KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Otokorkuluk yaptırılacaktır

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/214008
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Takriben 150.000 metre boyunda ve birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen cins ve miktarlarda otokorkuluk yapım, montaj ve demontaj yapım işleridir. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.06.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü(İhale Salonu) Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. 34408 - Kağıthane/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

OTOKORKULUK YAPTIRILACAKTIR


BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-1.BÖLGE İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Karayolları 1 Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki Otoyol ve Bağlantı Yollarının Muhtelif Kesimlerinde Otokorkuluk Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/214008

1-İdarenin
a) Adı : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-1.BÖLGE İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170 34408 Hasdal KAĞITHANE/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2123125000 - 2123125070
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Karayolları 1 Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki Otoyol ve Bağlantı Yollarının Muhtelif Kesimlerinde Otokorkuluk Yapılması
b) Niteliği, türü ve miktarı : Takriben 150.000 metre boyunda ve birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen cins ve miktarlarda otokorkuluk yapım, montaj ve demontaj yapım işleridir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki Otoyol ve Bağlantı Yollarının Muhtelif Kesimleri
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 450 (dört yüz elli) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 05.06.2020 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü(İhale Salonu) Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. 34408 - Kağıthane/İSTANBUL


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
İhale konusu iş 11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğinde bulunan herhangi bir gruba dahil olmaması sebebiyle bu tebliğin 2.7. maddesi ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3.maddesine istinaden "çelik otokorkuluk yapım, montaj ve demontaj işleri" benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Makine Mühendisliği'dir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı
Otokorkuluk Rayı Yapılması (RAL-RG 620) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dahil) 12,388044% 16,760295% 7,29
Otokorkuluk Rayı Montajı (Ral-Rg 620) 1,885889% 2,551497% 1,11
Otokorkuluk Rayı Sökülmesi (Ral-Rg 620) 2,15328% 2,913261% 1,27
Otokorkuluk Dikmesi Yapılması (Sigma Profilden) Ral-Rg 620) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) 6,811379% 9,215396% 4,01
Otokorkuluk Dikmesi Montajı (Ral-Rg 620) (Sigma Profilden) 1,615353% 2,185478% 0,95
Otokorkuluk Dikmesi Sökülmesi (Ral-Rg 620) (Sigma Profilden) 1,749835% 2,367424% 1,03
Otokorkuluk U Takozu Yapılması (Ral-Rg 620) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) 0,286715% 0,387908% 0,42
Otokorkuluk Takozu (l=480 mm) ile Ara Bağlantı Parçasının Yapılması (Ral-Rg 620) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) 2,496169% 3,37717% 1,47
Otokorkuluk Takozu (l=480 mm) ile Ara Bağlantı Parçasının (Bağlantı Plakası Dâhil) Montajı (Ral-Rg 620) 0,461754% 0,624726% 0,42
Otokorkuluk Takozu (l=480 mm) ile Ara Bağlantı Parçasının (Bağlantı Plakası Dâhil) Sökülmesi (Ral-Rg 620) 0,577024% 0,78068% 0,42
Otokorkuluk Gergi Kuşağı Yapılması (Ral-Rg 620) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) 1,706023% 2,308149% 1
Otokorkuluk Gergi Kuşağı Montajı (Ral-Rg 620) 0,465444% 0,629718% 0,42
Otokorkuluk Gergi Kuşağı Sökülmesi (Ral-Rg 620) 0,307836% 0,416484% 0,42
Otokorkuluk için Tek Yönlü Reflektör Yapılması (Malzeme,Nakliye ve Bağlantı Elemanı Bedeli Dâhil) (Reflektör Malzemesi Dahil) 0,455013% 0,615606% 0,42
Otokorkuluk Reflektörü Montajı (Tek Yönlü) 0,288175% 0,389884% 0,42
3N Otokorkuluk Dikmesi Yapılması (L=2400 mm, C150 Profilden) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) 0,290456% 0,39297% 0,42
Hasar Görmüş Otokorkuluk Rayının Yeniden Düzeltilmesi ve Eski Haline Getirilmesi (Galvanizleme Hariç) 0,361659% 0,489304% 0,42
Motorsiklet Koruyucu Bariyer Yapılması 1,514688% 2,049284% 0,89
Çarpışma Yastığı Sistemi Yapılması ve Montajı (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dahil) 1,071752% 1,450018% 0,63
Hasar Görmüş Çarpışma Yastığı Sisteminin Yerinde Çektirme İle Düzeltilip Eski Haline Getirilmesi (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dahil) 0,322636% 0,436508% 0,42
Minimum H4b-W4-A veya B Engelleme Düzeyine Sahip Tek Taraflı Otokorkuluk Sistemi Yapılması ve Montajı (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dahil) (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil) 9,784604% 13,237994% 5,76
Minimum H4b-W3-A veya B Engelleme Düzeyine Sahip Köprü Koruyucu Otokorkuluk Sistemi Yapılması ve Montajı (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dahil) (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil) 24,136821% 32,655699% 14,2
Minimum H2-W2-A veya B Engelleme Düzeyine Sahip Tek Taraflı Otokorkuluk Sistemi Yapılması ve Montajı (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dahil) (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil) 3,118627% 4,219319% 1,83
Minimum H2-W2-A veya B Engelleme Düzeyine Sahip Köprü Koruyucu Otokorkuluk Sistemi Yapılması ve Montajı (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dahil) (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil) 2,107352% 2,851123% 1,24
Minimum H1-W3-A veya B Engelleme Düzeyine Sahip Tek Taraflı Otokorkuluk Sistemi Yapılması ve Montajı (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dahil) (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil) 3,774992% 5,107342% 2,22
Minimum H1-W1-A veya B Engelleme Düzeyine Sahip Köprü Koruyucu Otokorkuluk Sistemi Yapılması ve Montajı (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dahil) (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil) 0,664252% 0,898694% 0,48
Minimum H1-W2-A veya B Engelleme Düzeyine Sahip Tek Taraflı Koruyucu Otokorkuluk Sistemi Yapılması ve Montajı (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dahil) (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil) 0,629165% 0,851224% 0,42


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

[4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazete'de çeşitli ilanlar bölümünde yer alan "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapım işleri ihalelerinde; Sınır Değer Katsayısı (A) Alt Yapı İşlerinde N = 1,00 olarak belirlenmiştir" hükmü gereğince Sınır Değer Katsayısı (N) 1,00 (bir) olarak belirlenmiştir.]

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR