMUŞ DURAĞI YAPTIRILMASI, YAPIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : ÇANKAYA
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : BİRLİK MAH. KAHİRE CAD. NO: 3 ÇANKAYA/ANKARA İHALE ODASI
b) Tarihi ve saati : 30.07.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİ'NDE YER ALAN B / III GRUBU İŞLERİNİ İÇEREN İŞ DENEYİM BELGELERİ BENZER İŞİN ESASLI UNSURU OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
İŞ DENEYİM BELGESİ OLARAK BU GRUBA AİT OLMAYAN ANCAK; İHALE KONUSU İŞİ DE İÇEREN BİR İŞ DENEYİM BELGESİNİN SUNULMASI HALİNDE, İHALE KONUSU İŞ TUTARININ TESPİT EDİLEBİLECEĞİ BİLGİ VE BELGELERİN DE TEKLİF KAPSAMINDA SUNULMASI ZORUNLUDUR.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ VEYA MİMARLIK BÖLÜMLERİNE AİT MEZUNİYET BELGELERİ VEYA DİPLOMALARI İHALE KONUSU İŞ VEYA İŞLERE DENK SAYILARAK KABUL EDİLECEKTİR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
En avantajlı teklif, 60 Teklif fiyat puanı, 40 Teknik değer ve teklifin yaklaşık maliyet ile uyumu puanı ( 6 Teknik değer puanı ve 34 teklifin yaklaşık maliyet ile uyumu puanı) olmak üzere toplam 100 puan üzerinden aşağıda belirtilen fiyat ve fiyat dışı unsurlara göre belirlenecektir.
Değerlendirme:
“Teklif Fiyatı” ile “Teknik değer ve Teklif/Yaklaşık Maliyet Uyumu” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif Fiyatı: (Teklif Fiyat Puanlaması: TFP): 60
Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyat sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif fiyat puanları; TFP = (TFmin / TF) x 60 formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
TFP : Teklif fiyat puanı,
TFmin : Geçerli teklifler arasındaki teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF : İsteklinin teklif fiyatını, ifade eder.
A.2. Teknik Değer ve Teklif/Yaklaşık Maliyet Uyum Puanlaması: TDMP : 40
(Teknik Değer Puanı: 6 - Teklif/Yaklaşık Maliyet Uyum Puanı:34)
Geçerli teklif veren isteklilere ait teknik değer ve teklif/yaklaşık maliyet uyumu niteliği puanlamasına ilişkin fiyat dışı unsurlar aşağıda gösterilmiştir.
A.2.1 Teknik değer fiyat dışı unsur (TDP) : 6
Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterlere uygun ve ihale konusu işi içerin bir iş deneyim belgesi tevsik edilmesi koşulu ile puanlamada kullanılması öngörülen fiyat dışı unsurdur. (Bu kapsamda sunulan belgeler, belgenin aslı veya aslına uygunluğu onaylı örnekleri sunulacaktır.)
Teknik değer fiyat dışı unsur puanlaması 6 tam puan üzerinden yapılacaktır.
TDP: Mezuniyet Belgesi sunanlar için 3 puan, yukarıda açıklanan kriterlere uygun İş Deneyim Belgesi sunanlar 6 puan alacaktır.
İş ortaklığında; pilot ortağın puanın % 80'inin, diğer ortakların punlarının toplamının ortalamasının % 20'sinin toplamı olarak değerlendirilecektir.
TDPP = TDP0*0,8
TDPÖort = (TDPÖ1+TDPÖ2+...+TDPn)/n
TDPÖ = TDPÖort*0,2
TDP = TDPP + TDPÖ
Bu formülde;
TDP : Teknik değer fiyat dışı unsur puanı,
TDP0 : Pilot Ortağın teknik değer fiyat dışı unsur puanı,
TDPP : Pilot Ortağın ağırlıklı teknik değer fiyat dışı unsur puanı,
TDPÖort : Özel Ortakların Teknik değer fiyat dışı unsur puanı ortalaması,
TDPÖ1 : 1'inci özel ortağın teknik değer fiyat dışı unsur puanı,
TDPÖ2 : 2'inci özel ortağın teknik değer fiyat dışı unsur puanı,
TDPÖn : n'inci özel ortağın teknik değer fiyat dışı unsur puanı,
TDPÖ : Özel Ortakların ortalama ağırlıklı teknik değer fiyat dışı unsur puanı,
ifade eder.
2.2. Teklif/Yaklaşık Maliyet Uyumu fiyat dışı unsur (MP):
Teklif/Yaklaşık Maliyet Uyumu Puanı: 34 Puan

Sıra No İş Kalemi Birimi Miktarı Asgari Teklif Oranı Azami Teklif Oranı Puan
9 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) M3 103,32 0,0169840 0,0283060 1
11 Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti TON 12,434 0,0685590 0,1142640 4
19 40 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) M2 380,443 0,0155280 0,0258790 1
30 AHŞAP KOMPOZİT PREFABRİK YAPI KAPLAMA İŞLERİ M2 1547,972 0,3760400 0,6267330 21
31 AHŞAP KOMPOZİT DİREK İŞLERİ M 146,4 0,0217860 0,0363090 1
32 PENCERE KENARLARI AHŞAP KOMPOZİT MERTEK İŞLERİ M 286,64 0,0166770 0,0277940 1
33 SÜPÜRGELİK İŞLERİ M 1024,48 0,0237460 0,0395770 1
34 90*200 CM ÇELİK KAPI YAPILMASI ADET 8 0,0138140 0,0230230 1
36 SHİNGLE M2 363,28 0,0142770 0,0237940 1
60 18.000 Btu/h Soğutma Kapasitesinde Duvar Tipi Split Klima AD 7 0,0220720 0,0367870 1
83 Proje Çizimi ve Onaylatılması AD 8 0,0154630 0,0257720 1
TOPLAM 34

İş kalemleri için isteklilerce teklif edilen her işi kalemine ilişkin hesaplanan tutarın toplam teklif bedeline oranının, her bir iş kalemi için belirlenen (Asgari Teklif Oranı) - (Azami Teklif Oranı) aralığında (bu oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda ilgili iş kaleminin karşısında yer alan puanlar verilecektir; aralığın dışında kalması halinde o iş kalemleri için puan alamayacaklardır.
Teklif /Yaklaşık maliyet uyum puanı (MP): Her bir iş kalemi için alınan puanların toplamında oluşur.
Teknik Değer ve Teklif/Yaklaşık Maliyet Uyum Toplam Puanı: TDMP
TDMP: TDP+MP
A.3. Toplam Puan (TP)
Toplam puan, Teklif Fiyat Puanı ile Teknik Değer ve Teklif/Yaklaşık Maliyet Uyum puanının toplamıdır.
TP=TFP + TDMP
B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif: Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.
Not: (Toplam Puan, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.)
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BİRLİK MAH. KAHİRE CAD. NO: 3 1. KAT ÇANKAYA/ANKARA YAPI BÖLÜMÜ İHALE BÜROSU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR