MAMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Merdiven ve sanat yapısı yaptırılacaktır

MAMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00783543
Şehir : Ankara / Polatlı
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARİ HAYAT 19.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2018/165684
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4.000M3 C20/25 BETON, 13.000M2 BETONARME KALIP, 84 TON DEMİR , 3.200MT RENKLİ TARAKLI MOZAİK MERDİVEN, 4.000M2 RENKLİ TARAKLI MOZAİK DUVAR DÖŞEME İLE MERDİVEN YAPILMASI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Mamak - ANKARA
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.05.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2018 YILI MERDİVEN VE SANAT YAPISI
MAMAK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


2018 YILI MERDİVEN VE SANAT YAPISI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2018/165684

1-İdarenin
a) Adresi : Hüseyin Gazi Mah. Mamak Cad. No:213 Kat:4 06260 MAMAK/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3125507410 - 3125507408
c) Elektronik Posta Adresi : info@mamak.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 4.000M3 C20/25 BETON, 13.000M2 BETONARME KALIP, 84 TON DEMİR , 3.200MT RENKLİ TARAKLI MOZAİK MERDİVEN, 4.000M2 RENKLİ TARAKLI MOZAİK DUVAR DÖŞEME İLE MERDİVEN YAPILMASI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Mamak - ANKARA
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 200 (iki yüz) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 10.05.2018 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan (B) Üstyapı İşleri III.Grup İşler Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİFİN BELİRLENMESİNDE
FİYAT DIŞI UNSUR HESABI
1. FİYAT DIŞI UNSUR PUANLAMA (100 PUAN)-(FDUP)
İstekleriler aşağıda belirtilen puanlama biçimlerine göre puanlandırılacak ve ihale Fiyat Dışı Unsur Puanı (FDUP) en yüksek olan istekli üzerine bırakılacaktır.
FDUP=TFP+TFNP
FDUP : Fiyat dışı unsur puanlama
TFP : Teklif fiyatı puanlaması
TFNP : İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanı
2. TEKLİF FİYATI PUANLAMASI (70 PUAN) -TFP
Geçerli teklif veren istekliler arasında en düşük teklif sahibi istekli 70 Puan alacak olup diğer isteklilere ait teklif puanları,
TFP= (TFmin / TF)* 70
formülü ile hesaplanacaktır. Burada;
TFP : İsteklinin teklif puanı
TFmin : Geçerli teklifler arasındaki teklif edilen en düşük teklif fiyatı
TF : Teklif puanı hesaplanacak isteklinin teklif ettiği fiyat

3.İŞ KALEMLERİ BAZINDA TEKLİF FİYAT NİTELİK PUANI (TFNP) (30 PUAN):
Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan TFNP 30 puan üzerinden yapılacak olup, puanlamada kullanılacak iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyatın; isteklinin toplam teklif fiyatına olan oranı hesaplanacak ve bu orana göre tabloda belirtilen puanlar verilecektir. Tabloda belirtilen alt ve üst sınır aralığı dışında kalan oranlamada puan verilmeyecektir. Yapılan tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

Sıra No İş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Puanlama İçin Esas Alt Sınır
(İsteklinin Bu İmalata Verdiği Teklif / Toplam Teklif)
Puanlama İçin Esas Üst Sınır (İsteklinin Bu İmalata Verdiği Teklif / Toplam Teklif) Puan
1 15 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) (0,20) (0,30) 5
2 17 Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması (0,030) (0,060) 4
3 18 Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması (0,15) (0,25) 5
4 20 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması (0,09) (0,15) 5
5 25 RENKLİ TARAKLI MOZAİK MERDİVEN KAPLAMA YAPILMASI (0,04) (0,075) 4
6 26 RENKLİ TARAKLI MOZAİK DÖŞEME VE DUVAR KAPLAMA YAPILMASI (0,06) (0,13) 4
7 E-19 4M LİK 60W LED AYDINLATMA DİREĞİ
(0,025) (0,045) 3
TOPLAM PUAN 30

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Teklif fiyatı daha düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Planlama ve Yatırım Şube Müdürlüğü Yatırım ve İhale Amirliği adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mamak Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü Planlama ve Yatırım Şube Müdürlüğü Yatırım ve İhale Amirliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR