İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Peyzaj işleri yaptırılacaktır

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01039391
Şehir : İstanbul / Beykoz
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE DAMGA 18.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/19050754
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.09.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Kuzey Kampüsü Senato Odası
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Yapım İşi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ UNKAPANI YERLEŞKESİ VE PENDİK SUAM HASTANESİ PEYZAJ İŞLERİ YAPIM İŞİ İHALE İLANI

T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Unkapanı Yerleşkesi ve Pendik SUAM Hastanesi Peyzaj İşleri yapım işi Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 16’ ncı maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası :2019/19050754
1. İdarenin
a. Adresi : T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Mahallesi Ekinciler
Cad. No:19 Kavacık/İstanbul
b. Telefon ve faks numarası : 0216 681 53 59-0216 681 53 18
c. Elektronik Posta Adresi : satinalma@medipol.edu.tr
ç. İhale Dokümanının Görülebileceği ve : T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Satınalma ve Tedarik
Satınalınabileği Adres Yönetim Ofisi Kuzey Kampüs Kavacık/İstanbul
d. İhale Dokümanı Satış Bedeli :100,00 TL (İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını
satınalmaları zorunludur. )
e. İhale doküman bedelinin yatırılacağı :T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire
banka hesabı: Başkanlığı (Hesap Adı: İstanbul Medipol Üniversitesi - IBAN TR38
0001 2009 8960 0010 2609 38)
f. İhale Usulü :Açık İhale Usulü- Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale
Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi
2. İhale konusu yapım işinin
a. Niteliği, türü ve miktarı : T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Unkapanı Yerleşkesi ve
Pendik SUAM Hastanesi Peyzaj İşleri yapım işi
(Ayrıntılı bilgi ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnamededir).
b. Yapılacağı yer : İstanbul ili Fatih (Unkapanı) ilçesinde bulunan T.C. İstanbul Medipol
Üniversitesi Unkapanı Yerleşkesi ile Pendik ilçesinde bulunan T.C.
İstanbul Medipol Üniversitesi Pendik SUAM Hastanesi
c. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç. İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.
3. İhalenin
a. Yapılacağı yer : T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Kuzey Kampüsü Senato Odası
b. Tarihi ve saati : 03.09.2019 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.1.3. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.4. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Peyzaj Mimarları Odası Büro Tescil Belgesi.
4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan XVIII (Saha İşleri) grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Peyzaj Mimarı
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Kuzey Kampüsü Satınalma ve Tedarik Yönetim Ofisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
12. Diğer hususlar:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yapım islerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer iş grupları tebliğde yer alan (B)/II.GRUP: Bina İşleri grubundaki yapım işlerinde sınır değer (1,00) olarak uygulanacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR