SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Park yapılması ve mevcut parkların tamiratı, bakımı yaptırılacaktır

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00872993
Şehir : Adana / Seyhan
Yayınlandığı Gazeteler

EGEMEN 09.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2018/490921
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
256 kalemden oluşan Muhtelif Park Yapılması ve Mevcut Parkların Tamiratının ve Bakımının Yapılması İşi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Adana İli Seyhan İlçesi sınırları içerisinde.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.11.2018 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ ENCÜMEN SALONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE MUHTELİF PARK YAPILMASI VE MEVCUT PARKLARIN TAMİRATININ VE BAKIMININ YAPILMASI İŞİ
SEYHAN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜSEYHAN İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE MUHTELİF PARK YAPILMASI VE MEVCUT PARKLARIN TAMİRATININ VE BAKIMININ YAPILMASI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2018/490921

1-İdarenin
a) Adresi : DÖŞEME MAHALLESİ TURHAN CEMAL BERİKER BULVARI 89 SEYHAN SEYHAN/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 3224324367 - 3224361832
c) Elektronik Posta Adresi : fenihale@seyhan.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 256 kalemden oluşan Muhtelif Park Yapılması ve Mevcut Parkların Tamiratının ve Bakımının Yapılması İşi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Adana İli Seyhan İlçesi sınırları içerisinde.
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 365 (üç yüz altmış beş) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ ENCÜMEN SALONU
b) Tarihi ve saati : 02.11.2018 - 09:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
İşin süresi boyunca kullanılacak araçlardan ÇKP01- Çift Kabin Pick-Up (4+1 kişilik) , P 02- Burunsuz Damperli Kamyon ve P03- Lastik Tekerlekli Kanal Kazıcı araçlara ilişkin yüklenicinin kendi malı veya işin süresince kiralandığına dair noter sözleşmesi olan belge, sözleşmeden önce İdareye sunulacaktır.
P 01- Çift Kabinli Yol Yıkama ve Toz Bastırma Aparatlı Su Tankeri aracı İsteklinin kendi malı olacaktır. Kendi malı olduğuna dair evrak, teknik özellikleri ile birlikte ihale dosyasında sunulacaktır.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Bu ihalede benzer iş olarak yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğinde yer alan (A) Alt Yapı İşleri XVIII.grup saha işleri grubu benzer iş olarak kabul edilecektir
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Peyzaj Mimarlığı


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A- Değerlendirme ihaleye katılım şartlarını sağlayan, belgeleri tam ve eksiksiz olan isteklilerin teklifi ile ilgili olarak “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması 50 Puan (TFP)
Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TFP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde;
TFP: İsteklinin Teklif puanı,
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder.

A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (KTDP) 50 Puan) :
İş Kalemlerinin Teklif Fiyat Nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait İş Kalemlerinin Teklif Fiyat Nitelik puanlamasına konu iş kalemleri listesi aşağıda sunulmuştur.
TEKLİF FİYAT NİTELİK PUANLAMASINA ESAS İŞ KALEMLERİ

S.NO POZ NO İMALATIN CİNSİ BİRİM
1 14.012/2 EL İLE HER DERİNLİKTE YUMUŞAK VE SERT TOPRAKTA DAR DERİN KAZI YAPILMASI M3
4 17.214/İB-6/PARK-02 PREFABRİK KİLİTLİ BETON PARKE TAŞ DÖŞENMESİ ( H=6 cm KALINLIĞINDA NATUREL RENKLİ ) M2
9 3362/R.Y.O./PARK-42 PREFABRİK BETON YAĞMUR OLUĞU DÖŞENMESİ ( 30 / 10 cm SERBEST BOY KIRMIZI RENKLİ KANAL ELEMANI İLE ) MT
10 3362/RB/PARK-09 15X10X70 CM EBATLARINDA KIRMIZI RENKLİ PREFABRİK BETON BORDÜR DÖŞENMESİ MT
12 3362/RB/PARK-13 20X15X70 CM EBATLARINDA KIRMIZI RENKLİ PREFABRİK BETON BORDÜR DÖŞENMESİ MT
16 ANALİZ/PB-12 RENKLİ TABAN TUĞLALARI İLE YER DÖŞEMESİ YAPILMASI M2
22 KGM/6040 TEMEL YAPILMASI [KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE (1")] M3
24 N.01 YUMUŞAK VE SERT TOPRAK KAZISININ NAKLİYESİ M3
27 N.05 KIRMATAŞ VE TEMEL MALZEME NAKLİ M3
33 PİYASA-2 "SBR KARO KAUÇUĞUN TEMİNİ VE BETON ZEMİN ÜZERİNE YAPIŞTIRILMASI (40*40*2 CM) M2
34 PİYASA-2,5 CM EPDM 2,5 CM EPDM YÜZEYLİ YERİNDE DÖKME ZEMİN KAPLAMA YAPILMASI M2
41 Y.16.050/14 BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLA BASILAN, C 20/25 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA, GRİ RENKTE, NORMAL HAZIR BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL) M3
44 Y.23.011/SB NERVÜRLÜ ÇELİK HASIRIN YERİNE KONULMASI 3,001-10,000 KG/M2 (10,000 KG/M2 DAHİL) TON
156 37.092/2/PB BİTKİSEL TOPRAĞIN TEMİNİ M3
157 37.092/3/PB BİTKİSEL TOPRAĞIN (ORTALAMA 20- 30 CM KALINLIKTA) SERİLMESİ VE ÇİM TOHUMU EKİMİNE HAZIR HALE GETİRİLMESİ M3
159 ANALİZ/PB-06 FİDAN DİPLERİNE İKİLİ KAZIK ÇAKILMASI VE FİDANA BAĞLANMASI ADET
160 ANALİZ/PB-07 FİDAN DİPLERİNE ÜÇLÜ KAZIK ÇAKILMASI VE FİDANA BAĞLANMASI ADET
162 ANALİZ/PB-09 BİTKİ DİKİM HARCI HAZIRLANMASI VE FİDAN DİKİMLERİNDE KULLANILMASI M3
163 KGM/15.047/K/PB ARAZÖZ İLE FİDAN, ÇİM VE ÇALILARIN SULANMASI TON
171 KGM/37.072/PB2 ÇİM ALANLARIN HORTUMLA SULANMASI M2
173 KGM/37.088/PB1 ÇİM VE ÇİCEKÇİLİK SAHALARDA YABANİ OTLARIN TEMİZLENMESİ M2
176 KGM/4376/PB BETON VE HER NEVİ ASFALT YOLLARIN EL İLE SÜPÜRÜLMESİ DA
178 N/PB-01 ARAZÖZLE SU NAKLİ TON
179 N/PB-02 ATIK NAKLİ TON
238 726.306 BORUSUZ SERBEST DÖŞENEN TOPRAKLAMA HATTI 35 MM2 MTYaklaşık Maliyet Oranı(YMO): Fiyat dışı unsur olarak belirlenen İş kaleminin, yaklaşık maliyetteki fiyatının yaklaşık maliyete oranıdır.

Teklif Maliyet Oranı (TMO): Fiyat dışı unsur olarak belirlenen iş kalemin teklif tutarının toplam teklif fiyatına oranıdır.

Yaklaşık Maliyet Oranından Sapma (YM0S)=(1-(TM0/YM0))X100
Yukarıdaki formül ile elde edilen değer -%25 Tablo da verilen tüm fiyat dışı unsur olarak belirtilen iş kalemleri için ayrı ayrı puanlama yapılacaktır. Bu puanların toplamı İsteklinin Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması puanı olacaktır

A.3. Toplam puan (TP)
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
TP = TFP + KTDP

A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli
Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;
FDTF = (ETF x 100) / TP formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
TP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder.
B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜD.İHALE ŞUBESİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE ŞUBESİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR