İZMİR EĞİTİM DİŞ HASTANESİ

Medikal gaz tesisatı ve inşaat imalatları yapım işi

İZMİR EĞİTİM DİŞ HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/106240
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
MEDİKAL GAZ TESİSATI VE İNŞAAT İMALATLARI YAPIM İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.03.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Fevzipaşa Bulvarı 172/2 35240 Akıncı Konak İzmir
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MEDİKAL GAZ TESİSATI VE İNŞAAT İMALATLARI YAPIM İŞİ

EĞİTİM DİŞ HASTANESİ-İZMİR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

MEDİKAL GAZ TESİSATI VE İNŞAAT İMALATLARI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2019/106240

1-İdarenin
a) Adresi : FEVZİPAŞA BULVARI 172/2 35240 AKINCI KONAK/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2324418181 - 2324893548
c) Elektronik Posta Adresi : izmireah3@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : MEDİKAL GAZ TESİSATI VE İNŞAAT İMALATLARI YAPIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İZMİR EĞİTİM DİŞ HASTANESİ AMELİYATHANE VE YATAKLI SERVİS BİRİMİ
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 20 (yirmi) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : FEVZİPAŞA BULVARI 172/2 35240 AKINCI KONAK İZMİR
b) Tarihi ve saati : 26.03.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Bu iş için; YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI LİSTESİNDEN 1.(B) ÜST YAPI (BİNA) İŞLERİ; II.GRUP: BİNA İŞLERİNİN VE 2. (C) SIHHİ TESİSAT VE MEKANİK İŞLERİ; II.GRUP: ISITMA - SOĞUTMA, HAVALANDIRMA VE İKLİMLENDİRME TESİSATI İŞLERİ benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş Deneyimi belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendisler ve mimarlar Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendislik fakültesi yahut mimarlık fakültesi mimarlık bölümü olmaları halinde diplomaları ihale konusu işe denk sayılacaktır. Belirtilmeyen hususlarda 4734 sayılı K.İ.K. dayanarak çıkarılmış olan Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği Hükümleri ve diğer ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Dökümanı elden idareden satın alacak istekliler, İzmir Eğitim Diş Hastanesi Satın Alma Birimi ve Halk Bankası Atatürk Eğt,Arş.Hast.Uydu ŞB. TR350001200126400005100005 No' lu hesabına, dekont üzerine ihale numarası, firma adı ve vergi numarası ile ücretin niçin yatırıldığı ayrıntılı olarak belirtilerek, doküman bedeli yatırılıp Fevzipaşa Bulvarı 172/2 35240 Akıncı/Konak - İZMİR 4. Kat Satınalma Biriminden temin edilecektir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZMİR EĞİTİM DİŞ HASTANESİ SANTINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR