SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Park ve yeşil alanlarda yapım ve onarım işi yaptırılacaktır

SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01131626
Şehir : İstanbul / Silivri
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRHABER 14.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/70388
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
228 Kalem Muhtelif ( İnşaat Elektrik, Sulama Tesisatı) Yapım, Tamir ile bu işlere bağlı olan çeşitli Mal Alımları. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.03.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Silivri Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü - Alipaşa Mahallesi Açar Sokak No: 3 Silivri / İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2020 YILI SİLİVRİ GENELİNDE PARK VE YEŞİL ALANLARDA YAPIM VE ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR
SİLİVRİ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ


2020 Yılı Silivri Genelinde Park Ve Yeşil Alanlarda Yapım Ve Onarım yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2020/70388

1-İdarenin
a) Adresi : Alibey Mah. Turgut Özal Bulvarı No:3 SİLİVRİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 444 20 47 Dahili 1628 - 1622 - 212 736 1040
c) Elektronik Posta Adresi : parkbahce@silivri.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 228 Kalem Muhtelif ( İnşaat Elektrik, Sulama Tesisatı) Yapım, Tamir ile bu işlere bağlı olan çeşitli Mal Alımları.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Silivri İlçesi ve bağlı mahalleleri
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 250 (iki yüz elli) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : : Silivri Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü - Alipaşa Mahallesi Açar Sokak No: 3 Silivri / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 09.03.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Bu iş için Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A GURUBU XVIII. GRUP: SAHA İŞLERİ benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi, Peyzaj Mimarı, Orman Mühendisi


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
PUANLAMA
A. Değerlendirme, isteklinin “Teklif Tutarı İle Fiyat Dışı Unsurlar” üzerinden alacağı puanlar toplanmak suretiyle yapılacaktır.
A.1. Teklif Tutarı Puanlaması
Teklif puanları; TP = (TTmin x 50) / TT formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde; TP: Teklif puanı, TTmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif tutarı, TT: İsteklinin teklif tutarını ifade eder.
A.2. Fiyat Dışı Unsurlar Puanlaması
Fiyat Dışı Unsurların Puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait Fiyat Dışı Unsurların puanlamasına konu kalemler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir

Sıra No Tanımı Puanlama
1 Çim ve Çiçeklik sahaların tanzimi 3
2
Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması
1
3 Nervürlü çelik hasırın temini, yerine konulması 3.001-10.000 kg\m2 (10.000 kg/m2 dahil) 1
4 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 1
5 6 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) 1
6 Mozaik yüzeyli parke taşı temini nakli ve döşenmesi (10*10 *8) 2
7 İdare malı her ebatta parke taşının nakli ve döşenmesi 2
8 Jiletli tel temini ve çit direkleri arasına gerilerek bağlanması(60 cm çapında,helozonik) 2
9 İşlenerek dekore edilmiş her çeşit demirden parmaklık, korkuluk v.b.dekoratif (perforje) imalat yapılması ve yerine konulması 1
10 Düz şev elemanı ile duvar yapılması(381*330*210) 2
11 Panel çit yapılması 2
12 Hazır rulo kültür çimi temini ve döşenmesi(malzeme+nakliye+işçilik) 2
13 4'lü karışım toprak temini(işyeri teslim) 3
14 Pomza taşı temini,nakliyesi,serilmesi 2
15 Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması 2
16 Sprey tip pop-up spring 5.1cm 1
17 Sprey tip pop-up spring 10.2cm 2
18 Rotor tip pop-up spring 3500 2
19 Rotor tip pop-up spring 5500 2
20 Kangal boru siyah 20 lik pe100 10 atü 2
21 Dış Çap ø32 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru (bina dışında toprağa döşenmesi polietilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) 1
22 Dış Çap ø40 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru (bina dışında toprağa döşenmesi polietilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) 1
23 Yeşil serisi kaplin 20lik dış. dişli dirsek 1
24 Led armatürlü gövdesi yazılı led ışıklı dekoratif aydınlatma direği 2
25 70-100 watt led sokak armatürü 2
26 150 watt led projektör 2
27 1kv yeraltı kablo.kolon ve besleme hattı 4*6 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1) 2
28 Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması 3


Yaklaşık Maliyet Oranı (YMO): Fiyat dışı unsur olarak belirlenen kalemin, yaklaşık maliyetteki fiyatının yaklaşık maliyete oranıdır.
Teklif Maliyet Oranı (TMO): Fiyat dışı unsur olarak belirlenen kalemin teklif fiyatının toplam teklif fiyatına oranıdır.
Yaklaşık Maliyet Oranından Sapma (YMOS)=(1-(TMO/YMO)) X 100
Yukarıdaki formül ile elde edilen değer -%20≤YMOS≤+%20 olması durumunda tabloda yer alan her bir iş kalemi için karşısında yer alan puan verilecektir.
İsteklilerin teklifleri -%20 ≤YMOS≤+%20 aralığı dışında kalıyorsa o iş kalemleri için puan verilmeyecektir.
Tabloda yer alan fiyat dışı unsur kapsamında değerlendirilecek iş kalemler için ayrı ayrı puanlama yapılacaktır. Bu puanların toplamı isteklinin fiyat dışı unsur puanı olacaktır.
A.3. Toplam Puan: Teklif Tutarı Puanı ile Fiyat Dışı Unsur Puanının toplamıdır.
B. “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş A.3 maddesinde hesaplanan toplam puanı en yüksek istekliye ait olan tekliftir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7,1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar: Silivri Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü - Alipaşa Mahallesi Açar Sokak No: 3 Silivri / İSTANBUL (adres krokisi döküman ekindedir) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR