İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Mezarlık duvarı ve çevre düzenlemesi yaptırılacaktır

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01023616
Şehir : İzmir / Konak
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ BAKIŞ 16.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/317494
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
5 adet mezarlık alanında duvar ve çevre düzenlemesi yapılması,yapım işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
KEMALPAŞA-MENDERES-SELÇUK-TİRE / İZMİR
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.07.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İBB YAPIM İHALELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Toplantı Salonu Halkapınar Ek Hizmet Binası Çınarlı Mahallesi 1560/1 Sok. No:1 K:1 KONAK/İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MEZARLIK DUVARI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPTIRILACAKTIR
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KEMALPAŞA ARMUTLU,MENDERES GÜMÜLDÜR, SELÇUK MERKEZ, TİRE AKYURT VE ASRİ MEZARLIKLARINDA DUVAR YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2019/317494

1-İdarenin
a) Adresi : İzmir Büyükşehir Belediyesi Halkapınar Ek Hizmet Binası Çınarlı Mahallesi 1560/1 Sokak No:1 K:5 KONAK/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2322934520 - 2322934145
c) Elektronik Posta Adresi : yolyesilalanyapimihale@izmir.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 5 adet mezarlık alanında duvar ve çevre düzenlemesi yapılması,yapım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : KEMALPAŞA-MENDERES-SELÇUK-TİRE / İZMİR
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 360 (üç yüz altmış) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İBB YAPIM İHALELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Toplantı Salonu Halkapınar Ek Hizmet Binası Çınarlı Mahallesi 1560/1 Sok. No:1 K:1 KONAK/İZMİR
b) Tarihi ve saati : 30.07.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım işlerinde benzer iş grupları tebliği’nde yer alan A / XVIII grubu saha işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.l. Teklif fiyatı puanlaması
Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
TP: Teklif puanı,
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder.
A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması
Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

SIRA NO İş Kalemi / İş Gurubu YAPILAN İŞLERİN ÇEŞİDİ MİNİMUM
TEKLİF ORANI (%)
MAKSİMUM
TEKLİF ORANI (%)
PUAN DEĞERLERİ
(50 ÜZERİNDEN)
1 BFİ.011 OCAK TAŞI İLE 200 DOZLU ÇİMENTO HARÇLI KARGİR İNŞAAT YAPILMASI 12 17 8
2 BFİ.018 25 MM DELİKLİ SAC LEVHA İLE YAĞMUR SUYU IZGARASI YAPILMASI 8 11 5
3
BFİ.002
32MM'YE KADAR KIRMATAŞ TEMİN EDİLEREK, EL İLE SERME, SULAMA VE SIKIŞTIRMA YAPILMASI 7 10 4
4 BFİ.016 HER GENİŞLİKTE KARGİR DUVAR ÜZERİNE MOZAYİK KAPLI BETON HARPUŞTA YAPILMASI (NORMAL ÇİMENTOLU) 7 9 4
5 BFİ.019 DEMİR BORUDAN KAYNAKLA KORKULUK YAPILMASI, YERİNE KONULMASI 6 9 4
6 BFİ.008 Ø 14- Ø 28 MM NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU, ÇUBUKLARIN KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI. 6 8 3
7 BFİ.007 Ø 8- Ø 12 MM NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU, ÇUBUKLARIN KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI 5 7 3
8 BFİ.005 BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLA BASILAN, C 30/37 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA, GRİ RENKTE, NORMAL HAZIR BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL) 5 7 3
9 BFİ.009 PLYWOOD İLE DÜZ YÜZEYLİ BETONARME KALIBI YAPILMASI 4 5 2
10 BFİ.001 HAFRİYAT YAPILMASI 4 5 2
11 BFİ.014 TAŞ DUVAR YÜZEYLERİNE KABARTMA DERZ YAPILMASI 3 4 2
12 İŞ GRUBU-1 BFİ.006, BFİ.012, BFİ.015, BFİ.020, BFİ.021, BFİ.024, BFİ.028 NO'LU İŞ KALEMLERİ 3 4 2
13 BFİ.004 BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLA BASILAN, C 25/30 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA, GRİ RENKTE, NORMAL HAZIR BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL) 2 3 2
14 İŞ GRUBU-2 BFİ.017, BFİ.025, BFİ.026, BFİ.027, BFİ.029, BFİ.030, BFİ.031 NO'LU İŞ KALMLERİ 2 3 2
15 İŞ GRUBU-3 BFİ.022, BFİ.023 NO'LU İŞ KALMLERİ 2 3 1
16 BFİ.003 BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLA BASILAN, C 16/20 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA, GRİ RENKTE, NORMAL HAZIR BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL) 2 3 1
17 BFİ.013 ÇİMENTO ESASLI POLİMER MODİFİYELİ İKİ BİLEŞENLİ KULLANIMA HAZIR YALITIM HARCI İLE 2 KAT HALİNDE TOPLAM 1.5 MM KALINLIKTA SU YALITIMI YAPILMASI 1 2 1
18 BFİ.010 SAC İLE EĞRİ YÜZEYLİ BETON VE BETONARME KALIBI YAPILMASI 1 2 1
TOPLAM 50


* İŞ GRUBU-1 ;
BFİ.006 NERVÜRLÜ ÇELİK HASIRIN YERİNE KONULMASI 3,001-10,000 KG/M2 (10,000 KG/M2 DAHİL)
BFİ.012 250 GR/M² AĞIRLIKTA GEOTEKSTİL KEÇE SERİLMESİ
BFİ.015 Ø 100 MM ÇAPINDA SERT PVC BORU TEMİNİ VE YERİNE TESBİTİ
BFİ.020 BETON YOL VE TRETUVAR YAPILMASI (BS20 BETONU İLE)
BFİ.021 STABİLİZE MALZEME İLE DOLGU YAPILMASI
BFİ.024 Ø200 MM.LİK TÜNEL TİPİ DRENAJ BORUSU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ
BFİ.028 Ø 100 MM PVC BORU İLE BARBAKAN TESİS EDİLMESİ
* İŞ GRUBU-2 ;
BFİ.017 DEMİR YÜZEYLERE İKİ KAT ANTİPAS, İKİ KAT SENTETİK BOYA YAPILMASI
BFİ.025 GALVANİZLİ BORUDAN DÜZ ÇİT DİREĞİ İMALİ VE MONTAJI
BFİ.026 GALVANİZLİ BORUDAN PAYANDA DİREĞİ İMALİ VE MONTAJI
BFİ.027 GALVANİZLİ KAFES TELDEN ÇİT YAPILMASI
BFİ.029 GÜMÜLDÜR MEZARLIĞI GİRİŞ KAPISI YAPILMASI VE MONTAJI
BFİ.030 SELÇUK MEZARLIĞI GİRİŞ KAPISI TİP-1 YAPILMASI VE MONTAJI
BFİ.031 SELÇUK MEZARLIĞI GİRİŞ KAPISI TİP-2 YAPILMASI VE MONTAJI
* İŞ GRUBU-3 ;
BFİ.022 BETON YOL KIRILMASI
BFİ.023 PATLAYICI MADDE KULLANMADAN ÇİMENTO HARÇLI KAGİR VE HORASAN İNŞAATIN YIKILMASI
A.2.1. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.
A.2.2. İş grupları için ise o iş grubunda yer alan her bir iş kalemi için verilen teklif tutarlarının toplamının toplam tekliflerine oranının her bir iş grubu için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş grubu için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.
A.2.3. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır.
A.2.4. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri/iş grupları için puan alamayacaklardır.
A.2.5. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi/iş grubu için verilen puanların toplamıdır.
A.3. Toplam puan
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;
Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;
FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder.
B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İBB YAPIM İHALELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Toplantı Salonu Halkapınar Ek Hizmet Binası Çınarlı Mahallesi 1560/1 Sok. No:1 K:1 KONAK/İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR