DSİ 103. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ- BATMAN

Pompa istasyonlarının devreye alınması yapılacaktır

DSİ 103. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ- BATMAN

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01120036
Şehir : Batman
Yayınlandığı Gazeteler

BATMAN 23.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/722871
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Batman Sol Sahil Sulaması P1 ve P2 Pompa İstasyonlarında bulunan 6 adet 1250kW ve 5 adet 1000kW pompa motorlarının kontrollerinin yapılarak arızalı çıktığı takdirde çalışır hale getirilmesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
DSİ 10. (Diyarbakır) Bölge Müdürülüğü sınırları içerisinde Batman İl Merkezi içerisinde
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.02.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, 601 Nolu Başkanlık Toplantı Salonu, İnönü Bulvarı Yücetepe/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

PROJE VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BATMAN SOL SAHİL SULAMASI P1 VE P2 POMPA İSTASYONLARININ DEVREYE ALINMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2019/722871

1-İdarenin
a) Adresi : Devlet Mahallesi, İnönü Bulvarı No: 16 06100 ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3124545350 - 3124545305
c) Elektronik Posta Adresi : proje@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Batman Sol Sahil Sulaması P1 ve P2 Pompa İstasyonlarında bulunan 6 adet 1250kW ve 5 adet 1000kW pompa motorlarının kontrollerinin yapılarak arızalı çıktığı takdirde çalışır hale getirilmesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : DSİ 10. (Diyarbakır) Bölge Müdürülüğü sınırları içerisinde Batman İl Merkezi içerisinde
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, 601 Nolu Başkanlık Toplantı Salonu, İnönü Bulvarı Yücetepe/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 11.02.2020 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Bu ihalede benzer iş olarak, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan DII veya DIII Grubu işler kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Elektrik Müh.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme “fiyat” ile “kalite nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif Fiyat Puanı (TFP) (50 PUAN)
Teklif fiyat puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları;
TFP = TFmin / TF x 50 formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
TFP: İsteklinin fiyat puanı,
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif ettiği fiyatı ifade eder.
A.2. Kalite Nitelik Puanı, (KNP) (50 PUAN)
Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan kalite nitelik puanlaması (50) tam puan üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacaktır. Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyatın; isteklinin toplam teklif fiyatına olan oranı (TF) hesaplanacak ve bu orana göre İdarenin belirlediği tabloda belirtilen puanlar verilecektir.

SIRA NO İŞ KALEMİ / İŞ GRUBU NO. MİNİMUM TEKLİF ORANI (%) MAKSİMUM TEKLİF ORANI (%) PUAN
ÖZEL ELK-1 22,40 30,79 13,00
ÖZEL ELK-2 10,96 15,07 7,00
ÖZEL ELK-4 9,61 13,22 6,00
ÖZEL MEK-1 7,75 10,66 4,00
ÖZEL ELK-5 3,20 4,41 2,00
ÖZEL İNS-1 3,08 4,23 2,00
ÖZEL ELK-7 2,88 3,96 2,00
ÖZEL İNS-3 2,59 3,56 1,50
ÖZEL ELK-3 2,40 3,30 1,50
İş Grubu-1* 5,66 7,78 3,50
İş Grubu-2** 5,92 8,14 5,00
İş Grubu-3*** 3,54 4,87 2,50
TOPLAM 50,00

* İş Grubu 1’i oluşturan iş kalemleri: ÖZEL İNS-9, ÖZEL İNS-2, ÖZEL İNS-4, ÖZEL İNS-10, ÖZEL İNS-11, ÖZEL İNS-6, ÖZEL İNS-5, ÖZEL İNS-8, ÖZEL İNS-7, 25.017/İB-1
** İş Grubu 2’yi oluşturan iş kalemleri: ÖZEL ELK-8, ÖZEL ELK-6, 1.a/001, 22.4.2/004, 32.15-11, 6.3/021, 32.15-13, 32.15-12, 727-535, 727-528, 20,5, 24.7.2.46, 727-533, 30.2.002, 32-25-5, 32-25-4, 32-25-3, 790-308, 727-527, 32-25-21, 32-25-20, 32-25-19, 718-203, 32.14, 727-513, 24.7.2.17, 727-522, 30.2.003, 32-23-2, 880-396/2, 13,1, 13,2, 37062, 13,3, 724-602, 723-401
*** İş Grubu 3’ü oluşturan iş kalemleri: ÖZEL MEK-2, ÖZEL MEK -7, ÖZEL MEK-3, ÖZEL MEK-5, ÖZEL MEK-4, ÖZEL MEK-6
A.2.1. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.
A.2.2. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır.
A.2.3. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri/iş grupları için puan alamayacaklardır.
A.2.4. Kalite nitelik puanı, her bir iş kalemi/iş grubu için verilen puanların toplamıdır.
A.3. Toplam puan
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite nitelik puanının toplamıdır.
TP = TFP + KNP
B.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.
Not: (Toplam Puan, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.)

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, 523 Nolu Oda İnönü Bulvarı Yücetepe/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.16/07/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR