YILANLI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Orman yolunda büyük onarım yapım işi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00767517
Şehir : Muğla / Menteşe
Yayınlandığı Gazeteler

MUĞLA HABER 13.03.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
DEVRİM 13.03.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/116082
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
B tipi tali orman yollarından; 29 ve 251 kod nolu yollardaki Yeni yol Toplamı: 4+083 Km., 28 kod nolu yoldaki B.Onarım Toplamı: 3+740 Km. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.03.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yılanlı Orman İşletme Müdürlüğü, Orhaniye Mah.Şehit Astğm.Yıldıray Çeltiklioğlu Cad.No:3/6 MENTEŞE/MUĞLA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
BOYALI OR.İŞL.ŞEFLİĞİ 29 KOD NOLU, ŞENYAYLA OR.İŞL.ŞEFLİĞİ 251 KOD NOLU 'B' TİPİ TALİ ORMAN YOLLARINDA YENİ YOL, BOYALI OR.İŞL.ŞEFLİĞİ 28 KOD NOLU 'B' TİPİ TALİ ORMAN YOLUNDA BÜYÜK ONARIM İNŞAATI

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-YILANLI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Boyalı OrİşlŞefliği 29 kod nolu, Şenyayla OrİşlŞefliği 251 kod nolu 'B' tipi tali orman yollarında Yeni yol, Boyalı OrİşlŞefliği 28 kod nolu 'B' tipi tali orman yolunda Büyük Onarım inşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2018/116082

1-İdarenin
a) Adresi : ORHANİYE MAHALLESİ ŞEHİT ASTĞM.YILDIRAY ÇELTİKLİOĞLU 3/6 48000 MUĞLA MERKEZ/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2522145875 - 2522141318
c) Elektronik Posta Adresi : yilanliisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : B tipi tali orman yollarından; 29 ve 251 kod nolu yollardaki Yeni yol Toplamı: 4+083 Km., 28 kod nolu yoldaki B.Onarım Toplamı: 3+740 Km.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Yılanlı Orman İşletme Müdürlüğü, Boyalı Orman İşletme Şefliği 28 Kod no.lu Kazgöğsü Sr.-Çamtepe Mvk., 29 Kod no.lu Boyalı D.-Çam T.Mvk., Şenyayla Orman İşletme Şefliği 251 Kod no.lu Dokuzçam-Nohutçuk T. 'B' tipi tali orman yolları
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yılanlı Orman İşletme Müdürlüğü, Orhaniye Mah.Şehit Astğm.Yıldıray Çeltiklioğlu Cad.No:3/6 MENTEŞE/MUĞLA
b) Tarihi ve saati : 21.03.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 75 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan A/ V Grubu işler benzer işler olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Orman Mühendisliği'dir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yılanlı Orman İşletme Müdürlüğü, 13 Nolu Oda, Murat ÇEVİK - İnşaat Tek. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yılanlı Orm.İşl.Müd.lüğü, 13 nolu Oda (Murat ÇEVİK-İnşaat Tek.), Orhaniye Mah.Şehit Astğm.Yıldıray Çeltiklioğlu Cad.No:3/6, (48000) MENTEŞE-MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini,
28 kod no.lu lu Kazgöğsü Sr.-Çamtepe Mvk. 'B' tipi tali orman yolunun B.Onarım İnşaatı Yapımı (3+740 km), ihale dokümanında belirtilen iş kısımları için, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir.
1- 29 Kod no.lu Boyalı D.-Çam T.Mvk. 'B' tipi tali orman yolunun Yeni Yol (Tesviye işlemi) Yapımı (3+933 km), 2- 251 Kod no.lu Dokuzçam-Nohutçuk T. 'B' tipi tali orman yolunun Yeni Yol (Tesviye işlemi) Yapımı (0+150 km); Olmak üzere 2 adet yolda Toplam 4+083 Km. Yeni Yol (Tesviye işlemi) İnşaatı Yapımı iş kalemleri için ise, teklif birim fiyat şeklinde verecektir.
İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle karma sözleşme imzalanacaktır.


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 70 (yetmiş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR