BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Park yapımı ile mevcut parkların onarımı yapım işi ihale ilanı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00852396
Şehir : İstanbul / Başakşehir
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ MESAJ 15.08.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2018/405314
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
208 adet iş kalemi (inşaat, tesisat ve elektrik iş kalemleri) park yapılması, ile mevcut parklarda, yeşil alan ve refüjlerde bakım-onarım işlerinin yapılması Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Başakşehir Geneli Park ve Yeşil Alanlar ile Şamlar Tabiat Parkı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.09.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Başak Mah. 5.Etap 1.Kısım Akşemsettin Cad. No:3 Başakşehir/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞAKŞEHİR İLÇESİNDE PARK YAPIMI İLE MEVCUT PARKLARIN ONARIMI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2018/405314

1-İdarenin
a) Adresi : Başak Mah. 5.Etap 1.Kısım Akşemsettin Cad. No:3 Başakşehir/İSTANBUL Başakşehir BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124440669 - 2126226095
c) Elektronik Posta Adresi : caglar.yucel@basaksehir.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 208 adet iş kalemi (inşaat, tesisat ve elektrik iş kalemleri) park yapılması, ile mevcut parklarda, yeşil alan ve refüjlerde bakım-onarım işlerinin yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : :Başakşehir Geneli Park ve Yeşil Alanlar ile Şamlar Tabiat Parkı
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 410 (dört yüz on) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Başak Mah. 5.Etap 1.Kısım Akşemsettin Cad. No:3 Başakşehir/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 06.09.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
Cinsi ve Çeşidi Özelliği Miktar Kendi Malı Olma Şartı
Ekskavatör Dizel turbo şarjlı motor, motor gücü en az 160 hp (120Kw), koparma gücü en az 13.500kg, Kazma Derinliği en az 6m, Kule dönüşü 360º ve dönüş hızı en az 9 devir/dk., Standart kepçe kapasitesi en az 1,5m3 olacaktır. 1 Hayır
Kazıcı-Yükleyici Motor gücü en az 91 Hp (68 Kw) gücünde 390 Nm tork üreten, 4x4 çekerli, Full Powershift (4/4) şanzımanlı, kazma derinliği maks. 5460 mm, Kol kopartma kuvveti 2255 kgf, Kazıcı kepçe kopartma kuvveti min 6228 kgf, Yükleyici kepçe kopartma kuvveti en az 6530 kgf olacaktır. 2 1 Adet
Park-Bahçeler Bakım ve Onarım Aracı Kapalı kasa, hidrolik jeneratörlü, elektrikli vinçli, azami yüklü ağırlığı en az 7000kg, en az 107 Hp (80 Kw) gücünde 350 Nm tork üreten, en az 2.998cc motor hacimli, ABS fren sistemli, arkada çift tekerli, hidrolik direksiyonlu olacaktır. 1 Evet
Çift Kabin Kamyonet (4x4) Azami yüklü ağırlığı 3.200 kg, en az 120 bg (90 Kw) gücünde, en az 2.198cc motor hacimli, 4x4 çekerli, ABS+EBS fren sistemli, klimalı, 6 ileri 1 geri şanzımanlı, hidrolik direksiyonlu olacaktır. 1 Evet
Damperli Kamyon (4x4) Azami yüklü ağırlığı 18.000kg, en az 280 Hp (210Kw) gücünde, en az 6.300cc motor hacimli, Arka aks diferansiyel kilitli, 4x4 çekerli, ABS fren sistemli, hız sınırlayıcılı, hidrolik direksiyonlu, klimalı, kısa kabinli olacaktır. 2 1 Adet
Küçük Silindir Motor gücü en az 32,6 hp (24,3 kw), çalışma ağırlığı kabinli en az 2.400 Kg., aks yükü (ön /arka) en az 1.240 kg., ortalama statik lineer yük (ön) santimetrede 10,3 kg., 3 silindirli motorlu, acil durdurma butonlu olacaktır. 1 Hayır
Binek Oto 2017 model ve üzeri, OGS/HGS'li, dizel, şoförsüz, kasko ve sigortalı, aylık 4 depo yakıt istekli tarafından karşılanacaktır. 1 Hayır

İsteklilerin; kendi malı olma şartının istendiği tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanların yukarıda özelliklere ve teknik şartnamelerine uygun olduğunu tesvik etmek için aşağıdaki belgelerden uygun olanlarını teklif kapsamında sunulması zorunludur
a) İsteklinin kendi malı olması istenen tesis, makine, teçhhizat ve diğer ekipmanın teknik kriter ve özelliklerine ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilecek,aday ve istekliler de kendi malı olan tesisi,makine,teçhizat ve diğer ekipmanı:ruhsat,demirbaş veya amortisamn defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali mişavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ile tesvik edeceklerdir.
b) Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.
İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan A/XVIII grubu işler kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi veya Mimarlık.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 350 TRY (Türk Lirası) karşılığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü - Bahçeşehir Başkanlık Binası (İhale Tarihinde; Başakşehir Başkanlık Binası) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Başak Mah. 5.Etap 1.Kısım Akşemsettin Cad. No:3 Başakşehir/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR