ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Okul binası tadilat işleri yaptırılacaktır

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00822370
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

SONSÖZ 13.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2018/286126
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
105 KALEM 2. BÖLGE MUHTELİF OKULLARIN TADİLAT TAMİRAT (YAPIM İŞİ) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
2. BÖLGE MUHTELİF OKULLAR ÇANKAYA/ANKARA
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.07.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
BİRLİK MAHALLESİ KAHİRE CADDESİ NO:3 KAT:1 YILDIZ-ÇANKAYA/ANKARA YAPI BÖLÜMÜ İHALE BÜROSU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BİNA TADİLAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR


ÇANKAYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


2 BÖLGE MUHTELİF OKULLARIN TADİLAT TAMİRAT VE YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2018/286126

1-İdarenin

a) Adresi

:

BİRLİK MAHALLESİ KAHİRE CADDESİ NO:3 06610 YILDIZ ÇANKAYA/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3124423399 - 3124407257

c) Elektronik Posta Adresi

:

fenisleri@cankaya.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

105 KALEM 2. BÖLGE MUHTELİF OKULLARIN TADİLAT TAMİRAT (YAPIM İŞİ)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

2. BÖLGE MUHTELİF OKULLAR ÇANKAYA/ANKARA

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

BİRLİK MAHALLESİ KAHİRE CADDESİ NO:3 KAT:1 YILDIZ-ÇANKAYA/ANKARA YAPI BÖLÜMÜ İHALE BÜROSU

b) Tarihi ve saati

:

04.07.2018 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 TARİH VE 27961 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİNE GÖRE B-III GRUBU BİNA İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ VEYA MİMAR


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
En avantajlı teklif, 60 Teklif fiyat puanı, 40 Teknik değer ve teklifin yaklaşık maliyet ile uyumu puanı ( 6 Teknik değer puanı ve 34 teklifin yaklaşık maliyet ile uyumu puanı) olmak üzere toplam 100 puan üzerinden aşağıda belirtilen fiyat ve fiyat dışı unsurlara göre belirlenecektir.

Değerlendirme:
“Teklif Fiyatı” ile “Teknik değer ve Teklif/Yaklaşık Maliyet Uyumu” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A1. Teklif Fiyatı: (Teklif Fiyat Puanlaması: TFP): 60
Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyat sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif fiyat puanları; TFP = (TFmin / TF) x 60 formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
TFP : Teklif fiyat puanı,
TFmin : Geçerli teklifler arasındaki teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF : İsteklinin teklif fiyatını,
ifade eder.

A2. Teknik Değer ve Teklif/Yaklaşık Maliyet Uyum Puanlaması: TDMP : 40
(Teknik Değer Puanı: 6 - Teklif/Yaklaşık Maliyet Uyum Puanı:34)
Geçerli teklif veren isteklilere ait teknik değer ve teklif/yaklaşık maliyet uyumu niteliği puanlamasına ilişkin fiyat dışı unsurlar aşağıda gösterilmiştir.

2.1 Teknik değer fiyat dışı unsur (TDP) : 6
Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterlere uygun bir iş deneyim belgesi tevsik edilmesi koşulu ile puanlamada kullanılması öngörülen fiyat dışı unsurdur. (Bu kapsamda sunulan belgeler, belgenin aslı veya aslına uygunluğu onaylı örnekleri sunulacaktır.)

Teknik değer fiyat dışı unsur puanlaması 6 tam puan üzerinden yapılacaktır.
TDP: Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği Diploması sunanlar için 3 puan, İş Deneyim

Belgesi sunanlar 6 puan alacaktır.
İş ortaklığında; pilot ortağın puanın % 80'inin, diğer ortakların punlarının toplamının ortalamasının % 20'sinin toplamı olarak değerlendirilecektir.

TDPP = TDP0*0,8
TDPÖort = (TDPÖ1+TDPÖ2+...+TDPn)/n
TDPÖ = TDPÖort*0,2
TDP = TDPP + TDPÖ

Bu formülde;
TDP : Teknik değer fiyat dışı unsur puanı,
TDP0 : Pilot Ortağın teknik değer fiyat dışı unsur puanı,
TDPP : Pilot Ortağın ağırlıklı teknik değer fiyat dışı unsur puanı,
TDPÖort : Özel Ortakların Teknik değer fiyat dışı unsur puanı ortalaması,
TDPÖ1 : 1'inci özel ortağın teknik değer fiyat dışı unsur puanı,
TDPÖ2 : 2'inci özel ortağın teknik değer fiyat dışı unsur puanı,
TDPÖn : n'inci özel ortağın teknik değer fiyat dışı unsur puanı,
TDPÖ : Özel Ortakların ortalama ağırlıklı teknik değer fiyat dışı unsur puanı,
ifade eder.

2.2. Teklif/Yaklaşık Maliyet Uyumu fiyat dışı unsur (MP):
Teklif/Yaklaşık Maliyet Uyumu Puanı: 34 Puan

Sıra No

Poz No

İş Kalemi

Birimi

Askeri Teklif oranı

Azami Teklif Oranı

Puan

3

18.198/12

Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi

M2

0,008187

0,013645

1

9

ÖBF-01

Atatürk büstü altı kaidesinin yapılması yerine konulması

Ad.

0,015940

0,026567

1

16

ÖBF-01

Eski boyalı duvar ve tavan yüzeylerine astar uygulanarak , iki kat su bazlı yarı mat plastik boya yapılması

M2

0,161803

0,269671

9

17

ÖBF-02

Eski boyalı duvar yüzeylerine astar uygulanarak, iki kat sentetik boya yapılması

M2

0,049922

0,083204

3

22

Y.21.051/C11

Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası)

M2

0,065691

0,109484

4

27

Y.25.002/02

Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması

M2

0,014363

0,023938

1

29

Y.25.004/04

Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)

M2

0,144932

0,241553

8

30

Y.26.006/405

(25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)

M2

0,012880

0,021467

1

31

Y.26.008/305A

40 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)

M2

0,081268

0,135446

4

32

Y.27.501/01

250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)

M2

0,010295

0,017159

1

34

Y.27.581

200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması

M2

0,009573

0,015955

1

Toplam Puan

34

İş kalemleri için isteklilerce teklif edilen her işi kalemine ilişkin hesaplanan tutarın, aynı iş kaleminin yaklaşık maliyete esas tutarına oranının %75 - %125 aralığında (%75 ve %125 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda ilgili iş kaleminin karşısında yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin yukarıda belirtilen iş kalemler için teklif edilen tutarın, aynı iş kaleminin tutarına oranları %75 - %125 aralığının dışında kalması halinde bu iş kalemleri için puan alamayacaklardır.
Teklif /Yaklaşık maliyet uyum puanı (MP): Her bir iş kalemi için alınan puanların toplamında oluşur.
Teknik Değer ve Teklif/Yaklaşık Maliyet Uyum Toplam Puanı: TDMP
TDMP: TDP+MP
A.3. Toplam Puan (TP)
Toplam puan, Teklif Fiyat Puanı ile Teknik Değer ve Teklif/Yaklaşık Maliyet Uyum
puanının toplamıdır.
TP=TFP + TDMP
B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif: Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.
Not: (Toplam Puan, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.)
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı BİRLİK MAHALLESİ KAHİRE CADDESİ NO:3 KAT:1 YILDIZ-ÇANKAYA/ANKARA YAPI BÖLÜMÜ İHALE BÜROSU adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BİRLİK MAHALLESİ KAHİRE CADDESİ NO:3 KAT:1 YILDIZ-ÇANKAYA/ANKARA YAPI BÖLÜMÜ İHALE BÜROSU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR