İSTANBUL AĞAÇ PEYZAJ EĞİTİM HİZM VE HAYV BAHÇ. İŞL.TİC.A.Ş.

Parklar, kavşaklar, havuzlar ve kamu bahçelerinde revizyon ve yapım işi ihale edilecektir

İSTANBUL AĞAÇ PEYZAJ EĞİTİM HİZM VE HAYV BAHÇ. İŞL.TİC.A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01048035
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

ORTADOĞU 09.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/408239
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Avr.Yakası İBBN'in sorumluluk sahası olan park, bahçe, yeşil alan, kavşak, yol kenarı, orta refüj ve kamu bahçelerinde 641 adet ve toplam yaklaşık 39.637.000 m2 alan mahallerde yer alan sert zemin ve yeşil alanların onarım, revizyon ve yapım işleri. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.10.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Güzeltepe Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:33 EyüpSultan/İSTANBUL-Erguvan Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

İSTANBUL AĞAÇ VE PEY EĞİ.HİZ.HAY.BAH. İŞL.SAN.TİC.A.Ş

İstanbul Geneli Parkları, Kavşakları, Havuzları Ve Kamu Bahçelerinde Revizyon Ve Yapım İşi Kapsamında; Avrupa Yakası Parkları, Kavşakları, Havuzları Ve Kamu Bahçelerinde Revizyon Ve Yapım İşi (2019 Yılı) yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2019/408239
1-İdarenin
a) Adresi : Güzeltepe Mahallesi. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı. No: 33 34060 Alibeyköy EYÜPSULTAN/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2126000000 - 2126000099
c) Elektronik Posta Adresi : bilgi@agac.istanbul
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı :

Avr.Yakası İBBN'in sorumluluk sahası olan park, bahçe, yeşil alan, kavşak, yol kenarı, orta refüj ve kamu bahçelerinde 641 adet ve toplam yaklaşık 39.637.000 m2 alan mahallerde yer alan sert zemin ve yeşil alanların onarım, revizyon ve yapım işleri.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : İstanbul Avrupa Yakası
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Güzeltepe Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:33 EyüpSultan/İSTANBUL-Erguvan Salonu
b) Tarihi ve saati : 02.10.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ'de Yer Alan “A-XVIII Gurubu İşler” Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
: İnşaat Mühendisliği veya Peyzaj Mimarlığı Diplomaları iş deneyim belgesi olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması
“Teklif fiyatı puanlaması60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 60) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde;
TP: Teklif puanı,
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı,
ifade eder.” Şeklinde,
A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması
“Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sıra No Poz No Tanımı Birimi Oran
5 14.012/2 El ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta dar derin kazı yapılması metreküp 0,35
24 23.00903/16 TAKVİYE PROJELERİ İÇİN KİRİŞ VE KOLONLARDA NERVÜRLÜ DEMİR FİLİZİ EKLENMESİ (16MM DEMİR ÇAPINDA,100CM FİLİZ BOYUNDA,30CM DELİK DERİNLİĞİNDE) adet 0,50
25 23.243/13 30*30 cm ebadında 0.50 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması metrekare 0,35
26 23.243/23A 30*30 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alümünyum plakadan (en aw 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması metrekare 0,55
41 İBB25.0810/1 ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLE CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI metrekare 0,15
42 KGM/17.144/K DOĞAL KÜÇÜK PARKE TAŞI İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI metrekare 0,45
46 KGM/4475 3 CM KALINLIKTA MASTİK ASFALT KAPLAMA YAPILMASI VE ÜZERİNE BİR TABAKA SATIH KAPLAMA ÇEKİLMESİ metrekare 0,25
49 KGM/6405/S-M 5 CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA 1 M2 ASFALT BETONU AŞINMA TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ SERTAŞ VE MODİFİYE BİTÜM İLE) metrekare 0,20
62 SNBF.27-Y Şantiye dışına kamyonla kazı malz. ve moloz nakli ton 1,00
63 Y.15.001/1A Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı) metreküp 0,25
64 Y.15.001/2B Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı) metreküp 0,20
72 Y.16.050/14 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) metreküp metreküp 0,35
73 Y.16.050/15 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) metreküp 0,25
75 Y.17.002/A Ocak taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması metreküp 1,80
76 Y.17.031/A Ocaktan çaplanmış moloz taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması metreküp 0,25
79 Y.18.201/A101 Üst ve alt kiremit (alaturka) ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (150 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) (3 Latalı sistem) metrekare 0,20
90 Y.19.055/053 5 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (min. 120 kg/m3 yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (mantolama) metrekare 0,35
93 Y.19.090/001A Bazalt agregalı (gri) yüzey sertleştirici ve kür uygulaması (taze betonda) metrekare 0,15
97 Y.21.001/02 Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması metrekare 0,20
98 Y.21.001/03 Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması metrekare 0,30
107 Y.23.010 Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil) ton 0,80
108 Y.23.014 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması ton 1,20
109 Y.23.015 Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. ton 0,85
111 Y.23.167 Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine konulması (su depoları ve benzeri) kilogram 0,40
112 Y.23.176 Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması kilogram 0,20
114 Y.23.244/F Naturel-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması kilogram 0,25
136 Y.26.020/305A 4 cm kalınlığında andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30cmxserbest boy) metrekare 0,45
137 Y.26.020/311A 4 cm kalınlığında mucartalı andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30cmxserbest boy) metrekare 0,30
138 Y.26.020/325 3 cm kalınlığında andezit levha ile duvar kaplaması yapılması (30cmxserbest boy) metrekare 0,55
152 YFZ.İ.002 4 CM GRİ GRANİT PLAK İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPIMI metrekare 1,30
153 YFZ.İ.003 TAMBURLANMIŞ BERGAMA GRANİT TAŞ İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (30x15x6 CM) metrekare 0,80
155 YFZ.İ.005 TAMBURLANMIŞ BERGAMA GRANİT TAŞ İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (10x20x8 CM) metrekare 0,35
158 YFZ.İ.008 10x15x50 CM BOYUTLARINDA GRANİT BORDÜR TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ metre 0,20
159 YFZ.İ.009 15x20x50 CM BOYUTLARINDA GRANİT BORDÜR TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ metre 0,35
160 YFZ.İ.010 KAYRAK TAŞI İLE HARÇ DERZLİ DÖŞEME YAPILMASI metrekare 0,20
161 YFZ.İ.011 KAYRAK TAŞI İLE ÇİM DERZLİ DÖŞEME YAPILMASI metrekare 0,20
167 YFZ.İ.017 PODİMA TAŞI İLE DESENLE DÖŞEME KAPLAMA YAPILMASI NAKLİYE DAHİL metrekare 0,20
182 YFZ.İ.040 5 CM KALINLIKTA DOĞAL TAŞLAR İLE DUVAR ÜSTÜ HARPUŞTA YAPILMASI metrekare 0,15
188 129.101 Sprey tip pop-up spring adet 0,15
189 129.151 Rotor Tip Pop-Up Spring (1/2") adet 0,55
214 204.814/C Dış Çap ø63 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru (bina dışında toprağa döşenmesi polietilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) metretül 0,20
216 204.816/C Dış Çap ø90 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru (bina dışında toprağa döşenmesi polietilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) metretül 0,25
217 204.817/C Dış Çap ø110 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru (bina dışında toprağa döşenmesi polietilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) metretül 0,25
222 210.628 Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 50 Ø mm, 2" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) adet 0,35
249 T.YFZ.053 1/2 GİRİŞLİ ROTATOR SPRİNK ATIŞ YARIÇAPI 2-9 MT. adet 0,25
251 T.YFZ.055 490*410 İÇTEN MENTEŞELİ KOMPOZİT VANA KUTUSU adet 0,40
398 PBF.003 SIK DİKİLEN ÇALILARIN ÇAPALANMASI metrekare 1,10
399 PBF.003/A GÜL ALANLARININ ÇAPALANMASI metrekare 0,70
400 PBF.004 YER ÖRTÜCÜ VE MEVSİMLİK ÇİÇEKLERİN DİKİMİ adet 2,20
402 PBF.005/Ç 30*30 CM ÇUKUR AÇILMASI VE TOPRAKLI FİDAN DİKİLMESİ adet 0,35
403 PBF.005/Ç1 20*25 CM ÇUKUR AÇILMASI VE TOPRAKLI FİDAN DİKİLMESİ adet 0,20
404 PBF.005/Ç2 30*40 CM ÇUKUR AÇILMASI VE TOPRAKLI FİDAN DİKİLMESİ adet 0,35
405 PBF.006 EL İLE 60 cm ÇAPINDA 80 cm. DERİNLİĞİNDE FİDAN ÇUKURU AÇILMASI VE TOPRAKLI FİDAN DİKİMİ adet 0,60
406 PBF.007 EL İLE 1x1x1 M. DERİNLİĞİNDE (AĞAÇ) FİDAN ÇUKURU AÇILMASI VE TOPRAKLI FİDAN DİKİMİ adet 0,30
407 PBF.007/A EL İLE 1,5x1,5x1,5 M. DERİNLİĞİNDE (AĞAÇ) FİDAN ÇUKURU AÇILMASI VE TOPRAKLI FİDAN DİKİMİ adet 0,30
411 PBF.009 ÇİM SAHA TANZİMİ dekar 0,30
412 PBF.010 HAZIR KESME KÜLTÜR ÇİMİ TEMİNİ VE SERİLMESİ metrekare 1,95
413 PBF.012 İDARE MALI BİTKİSEL TOPRAĞIN EL İLE SERİMİ (EL İLE MAX. 15 CM. KALINLIKTA) metreküp 0,90
414 PBF.012/A MAKİNA İLE BİTKİSEL TOPRAĞIN SERİLMESİ metreküp 0,15
415 PBF.012/C İDARE MALI BİTKİSEL TOPRAĞIN EL İLE SERİMİ (EL İLE MAX. 15 CM. KALINLIKTA) (NAKLİYE DAHİL) metreküp 0,80
417 PBF.014 AĞAÇLARIN BUDANMASI, YAN DALLARIN ALINMASI ve TEPE TACININ YAPILMASI adet 0,20
419 PBF.016/A SIK DİKİLEN ÇALILARDA VE GÜLLERDE MAKİNE İLE FORM BUDAMASI YAPILMASI metrekare 0,55
420 PBF.017 420 PBF.017 YER ÖRTÜCÜ VE MEVSİMLİK ÇİÇEK BAKIMI dekar 0,25 dekar 0,25
421 PBF.018 MAKİNA İLE ÇİM VE ÇAYIR BİÇİLMESİ dekar 2,40
422 PBF.019 ORTA VE YAN REFÜJLER İLE KAVŞAKLARDA MAKİNA İLE ÇİM VE ÇAYIR BİÇİLMESİ dekar 1,90
423 PBF.020 MOTORLU TIRPAN İLE ÇİM VE ÇAYIR BİÇİLMESİ dekar 1,90
424 PBF.022 ÇİM ALANLARDAKİ YABANİ OT TEMİZLİĞİ dekar 0,15
426 PBF.029 TANKERLE DEPOLARA SU DOLDURULMASI ton 0,25
427 PBF.035 ÇÖP NAKLİ ton 2,50
428 PBF.041 PARK, YOL, KAVŞAK VE KORU ALANLARINDA DİRİ ÖRTÜ (FUNDALARIN) KESİLMESİ VE TEMİZLENMESİ dekar 0,45
TOPLAM 40,00


Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %70 - %130 aralığında (%70 ve %130 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %70 - %130 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.
A.3. Toplam puan
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli
Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
TTP: İsteklinin toplam puanı,
ifade eder. “
Şeklinde Hesap Yöntemi Oluşturulmuştur.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Güzeltepe Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:33 EyüpSultan/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR