MUSTAFAKEMALPAŞA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Orman yolları sanat yapısı yaptırılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00768198
Şehir : Bursa
Yayınlandığı Gazeteler

MÜCADELE 14.03.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/115675
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
14+183 Km uzunluğunda Normal B tipi orman yolu yapımı, 7+000 Km. uzunluğunda sanat yapısı ve 15+160 Km. uzunluğunda üst yapı yapım işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Bursa Mustafakemalpaşa
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.03.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Atatürk Mah.Fevzi paşa Cad. No 160 M.K.Paşa BURSA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
MUSTAFAKEMALPAŞA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNÜN MUHTELİF ŞEFLİKLERİNDE MUHTELİF KODLU ORMAN YOLLARINDA NORMAL B TİPİ ORMAN YOLU, SANAT YAPISI VE ÜST YAPI YAPIM İŞLERİ

MUSTAFA KEMAL PAŞA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğünün muhtelif şefliklerinde muhtelif kodlu orman yollarında Normal B Tipi Orman Yolu, Sanat Yapısı ve Üst Yapı Yapım İşleri yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2018/115675

1-İdarenin
a) Adresi : Atatürk Mah. Fevzi Pasa Cad. 160 16500 MUSTAFAKEMALPAŞA/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 2246131033 - 2246131718
c) Elektronik Posta Adresi : mkemalpasaisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 14+183 Km uzunluğunda Normal B tipi orman yolu yapımı, 7+000 Km. uzunluğunda sanat yapısı ve 15+160 Km. uzunluğunda üst yapı yapım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Normal B Tipi Orman Yolu; Çaltılıbük Orman İşletme Şefliğinin 255 ve Paşalar Orman İşletme Şefliğinin 455 - 460 - 473 Kod Nolu Orman Yollarında yapılacaktır.
Sanat Yapısı; Devecikonak Orman İşletme Şefliğinin 375 - 385, Paşalar Orman İşletme Şefliğinin 455 - 467 - 481, Turfal Orman İşletme Şefliğinin 162 – 173 Kod Nolu Orman Yollarında yapılacaktır.
Üst Yapı; Devecikonak Orman İşletme Şefliğinin 375 - 385, Paşalar Orman İşletme Şefliğinin 455 - 478 - 479, Turfal Orman İşletme Şefliğinin 181 Kod Nolu Orman Yollarında yapılacaktır.
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 135 (yüz otuz beş) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Atatürk Mah.Fevzi paşa Cad. No 160 M.K.Paşa BURSA
b) Tarihi ve saati : 30.03.2018 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin Listesindeki; A altyapı işlerinin V. grubuna giren işler (Altyapı + Üstyapı)
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Mustafakemalpaşa Orma İşletme Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR