SÜRMENE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Orman içi dinlenme yeri onarım hizmeti alınacaktır

SÜRMENE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00833273
Şehir : Trabzon
Yayınlandığı Gazeteler

OF HAVADİS 10.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/334571
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Sürmene Orman İşletme Müdürlüğü Of Orman İşletme Şefliği SOLAKLI GÖLET-1 C TİPİ ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ Onarımı işi olup, Şartname ekinde mevcuttur.
İşin Yapılacağı Yer
:
Of İlçesi solaklı Mesire Yeri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.07.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sürmene Orman İşletme Müdürlüğü Çarşı Mah. Sahil Cd. No: 72 Sürmene Trabzon
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SÜRMENE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ OF ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ SOLAKLI GÖLET-1 C TİPİ ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ ONARIMI HİZMET ALIM İŞİ
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-SÜRMENE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜSürmene Orman İşletme Müdürlüğü Of Orman İşletme Şefliği SOLAKLI GÖLET-1 C TİPİ ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ Onarımı Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2018/334571
1-İdarenin
a) Adresi :ÇARSI
MAHALLESI SAHIL CADDESI 72 61600 SÜRMENE/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası :4627461055 - 4627461141
c) Elektronik Posta Adresi :surmeneisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Sürmene Orman İşletme Müdürlüğü Of Orman İşletme Şefliği SOLAKLI GÖLET-1 C TİPİ ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ Onarımı işi olup, Şartname ekinde mevcuttur.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer :Of İlçesi solaklı Mesire Yeri
c) Süresi :İşe başlama tarihinden itibaren 25(yirmi beş) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :
Sürmene Orman İşletme Müdürlüğü Çarşı Mah. Sahil Cd. No: 72 Sürmene Trabzon
b) Tarihi ve saati :24.07.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
MEVCUT RESİMLER ÖRNEK OLUP, TÜM ÜRÜNLERDE KULLANILAN PARÇALARIN EN AZ TEKNİK ŞARTNAME VE PLANDAKİ PARÇALARI KARŞILAMASI ESASTIR. Teknik şartnamede yer alan tüm ürünler ile ilgili aşağıda istenen ürün uygunluk belgeleri, TÜRKAK onaylı Türk Standartları Enstitüsü kurumundan veya dengi kurumlardan alınmış olmalıdır.
a.TS EN 1176-2 ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 2: Salıncaklar İçin Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları). (Teknik Şartnamede talep edilen oyun gruplarının sunulan TSE evrakındaki modeller arasında olmalıdır.)
b. TS EN 1176-3 ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 3 Kaydıraklar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları ). (Teknik Şartnamede talep edilen oyun gruplarının sunulan TSE evrakındaki modeller arasında olmalıdır.)
c.TS EN 1176-6 ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 6: Sallanma Elemanları İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları ) .(Teknik Şartnamede talep edilen oyun gruplarının sunulan TSE evrakındaki modeller arasında olmalıdır.)
d.TS 12427 ( Yetkili servisler – Oyun, spor ve av amaçlı alet ve makineler için – Kurallar ( HİZMET YETERLİLİK BELGESİ )
e. İdaremiz tarafından oluşturulan teknik şartnamede talep edilen tüm test ve deney raporları kurulumdan önce sunulacaktır
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sürmene Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sürmene Orman İşletme Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR